Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Shahrekord University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکردVolume 15, Number 6 (2014-2)


Protective effect of hydro alcoholic extract of Teucrium polium on Mercuric chloride-induced nephrotoxicity
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی برگ گیاه کلپوره بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of protection role of selenium in reduction of T-2 toxin effect on phagocytosis function of human neutrophil
بررسی نقش حفاظتی سلنیوم در کاهش اثرات سم T-2 بر فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of immunization level between recombinant proteins of binding subunit of entrotoxigenic Escherichia coli and botulinum toxin
ارزیابی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های اشریشیا کلی و بوتولینیوم تایپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the values of employees based on Allport value system theory (Case study: Shahrekord University of Medical Sciences)
شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of jujube fruit powder to prevent increases in glucose and lipid profile disorders in rats
بررسی اثر پودر میوه گیاه عناب بر پیشگیری از افزایش گلوکز و بروز اختلالات لیپید پروفایل در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of the ibuprofen mucoadhesive film for relief the oral pain and inflammation
طراحی فیلم مخاط چسب ایبوپروفن به منظور تسکین درد و التهاب دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression levels of mRNA cytokines of IL-17 and IL-23 in epithelialfiber of stomach inpatients with Helicobacter pylori using Real-Time PCR in Chahar Mahal and Bakhtiari province
بررسی سطح بیان ژن‌های mRNA سایتوکاین های IL-17 و IL-23 در بافت مخاطی معده بیماران دارای گاستریت با استفاده از روش Real-Time PCR در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the antibiotic resistance of the Escherichia coli isolated from gastroenteritis cases in Shahrekord county
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on cystatine C and some other cardiac risk factors in menopause women: a randomized clicical trial
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر سیستاتین C و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Shigella serotypes invasive cells isolated from patients with diarrhea in HEp-2 cell culture
بررسی خاصیت تهاجمی سلولی سروتیپ های شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در کشت سلولی HEp-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hormonal adaptations to endurance training versus resistance training in postmenopause obese women: a randomized clinical trial
سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یائسه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of suicide and related factors in the city of Lordegan from 2001 to 2011
اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان لردگان در طی سال های 1390- 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the stages of change model to dairy consumption among students of Shahrekord University of Medical Sciences
کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low dose effects of ethanol on suckling rats: Enzymes activity, histological alterations and growth parameters.
اثرات دوزهای پایین اتانول بر نوزادان موش صحرایی شیرخوار: فعالیت آنزیمی، تغییرات بافتی و شاخص های رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy
پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of polycolonal antibody against domain 2-4 of protective antigen of Bacillus anthracis in laboratory animals
تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ناحیه 4-2 آنتی ژن محافظت کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphological changes of surri mouse thyroid gland following long term administration of morphine
تغییرات هیستومرفولوژیک غده تیروئید موش سوری متعاقب تجویز طولانی مدت مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Norms of anthropometric, body composition measures and prevalence of overweight and obesity in urban populations of Iran
هنجارهای اندازه‌های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت های شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical investigation and antimicrobial, antifungal and synergistic activities of chloroform fractions of the root of Ferula szovitsiana
بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و هم افزایی فراکسیون های کلروفرمی عصاره ریشه گیاه کمای بیابانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of barberry fruit on liver damage in streptozotocin - induced diabetic rats
اثر عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی برآسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles