مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا):

 دکتر اکبر بهداد: استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سلیمان خیری: دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ Email:Kheiri@hbi.ir
دکتر علی کریمی: دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معصومه دل آرام: استاد یار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ Email:masoumehdelaram@yahoo.com

دکتر داریوش فرهود: استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمود رفیعیان: استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛  Email: rafieian@yahoo.com

دکتر بهنام زمانزاد : دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 دکتر جعفر مهوری: دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ Email:bzamanzad@yahoo. com                                         

 دکتر حمید نصری: استاد گروه نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دکتر مرتضی هاشم زاده: استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ Email:hamidnasri@yahoo.com

                          

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب