Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Shahrekord University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکردVolume 20, Number 5 (2018-9)


Effect of heat stress on Spermatogenesis
تاثیر استرس گرمایی بر روند اسپرماتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of metformin on the progression of non-small cell lung cancer with diabetes mellitus: A review of studies between 2015 and 2017
بررسی تأثیر متفورمین بر میزان پیشرفت سرطان سلول غیر کوچک ریه توأم با دیابت ملیتوس، مروری بر مطالعات سال های 2015 تا 2017
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, detection and genotyping of Acantamoeba spp. in surface waters of Chaharmahal and Bakhtiari province in 2016-2017
جدا سازی، تشخیص و تعیین ژنوتیپ‌های آکانتامبا درآب‌های سطحی استان چهار محال و بختیاری در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the decision-making practices of the research and education managers of Shahrekord University of Medical Sciences based on the PAEI model of Adizes theory
بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اساس مدل PAEI نظریه آدیزس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of integrons class 1, 2, and 3 frequencies in Salmonella Typhimurium isolated from clinical samples using polymerase chain reaction
بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس 1، 2، 3 در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه‌های بالینی به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of effect an endurance exercise on histological changes of dentate gyrus region of the hippocampus in diabetic male Wistar Rats
بررسی تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر تغییرات بافتی ناحیه شکنج دندانه‌دار هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on resilience among the wives of patients with schizophrenia
اثربخشی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the antibacterial effect of silver nanoparticles made by nanophytosynthesis alone and in combination with chloramphenicol
بررسی اثر آنتی باکتریال نانو ذرات نقره ساخته‌ شده با روش نانوفیتوسنتز به‌تنهایی و توام با کلرآمفنیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of One Supplementation Period of Methylsulfonylmethane and Glucosamine on Some Antioxidants Following a Plyometric Exercise Session
اثر یک دوره مکمل سازی با متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر برخی آنتی اکسیدان ها در پی یک جلسه فعالیت پلایومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The codification of self-compassion measurement model in librarianship and medical information Students of medical universities in Iran
تدوین مدل اندازه‌گیری خودشفقت‌ورزی در دانشجویان کتابداری پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aerobic exercise in Sprague Dawley pregnant rats on BRCA1 and P53 gene expression of adult offspring breast tissue
: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mono and disaccharides on gold nanoparticles used for biosensors
اثرات مونوساکاریدها و دی ساکاریدها بر نانو ذرات طلا در ساخت زیست حسگرهای تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-8)


Identification of sperm cell death biology
شناخت بیولوژی مرگ سلولی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phytochemical and anesthesia effects of Myrtus communis essential oil co-administration with thiopental in male rat
بررسی فیتوشیمیایی و اثرات بیهوشی مصرف توأم اسانس مورد (Myrtus communis) با تیوپنتال در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of prevalence and determination of antibiotic susceptibility pattern of Klebsiella oxytoca strains isolated from inpatient and outpatient patients
بررسی شیوع وتعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا اکسی توکا جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری وسرپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Patellar Position and Iliotibial Band Length in Anterior Knee Pain Patients with High and Normal BMI
ارتباط بین موقعیت کشکک و طول نوار ایلیوتیبیال با نمایه توده بدنی در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of combining medication and behavioral intervention for reducing behavioral problems in children with autism spectrum disorder
اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between lighting and visual eye fatigue and sleep quality in video display terminals users
بررسی رابطه بین شدت روشنایی و خستگی چشم و کیفیت خواب در کاربران پایانه‌های تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of creatine kinase and lactate dehydrogenase on young men's leukocytosis after a session of high intensity interval exercise in the morning and evening
اثر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بر لکوسیتوز مردان جوان پس از یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا در صبح و عصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of spinacetin 7-O-β-D-glucopyranoside in the induction of apoptosis in breast cancer cell line MCF-7
بررسی اثرات ترکیب اسپیناستین-7-O- بتا گلوکوزید بر مهار رشد و القای آپوپتوز در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and expression recombinant protein of tcpA gene vibrio cholera in pET32a(+) vector
طراحی و بیان پروتئین نوترکیب از ژن tcpA ویبریوکلرا در وکتور pET32a(+)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between nutrition knowledge and physical activity level with risk factors in women with myocardial infarction
بررسی ارتباط بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزا در زنان مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2018-8)


Optimization the synthesis of functionalized silica nanoparticles by temperature magnetic stirring method and study the effect of various parameters by an irregular factorial design
بهینه‌سازی ساخت نانو ذرات سیلیکای عامل دار شده به روش همزن مغناطیسی حرارتی و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف با استفاده از طراحی فاکتوریال نامتعارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invetigation of adsorptive properties of zeolite ZSM-5 for the separation of toluene vapors in the air
بررسی خصوصیات جذبی زئولیت ZSM-5 برای جداسازی بخارات تولوئن از جریان هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of sperm PAWP in spermatogenesis and early embryonic development
نقش پروتئین PAWP اسپرم در فرایند اسپرماتوژنز و تکوین اولیه جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of celiac disease in children with type 1 diabetes
فراوانی بیماری سلیاک در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training intensity on the expression of perlipin-A protein of visceral adipose tissue, serum glucose and insulin levels in STZ-induced diabetic rats
تأثیر شدت تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری‌ لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quality of life therapy (QOLT) on mental health for the families of chronic psychotic patients
اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان خانواده‌های بیماران روانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Localization of HCA2 Receptors in Urinary System of Male Rats with Immunohistochemical Method
شناسایی و تعیین مکان گیرنده‌های HCA2 در دستگاه ادراری موش صحرایی نر به روش ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Course of Motor Activities Along with Music on the Balance, Running Speed and Agility in Children with Autism
تأثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic obstructive pulmonary disease’s severity on complications after coronary artery bypass graft surgery
تأثیر شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر عوارض پس از جراحی بای‌پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of pain and anxiety/ depression severity on patients with nonspecific chronic low back pain
بررسی شدت درد و اضطراب/افسردگی در مبتلایان به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of multiple organ involvement to hydatid cyst in a pregnant woman
گزارش یک مورد درگیری چند ارگان به کیست هیداتید در یک خانم باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2018-6)


Use of non-genetic biomarkers including anti-GAD65, anti-Insulin (II) and C-peptide in differentiating MODY type diabetes in a population of diabetic patients in Isfahan province
استفاده از بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی گد 65، آنتی انسولین (II) و C-peptide در افتراق دیابت نوع MODY در جمعیتی از بیماران دیابتی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of pentazocine and dextromethorphan on progesterone induced depression in female mice
بررسی اثر دکسترومتورفان و پنتازوسین بر افسردگی ناشی از پروژسترون در موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the correlation coefficients between extracted features from CT-scan and MRI images
اندازه ‌گیری ضرایب همبستگی بین ویژگی ‌های استخراج ‌شده از تصاویر سی ‌تی ‌اسکن و ام آر آی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes of physicians and specialists towards the best approach of government in reducing the cost of prescription drugs in Tehran in 2015-2016
نگرش پزشکان عمومی و متخصص درباره بهترین رویکرد نقش‌آفرینی دولت در کاهش هزینه داروهای نسخه‌ای در شهر تهران در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of E.coli and S. aureus from aqueous solution by using electrocoagulation/ electroflotation process
حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the in vitro toxicity of silica oxide nanoparticles on differentiated neuronal cells (PC12)
بررسی سمیت نانو ذرات اکسید سیلیس بر روی سلول‌های عصبی تمایزیافته PC12 در شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercises rehabilitation program in stable and unstable surfaces on balance and muscles strength of the lower limbs in patients with Multiple Sclerosis
اثر برنامه توانبخشی ورزشی در سطوح پایدار و ناپایدار بر تعادل و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rats’ born
اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده‌ های نر و ماده موش ‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women
مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش‌گر C در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sperm PAWP and chromatin status between normozospermic and ab-normozoospermic men
مقایسه پروتئین متصل شونده به دامنه WW صفحات خلف آکروزومی و وضعیت کروماتین اسپرم بین مردان نرموزواسپرمی و ابنرموزواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2018-4)


Biotechnology, important applications and ethics
مروری برمهمترین کاربردهای زیست فناوری و مباحث اخلاقی پیرامون آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of TSH and depression in hypothyroid patients
ارتباط TSH و افسردگی در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacological adherence with clinical guidelines: Acute coronary syndrome
انطباق دستورالعمل دارویی پزشکان با راهنماهای بالینی: بیماران قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of continous positive airway pressure on LV diastolic function in patients with obstructive sleep apnea
بررسی اثر تهویه مداوم با فشار مثبت بر عملکرد دیاستولیک بطن چپ در بیماران مبتلا به آینه خواب انسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association study of rs7192 polymorphism of HLA-DRA gene with male infertility occurrence in Isfahan province of Iran
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs7192 ژن HLA-DRA با ناباروری مردان در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the eight weeks Pilates exercises on sagittal spinal posture abnormalities in women heart patients after open heart surgery
تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر ناهنجاری‌های وضعیتی سطح ساجیتال ستون فقرات زنان بیمار قلبی بعد از عمل قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of lipophilic and hydrophilic polymers in production of sustained release zinc sulfate tablets
کاربرد پلیمرهای لیپوفیل و هیدروفیل در تولید قرص‌های آهسته رهش زینک سولفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the State of Physical Activity Among Middle-Aged Women in Health Center in Zarin Shahr City in Iran, fall 2016
بررسی وضعیت فعالیت جسمانی زنان میانسال و عوامل مرتبط با آن سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the relationship between resistin levels and Metabolic Syndrome components
بررسی سطح رزیستین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک و مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of cognitive failure and alexithymia in marital conflicts of women who apply for divorce
نقش نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در تعارضات زناشویی زنان در معرض طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2018-2)


Role of long non-coding RNAs in hematopoiesis and hematological malignancies
نقش RNA های غیرکدکننده طویل در خون‌سازی و بدخیمی‌های خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the expression of miR-126 in breast and normal tissue and the association between these data and age of Iranian population
مقایسه میزان بیان miR-126 در بافت سرطان سینه و بافت نرمال و ارتباط آن با سن افراد در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of lowering effects of blood presure in statins in Iran (Atorvastatin, Rosuvastatin, simvastatin) on mild hypertension
بررسی اثر کاهندگی فشارخون استاتین های موجود در ایران (آتوراستاتین، رزواستاتین، سیمواستاتین) بر روی فشارخون خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mitochondrial ATP6, ND3 and COX3 gene nucleotide variations in Iranian patients with atherosclerosis by PCR-SSCP
بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ژن‌های میتوکندریایی ATP6، ND3 و COX3 در بیماران مبتلا به پلاک‌های آترواسکلروتیک با روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of a strengthening exercise program with EMG biofeedback to correct patellar alignment and reduce knee pain in women with patellofemoral pain syndrome
تأثیر یک دوره تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر اصلاح راستای کشکک و کاهش درد زانو در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EGFR expression evaluation in esophageal cancer patients
بررسی بیان ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) در بیماران مبتلا به سرطان مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mindfulness-based cognitive therapy in reducing death anxiety in women suffering from coronary artery disease
تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of silver nanoparticles (Ag-NPs) on testis histology and hormones of pituitary-testicular axis in small laboratory mice (Mus musculus)
بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر بافت‌شناسی بیضه و هورمون‌های محور هیپوفیز- بیضه در موش‌های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Cinnamon hydro-alcoholic extract on liver lesions induced non-alcoholic fatty liver disease and sodium nitrite poisoning in adult male rats
اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از بیماری کبد چرب و مسمومیت با نیتریت سدیم در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector
طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ‌ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2017-12)


The investigation of lipoprotein lipase role in cardiovascular disease
بررسی نقش لیپوپروتئین لیپاز در بیماری های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of endurance training on the serum level of sex hormones and sperm parameters after diabetic induction by streptozotocin-nicotinamide
اثر تمرین ورزش استقامتی بر سطوح سرمی هورمون‎های جنسی و پارامترهای اسپرم موش‎های صحرایی پس از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting personality disorders based on Zuckerman's alternative five-factor model and ego strength
پپیش بینی اختلالات شخصیت بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن- کلمن و قدرت ایگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of extract contains and without Glycyrrhizic acid of Glycyrrhiza glabra rhizome in male mice
بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره واجد و فاقد گلیسیریزین ریشه گیاه شیرین بیان بر موش های کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of PCB removal by single walled carbon nanotube (0, 14)
بررسی حذف بی فنیل های پلی کلرینه با استفاده از نانولوله کربن تک جداره (0، 14)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercises with contextual interference of training on attention problems in children with developmental coordination disorder
تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Iron and Ferritin serum level in Rheumatoid Arthritis patients and healthy individuals
مقایسه سطح سرمی آهن و فریتین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the two methods, massage and physical exercise, selected in water on spine flexibility, pain and disability among non-active elderly women in Dezful
تأثیر دو روش ماساژ و فعالیت ورزشی منتخب در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات و میزان درد و ناتوانی در زنان سالمند غیرفعال دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of acid bleu 113 by UV/H2O2/Fe3O4 process: Optimization of treatment conditions using experimental design
حذف رنگ اسید بلو 113 با استفاده از فرآیند UV/H2O2/Fe3O4: بهینه سازی شرایط تصفیه با استفاده از طراحی آزمایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of age and body mass index on performance quality of motor skills among children with 3-5 years-old
تأثیر سن و شاخص توده ‌بدنی بر کیفیت اجرای مهارت ‌های حرکتی کودکان 5-3 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-10)


The consistency rate of causes of Death in different components of child mortality Surveillance System in hospitals affiliated with the Shahrekord University of Medical Sciences
بررسی میزان همخوانی علل مرگ‌ومیر در اجزا مختلف نظام مراقبت مرگ کودکان در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of worry and rumination on cognitive abilities with considering role of mediating role of emotional intelligence
تأثیر نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی با توجه به نقش میانجی‌گری هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional regulation strategies and psychological well-being of MS patients and non-patients people
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در میان افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis diabetes on the basis of information extracted from the ECG signal using artificial neural networks
بررسی تشخیص بیماری دیابت بر اساس اطلاعات مستخرج از سیگنال ECG با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Intelligence training effect on marital intimacy
بررسی تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrochemical and spectroscopic study of therapeutic effect of Prunus avium L. tail herbal tea on formation and dissolution of calcium oxalate kidney stones
بررسی الکتروشیمیایی و اسپکتروسکوپی تأثیر درمانی دمنوش آبی دم میوه گیلاس بر تشکیل و انحلال سنگ های کلیوی کلسیم اگزالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of hyoscyamine in oxidative stress of liver cells in male rat
بررسی اثرات هیوسیامین روی استرس اکسیداتیو سلول ‌های کبدی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus
بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص ‌های باروری موش‌ های کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of self-compassion and cognitive flexibility in predicting the post-traumatic stress disorder symptoms in individuals exposed to Trauma
نقش دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of swimming training and detraining on interleukin-17 and interleukin-18 of rats
مقایسه اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر اینترلوکین- 17 و اینترلوکین- 18 موش ‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2017-8)


The evaluation of accusation paraoxonase1 enzyme activity and its (-108, -126) polymorphisms in diabetic patients
بررسی ارتباط فعالیت آنزیم پارااکساناز 1 و چند شکلی ‌های ناحیه پروموتری ژن آنزیم (108-، 126-) در دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of miR-27a (rs895819) polymorphism with the risk of type 2 diabetes
مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم(rs895819) miR-27a با خطر ابتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of DFNB39 locus in families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) from Khuzestan province
تجزیه‌وتحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس‌ DFNB39 در بیماران ناشنوای غیر سندرمی مغلوب اتوزومی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of quality and type of sleep disorders in good control and uncontroled diabetic type2 patients
مقایسه کیفیت و انواع اختلالات خواب در بیماران دیابتی نوع دو کنترل ‌شده و کنترل نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Fe2Nio4 and Fe4Nio4Zn nanoparticles on hepatic, renal and spleen tissues in male wistar rat
بررسی اثرات نانو ذرات Fe2NiO4 و Fe4NiO4Zn بر بافت‌های کبد، کلیه و طحال رت های نر نژاد Wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of oral probiotic and dimethicone on infantile colic
بررسی مقایسه‌ای پروبیوتیک خوراکی و دایمتیکون بر روی کولیک شیرخواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic evaluation of municipal solid waste recycling in Yazd: Cost-benefit analysis
ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری در شهر یزد: تحلیل هزینه- منفعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pack injection cells and the relationship between hematocrit of pack cells and the increase in hematocrit in patients with thalassemia
ارزیابی پک سل‌های تزریقی و ارتباط بین هماتوکریت پک سل‌ها با میزان افزایش هماتوکریت در بیماران تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on hydrogen sulfide and ammonia emissions in the air around of the stabilization ponds Mineral gases producing odors in wastewater treatment
بررسی میزان انتشار گازهای سولفید هیدروژن و آمونیاک در هوای اطراف تصفیه ‌خانه‌های فاضلاب از نوع برکه تثبیت گازهای معدنی مولد بو در تصفیه‌خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The short time effect of spirulina supplementation on some oxidative stress markers of elite endurance cyclist
تأثیر مکمل ‌گیری کوتاه‌ مدت اسپیرولینا بر برخی شاخص ‌های استرس اکسایشی دوچرخه ‌سواران استقامتی نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2017-6)


Decoding the genetics of speech and language: Genetic insight into the functional elements
رمزگشایی ژنتیک زبان و تکلم: دیدگاه ژنتیکی بر عناصر عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical effects of consumption of raw beet juice and beet cooked on improving blood pressure, FMD and inflammatory cytokines TNF-α level of blood pressure on hypertensive patients volunteer
مقایسه اثرات بالینی مصرف آب چغندر خام و چغندر پخته شده بر بهبود فشار خون، عملکرد جریان عروق (FMD) و سطح سایتوکاین التهابی TNF-α خون در بیماران داوطلب مبتلا به فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological effects of orally and intraperitoneal administrations of toxic ZnO nanoparticles (ZnO-NPs) on kidney function, BUN and creatinine in laboratory male mice Mus musculus
سمیت کلیوی ناشی از نانوذرات سمی اکسید روی در موش سفید آزمایشگاهی نر (Mus musculus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of DFNB24 locus in a group of families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss in Khouzestan province of Iran
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB24 در جمعیتی از خانواده های استان خوزستان مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect study of Acetic acid on the scoria performance in removing of Malachite from aquatic environments: Determination of model, isotherms and reaction kinetics
بررسی تأثیر اسید استیک بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular analysis of genes of ESBL )SHV.TEM.CTX) in Shigella Sonnei isolated from clinical samples by PCR
بررسی مولکولی ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیفESBL (SHV.TEM.CTX) در باکتری شیگلا سونئی جدا شده از نمونه های بالینی به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014
بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual intelligence training effect on marital sexual function
بررسی تأثیر آموزش هوش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive role of physical activity and body mass indices levels on cognitive function and psychological well-being of the elderly
نقش تعاملی سطوح فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی بر عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression of Hottip long noncoding RNA in the B16F10 murine melanoma cell line
بررسی بیان RNA ی غیر کد کننده ی بلند Hottip (lncRNA) در رده ی سلولی B16F10 ملانومای موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between postural abnormalities and quality of life and mental health of girl students of Arak Farhangian University
ارتباط بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of electrochemical sensor modified with nano graphene for determination of warfarin in plasma samples
ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات گرافن برای اندازه گیری وارفارین در نمونه های پلاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization removal of ciprofloxacin with photo fenton process using Response Surface
بهینه سازی حذف سیپپروفلوکساسیین با فرآیند فوتوشبه فنتون به روش سطح پاسخ و تعیین سنتیک واکنش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Acinetobacter baumannii by PCR-ELISA method
تشخیص اسینتوباکتر بائومانی با استفاده از روش PCR-ELISA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Prevalence of Staphylococcus Areus in Nose of the Surgical Staff of Hajar and kashani's Hospital in 2015
بررسی فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با آلودگی دست در کارکنان بالینی بیمارستان کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-4)


The Prevalence of Neonatal Septicemia in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Study
شیوع سپتی سمی نوزادان در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating effectiveness of school-based group activity play therapy on behavior problems of the elementary school male students in Shahrekord
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The spinal mouse validity and reliability in measurement of thoracic and lumbar vertebral curvatures
اعتبار و تکرارپذیری دستگاه اسپاینال موس در اندازه گیری کایفوز سینه ای و لوردوز کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Ash Prepared from Almond Shell for Removing Acid Red 18 from Aqueous Solutions
استفاده از خاکستر تهیه شده از پوسته بادام جهت حذف رنگ اسید رد 18 از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification and evaluation of antibiotic resistance of coagulase negative Staphylococcus isolated from Neonatal Sepsis hospitalized at Gharazi Hospital in Sirjan, Kerman
شناسایی مولکولی و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک های کوآگولاز منفی جدا شده از عفونت خون کودکان و نوزدان بستری شده در بیمارستان غرضی سیرجان، کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of high intensity interval training on serum adiponectin and motor proficiency in student boys with attention deficit hyperactivity disorder
تأثیر تمرین تناوبی پرشدت بر آدیپونکتین سرم و تبحر حرکتی در دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم اختلال توجه/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate of the antitumor effect nanoparticles cyclodextrin Betulin-containing on Mcf7 cell line
بررسی اثرات ضد توموری نانوکپسول سیکلودکسترین حاوی بتولینیک اسید بر رده سلولی MCF7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of attentional control deficits in the three group of normal, with social anxiety disorder and with comorbidity (social anxiety disorder and depression) students of Lorestan University
مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of silver nanoparticles for Coli forms disinfection in drinking water
غیرفعالسازی کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی توسط نانوذرات نقره برای تصفیه آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lateral wedge insole with different inclination on foot kinematics using Principal Component Analysis
تأثیر گوه جانبی پا با شیب‌های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of acute and chronic estrogen deficiency on glucose and lipid profile in ovariectomized rats.
اثرات کاهش کوتاه مدت و طولانی مدت استروژن بر گلوکز و فراسنجه‌های چربی در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oleoresin from turmeric plant (Curcuma longa L.) on the increase of differentiation of human mesenchymal stem cell to bone cells
تأثیر اولئورزین زردچوبه بر افزایش تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی به سلول‌های استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation personality- cognitive model of generalized anxiety disorder to explain pain perception in people with chronic pain
ارزیابی مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Enterovirus infection in people with type 1 diabetes in Chaharmahal and Bakhtiari province compared to healthy subjects
بررسی آلودگی انتروویروسی در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 در استان چهارمحال و بختیاری و مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of moderate intensity endurance training and lipid lowering genistein in Streptozotocin induced diabetic rats
تأثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط و کاهنده لیپیدی جنستئین در موش های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of the DFNB35 and DFNB42 loci in families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss from Khuzestan province
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس ‌های DFNB35 و DFNB42 در خانواده ‌هایی با ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی از استان‌ خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2017-2)


The use of nanoparticles in the formulation of essential oils
کاربرد نانوذرات در فرمولاسیون اسانس ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Lactobacilli from raw meat beef on E. coli O157: H7
بررسی اثر مهاری لاکتوباسیل های جدا شده از گوشت خام گاو بر باکتری اشرشیاکلیO157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collect and sanitation of wastewater in earthquake in Iranshahr; expert panel and delphi technique
جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در زلزله در شهرستان ایرانشهر: رویکرد پنل خبرگان و تکنیک دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectivness of Natived Mindfulness Based Cognitive Therapy (nMBCT) according to Iranian- Islamic culture and Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) on blood presure
مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بومی شده ایرانی- اسلامی با درمان شناختی- رفتاری بر فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Fe4NiO4Zn nanoparticles on thyroid tissue and serum level of T3, T4 and TSH
بررسی اثرات نانو ذره Fe4NiO4Zn بر بافت تیروئید و ترشح هورمون‌ های TSH و تیروئیدی (T3، T4) در رت ‌های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict to self-injury behavior in men with borderline personality disorder based on their levels of distress tolerance and self-compassion
پیش بینی اقدام به رفتار خود جرحی در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بر اساس سطوح تحمل آشفتگی و دلسوزی به خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the chlorpromazine effect on experimental autoimmune encephalomyelitis in male rats
بررسی اثر داروی کلرپرومازین بر بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assosition of diabetes and hypertension with the incidence of chronic kidney disease: Tehran Lipid and Glucose Study
ارتباط دیابت و فشار خون بالا با بروز بیماری مزمن کلیوی: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of cognitive factors in obsessive- compulsive, generalized anxiety, and major depression disorders
مطالعه مقایسه ای عوامل شناختی در اختلالات وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of neuropsychological performance in the girl students with social anxiety disorder and normal students
مقایسه عملکرد عصب‌شناختی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش‌آموزان بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of bacterial lipopolysaccharide on the structure and dynamics on mouse tubulin polymerization
بررسی تأثیر لیپوپلی ساکارید باکتریایی بر ساختار و دینامیک پلیمریزاسیون توبولین های موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of CYP1A1 gene expression in patients with esophageal cancer by real time PCR
بررسی بیان ژن CYP1A1 در بیماران مبتلا به سرطان مری با استفاده از روش Real-time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of hdac4 gene expression pattern after endurance exercises in animal model
بررسی الگوی بیانی ژن hdac4 پس از تمرین استقامتی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between serum vitamin D level and IgE in allergic children
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D وIgE در کودکان مبتلا آلرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of the DFNB48 and DFNB98 loci in families with Autosomal Recessive Non-Syndromic Hearing Loss (ARNSHL) from Khouzestan province
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس‌های ‌DFNB48 و DFNB98 در خانواده‌هایی با ناشنوایی غیرسندرومی مغلوب اتوزومی از استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a case marshall syndrome in Western Azerbaijan
گزارش یک مورد نادر سندروم مارشال در آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2016-12)


The prevalence of hypogonadism in patients with thalassemia major in Iran – a systematic review and meta-analysis study
شیوع هیپوگنادیسم در بیماران تالاسمی ماژور ایران: یک مطالعه ی مرور نظام مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation study of rs833061, rs2010963 polymorphisms in VEGF-A gene in Iranian colorectal cancer patients
مطالعه همبستگی پلی مورفیسم های rs833061 و rs2010963 ژن VEGF-A و ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of manipulating visual, auditory and proprioceptive sensory in formations on the balance in healthy subjects and lower limb amputees
اثر دستکاری اطلاعات بینایی، شنوایی و حس عمقی بر تعادل افراد سالم و قطع عضو زیر زانو با استفاده از دستگاه پاسچروگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the influence of kinesio taping® and laser therapy on knee joint position sense, pain intensity, and function in individuals with knee osteoarthritis
بررسی مقایسه ای تأثیر کینزیوتیپینگ و لیزر بر حس وضعیت مفصل زانو، شدت درد و عملکرد در مبتلایان به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of contamination of Lead and Cadmium in Canola and safflower in around of Isfahan Still Company (ESCO) and Compare this pollution with oil extracted from them
بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیوم در گیاهان کلزا و گلرنگ در مزارع اطراف کارخانه ذوب آهن اصفهان و مقایسه این آلودگی با روغن استخراج شده از آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of inhibitory bacteria against pathogenic fungi from Isfahan using molecular method
جداسازی و شناسایی باکتری مهارکننده ی رشد قارچ های پاتوژن از اصفهان با استفاده از روش مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of fimbriae genes papA, fimH, kpsMT, papEF and ibeA in Escherichia coli isolated from children urinary tract infection
بررسی فراوانی ژن های فیمبریه ‌papA، ‌fimH، ‌kpsMT، ‌papEF‌ و ‎ ibeA‌در ‌نمونه های اشریشیاکلی جداسازی شده از عفونت ادراری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of expression ratio of HOXB13:IL17BR in patients with breast cancer by qRT-PCR method using SYBR Green dye
سنجش نسبت بیان HOXB13:IL17BR در بیماران مبتلا به سرطان پستان به روش qRT-PCR با استفاده از رنگ سایبرگرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise on Mesencephalic astrocyte derived neurotrophic factor levelsin the striatum of rats suffering from Parkinsons
تأثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت مزانسفال جسم مخطط رت های نر صحرایی ابتلاء شده به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in serum concentration of TNF-α cancerous mice after a period of moderate endurance exercise
تغییرات غلظت سرمی TNF-α موش های سرطانی بعد از یک دوره فعالیت استقامتی متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of changes in biochemical parameters associated with kidney function in patients with multiple sclerosis while taking the drug
بررسی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در حین مصرف دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of zero-inflated count regression models for identifying main factors on the number of blood donor deferral in Shahrekord
کاربرد مدل های شمارشی انباشته در صفر با رویکرد بیزی با هدف شناسایی عوامل مرتبط بر تعداد دفعات معافیت از اهدای مجدد خون در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Popular beliefs about the relationship between food and acne
بررسی باور عمومی در مورد ارتباط مواد غذایی با آکنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the relationship between alexithymia and dissociation experiences with eating attitudes in girl students of Shahid Chamran University of Ahvaz
بررسی رابطه ی بین ناگویی خلقی و تجربیات تجزیه ای با نگرش های خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of troxerutin on serum glucose level and lactate dehydrogenase activity after exhaustive swimming in male rats
تأثیر تروگزروتین بر سطح سرمی گلوکز و فعالیت لاکتات دهیدروژناز متعاقب شنا وامانده ساز در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2016-10)


Application of response surface methodology to optimize the removal of nitrate from aqueous solutions using electrocoagulation
بهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی به روش الکتروکوگولاسیون با استفاده روش پاسخ سطح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and optimization of Asparaginase producing bacteria in solid state fermentation by Plackett-Burman desighn
جداسازی و بهینه سازی باکتری های تولید کننده آنزیم آسپارژیناز در بستر جامد با استفاده از روش Plackett-Burman
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The nanobiosensor of rfbE geneof detection
نانوبیوسنسور مبتنی بر هیبریداسیون DNA برای تشخیص توالی ژن rfbE در نمونه واقعی باکتری اشریشیاکولی O157:H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of task type and task sequence on the learning of EAP vocabulary in medical students
تأثیر نوع و ترتیب تکالیف زبانی بر یادگیری لغات انگلیسی تخصصی در زبان آموزان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of secretory factors from mesenchymal stem cell pulsed with nicotine on the neutrophils functions
اثر عوامل مترشحه سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با نیکوتین، بر روی عملکردهای نوتروفیل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the protective effect of Persian Gulf sea cucumber body extract (Holothuria arenicola) in prevention of injuries induced by electromagnetic field (50 Hz) on sperm and sexual hormones in Balb/C mice
بررسی اثر حفاظتی عصاره دیواره بدن خیار دریایی گونه خلیج فارس (Holothuria arenicola) در پیشگیری از آسیب القایی میدان الکترومغناطیسی (Hz 50) بر اسپرم و هورمون های جنسی موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Preventive Role of Moderate Intense Endurance Exercise on Pro-Inflammatory Cytokine in Balb/C Mice Breast Cancer Model
بررسی تأثیر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر میزان سایتوکین پیش التهابی در موش balb c مدل سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of health services Tariffs on Imam Ali (AS) Social Security Hospital’s performance of Charmahal and Bakhtiari province in 1393-1394
تأثیر تعرفه های خدمات درمانی بر عملکرد بیمارستان تأمین اجتماعی امام علی (ع) استان چهارمحال و بختیاری در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of polymorphic marker rs9384 located in the GCDH gene region associated with glutaricaciduria type 1.
بررسی مارکر پلی مورفیک rs9384 واقع در ناحیه ژنی GCDH مرتبط با بیماری گلوتاریک اسید یوریای نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of cyberchondria based on components of anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty among students of Tabriz universities in 2015
پیش بینی سایبرکندوریا بر اساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه های تبریز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the quality of education theory and practice from the perspective of students and professors of shahrekird Medical Sciences in 2014
عوامل موثر بر کیفیت آموزش تئوری و بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness based Cognitive Therapy on quality of life in Systemic Lupus Erythematosus patients:A randomized controlled trial
تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به SLE، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency study of allergy to common food allergens in children 1 to 6 years with suspected food allergy referring Imam Ali Clinic, Shahrekord
بررسی فراوانی حساسیت به آلرژن های غذایی شایع در کودکان 1 تا 6 ساله ‌ی مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of chromatin structure and PLCζ in sperms of subfertile oligoasthenoteratozoospermic and fertile men
مقایسه ساختار کروماتین و PLCζ اسپرم بین مردان نابارور الیگوآستنوتراتوزواسپرمی (OAT) و بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of rs6050307 polymorphism of VSX1 gene in patient with keratoconus in Chaharmahal and Bakhtiari
بررسی پلی مورفیسم rs6050307 ژن VSX1 در بیماران مبتلا به کراتوکونوس در چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2016-8)


Effect of DASH diet on anthropometric factors, blood biochemical and paraoxonase activity in healthy obese women
بررسی اثر رژیم غذایی دش بر برخی فاکتورهای آنتروپومتریک، بیوشیمیایی خون و فعالیت پاراکسوناز در زنان چاق سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of TAAAA polymorphism in p53 gene and its association with colorectal cancer
بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degradation of benzo (a) pyrene by photo-fenton oxidation process: Optimization of treatment conditions using experimental design
تجزیه بنزو (a) پیرن با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوفنتون: بهینه سازی شرایط تصفیه با استفاده از طراحی آزمایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of myocardial perfusion scans for diagnosis of coronary artery disease
بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics analysis of analgesic-antitumor like peptide from Iranian scorpion Mesobuthus eupeus
بررسی بیوانفورماتیکی ژن کد کننده ی پپتید شبه آنتی تومور- ضددرد از عقرب زرد ایرانی (Mesobuthus eupeus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of motivational self-regulation and high-risk behaviors in students suffering from attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and normal students
مقایسه خودتنظیمی انگیزشی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of disease free survival in patients with thyroid cancer and its influencing factors during 1978 to 2012
پیش‌‎بینی بقای عاری از بیماری مبتلایان به‌ سرطان تیروئید و تعیین عوامل موثر بر آن طی سال های 1357 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Passiflora incarnate on anxiety relief before orthopedic surgery: A double blinded clinical trial study
بررسی اثر داروی گیاهی گل ساعتی بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی ارتوپدی: مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 7-day BCAAs consumption on delayed onset muscle soreness indices of beginner futsal players
اثر مصرف 7 روزه اسید های آمینه شاخه دار بر شاخص های کوفتگی تأخیری بازیکنان مبتدی فوتسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation Virulence genes ETA, OPrL, gyrB in Pseudomonas aeruginosa clinical samples from hospitals in Kerman by Multiplex-PCR
جداسازی هم زمان ژن های حدت gyrB, oprL, ETA سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی مراکز درمانی استان کرمان با روش PCR-Multiplex
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of branch block of the heart and its related factors in patients with myocardial infarction hospitalized in Hajar hospital, Shahrekord
بررسی بروز بلوک های شاخه ای قلب و عوامل مرتبط با آن در بیماران انفارکتوس قلبی بستری در بیمارستان هاجر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of motor exercises (stroll)on time perception in patients with schizophrenia disorder
اثربخشی تمرینات حرکتی (قدم زدن) بر ادراک زمان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary responses of rats exposed to titanium dioxide nanoparticles injected intratracheally
پاسخ های ریوی رت های مواجه شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به‌صورت تزریق داخل نایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of DFNB7/11 locus in patients with autosomal recessive non syndromic hearing loss from Hamedan province
تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB7/11 در بیماران ناشنوای غیر سندرومی مغلوب اتوزومی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between academic stress and quality of life in students
ارتباط استرس تحصیلی با کیفیت زندگی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2016-6)


Centrosome and its role in gametogenesis and embryonic development
سانتروزوم و نقش آن در گامتوژنز و تکوین جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

examine the effectiveness of group problem solving on marital satisfaction and quality of life in Drug-dependent patients (opiates)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله بر رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد(افیون ها) در شهر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of color and turbidity of waters containing natural organic materials using integrated enhanced coagulation and direct filtration
بررسی میزان حذف رنگ و کدورت در آبهای حاوی مواد آلی طبیعی با استفاده از سیستم ترکیبی انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) of dorsolateral prefrontal cortex on modulation of heroin crack craving.
بررسی اثر بخشی تحریک قشر پیش پیشانی خلفی- جانبی از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر میزان ولع مصرف کراک هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of radiation leakage of microwave oven on viability and concentration of sperm in mature and prepuberty male rat
بررسی تأثیر امواج نشتی از اجاق مایکروویو برتعداد و بقای اسپرم های موش صحرایی نر بالغ و قبل از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interleukin-6 and insulin resistance response to exercise training and detraining in middle-aged and obese men: a randomized clinical trial
پاسخ اینترلوکین-6 و مقاومت انسولین به تمرین ورزشی و بی‌تمرینی در مردان جوان چاق: یک کار آزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran
بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of barriers to preparation, administration and utilization of research findings from viewpoints of faculty members and active experts in research area in Shahrekord University of Medical Sciences
بررسی موانع موجود در تهیه، اجرا و کاربرد یافته های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال در حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of a questionnaire for assessment of fatigue, health and social well-being in suburban bus drivers
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی خستگی، سلامت و رفاه اجتماعی رانندگان اتوبوس بین شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of self-renewal gene expression pattern in cancer cell lines, tumor tissue and normal tissue of the bladder tumor
مقایسه الگوی بیانی ژن های اصلی مسیر خود بازآفرینی در رده های سلول سرطانی، بافت سرطانی و بافت سالم تومور مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training on the cardiac apelin gene expression in Wistar male rats
اثر تمرینات استقامتی بر بیان ژن اپلین قلبی در موش های صحرائی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between information-seeking behavior and satisfaction of internet users among the medical students of in Shahrekord University of Medical Sciences during academic year in the academic year from 2014-2015
بررسی رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رضایت کاربران اینترنت در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness–based cognitive therapy on interpretation bias and dysfunctional attitude in suffering disorder comorbidity social anxiety and depression
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the presence of mutations in exons 30 and 33 MYBPC3 gene in patients with hypertrophic cardiomyopathy by PCR-SSCP/HA method in Chaharmahal and Bakhtiari
بررسی ارتباط جهش در اگزون های 30 و 33 ژن MYBPC3 با بیماران کاردیومیوپاتی هایپرتروفی به روش PCR-SSCP/HA در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of T cell phenotype and function in 10-30 years old individuals and the correlation of its alteration with age
بررسی فتوتیپ و عمل لنفوسیت های T در افراد 30-10 ساله و ارتباط تغییرات آن با سن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-4)


Review on Inteins: Structures, Function, Mechanisms and Their Application in Biotechnology
ساختار، عملکرد و کاربرد اینتئین ها در بیوتکنولوژی: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Known pathophysiological mechanisms in the incidence of varicoceles
مکانیسم های پاتو فیزیولوژی شناخته شده در بروز واریکوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of neurofeedback training on improvement of Working Memory students with Dyslexia: A single case study
اثر بخشی آموزش نورو فیدبک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارسا خوان : پژوهش مورد منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the effect of Consumption CoQ10 Supplement on aerobic power, anaerobic and Muscle soreness in athletes and non athletes
مقایسه اثر مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر توان هوازی، بی هوازی و کوفتگی عضلانی در ورزشکاران و غیرورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Paraoxonase-1, Hydrogen Peroxide and Adiponectin Changes on Systolic and Diastolic Blood Pressure of Men’s with High Blood Pressure Fallowing to 12 Week Moderate Aerobic exercise
اثر تغییرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Salmonella serotypes in foodborne outbreaks by sequencing of ITS region of 16S-23SrRNA
شناسایی سروتایپ های سالمونلا در طغیان های غذایی با استفاده از سکانس ناحیه ی ITS ژن 16S-23S rRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and optimization of expression and purification of the catalytic domain of adenylate cyclase toxin from an Iranian strain of Bordetella pertussis
همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص دمین کاتالیتکی توکسین آدنیلات سیکلاز بوردتلا پرتوسیس از یک سویه بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of heavy metals in edible mushrooms consumed in Shahrekord
تعیین برخی فلزات سنگین در قارچ های خوراکی در شهر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of antibiotic resistance of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella strains isolated from urinary tract infections in teaching Hospitals in Shahrekord
بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی ‌بیوتیکی سویه ‌های کلبسیلا مولد بتالاکتامازهای وسیع‌ الطیف جدا شده از عفونت های ادراری در بیمارستان‌ های آموزشی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the effects of atorvastatin and omega-3 on index of lipid oxidation in patients with polycystic ovary syndrome
مقایسه تأثیر مصرف آتورواستاتین و امگا_3 بر شاخص اکسیداسیون لیپیدی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

investigation of mutation in Exon 27 and exon 29 of MYBPC3 gene by using PCR-SSCP/HA in cardiomyopathic hypertrophy patients in chahahrmahal va bakhtiari province
بررسی جهش در اگزون های 27و 29 ژن MYBPC3 به روش PCR-SSCP/HA در بیماران کاردیومیوپاتی هایپرتروفی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics methods shows the probability of miR-142, miR-146 & miR-150’s role in differentiation of naïve cd4+ to Th17 cells in multiple sclerosis.
پیش بینی اثر گذاری miR-146, miR-142 و miR-150 در تمایز سلول های +naive CD4 به سلول های Th17 در بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between rs56066773 and rs56232250 polymorphisms of FOXP3 gene in target site of microRNA with rheumatoid arthritis in patients referred to Emam Ali clinic of Shahrekord
ارتباط پلی‌مورفیسم‌های rs56066773 وrs56232250 از ژن FOXP3 واقع در جایگاه هدف microRNAs با بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anti-Mullerian Hormone average between laparoscopic and treatment with clomiphene citrate in patients with polycystic ovarian syndrome
مقایسه میانگین آنتی مولرین هورمون در دو روش لاپاروسکوپی و درمان با کلومیفن سیترات در بیماران با ستدرم پلی کیستیک تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2016-3)


Systematic review of the role of medicinal plants and derived components on reduction of cyclophosphamide-induced toxicity in male genital system
مرور سیستماتیکی بر نقش گیاهان دارویی و ترکیبات مشتق شده از آن‌ها بر کاهش سمیت دستگاه تناسلی نر ناشی از تجویز سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic Portulaca-Oleracea extract on oxidative damage induced by bacterial Lipopolysaccharide (LPS) in liver of rat
اثر عصاره هیدروالکلی خرفه (Potrulaca oleracea) بر بهبود آسیب اکسیداتیو القا شده توسط لیپوپلی ساکارید باکتریایی( LPS )در کبد موش‌صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of black cumin (Nigella Sativa L.) alcoholic extract on body weight and the harms created in the spitial memory and learning caused by stress
بررسی تاثیر عصاره الکلی سیاه دانه (.Nigella Sativa L) بر روی وزن بدن و آسیب‌های ایجاد شده در حافظه‌ی فضایی و یادگیری ناشی از استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare antioxidant activity from Satureja bachtiarica Bunge essential oils under different extraction methods ( Coventional and innovative techniques)
مقایسه روش های مختلف سنتی با روش های نوین استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه بختیاری Satureja bachtiarica Bunge
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study antibacterial effects of hydroalcoholic extract of acorn fruit´s (Quercus branti) against Listeria monocytogenes and Enterococcus faecalis in vitro
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدر والکلی میوه بلوط بر روی لیستریا منوسیتوژنز و انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pre-Nutrition effect of Tamarindus indica aqueous extracts on blood brain-b arrier permeability and brain edema in the rat stroke model
اثر پیش تیمار عصاره آبی تمبر هندی (Tamarindus indica) بر میزان نفوذ پذیری سد خونی-مغزی و ادم مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Matricaria chamomilla on passive avoidance memory and pain induced by global cerebral ischemia in Wistar rat
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) بر حافظه احترازی غیر فعال و درد ناشی از ایسکمی گلوبال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of total phenols and antioxidant activity of Mullein (Verbascum songaricum) ecotypes
ارزیابی ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ‌های گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum songaricum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Antimicrobial effects of the hydroalcoholic extract of Teucrium chamaedrys On the bacteria Streptococcus mutans invitro
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی بر باکتری استرپتوکوک موتانس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant- like effect of essential oil of Lavandula angustifolia Mill and Citrus bigaradia Duh in mice.
اثرات ضد افسردگی اسانس اسطوخودوسLavandula angustifolia Mill و بهار نارنجCitrus bigardia Duh. بر موش های Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview of the antibacterial properties of essential oils and extracts of medicinal plants in Iran
مروری بر خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of extract of Satureja hortensis, Stachys lavandulifolia Vahl, and Mentha pullegium on methicillin resistant and methicillim susceptible Staphylococcus aureus bacteria
بررسی اثر عصاره مرزه، چای کوهی و پونه بر روی استافیلوکوک آرئوس مقاوم و حساس به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Hydroalcoholic Extract of Persian shallot(Allium Hirtifolium boiss) on Albumin Glycation
اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) بر واکنش قندی شدن آلبومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of cranberry pills and nitrofurantoin pill to prevent recurrent urinary tract infection among 15-45 years old women
مقایسه اثر قرص زغال اخته و قرص نیتروفورانتوئین بر پیشگیری از عود عفونت ادراری راجعه در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of licorice root hydroalcoholic extract to improve the quality of fertility in hyperandrogenism- induced polycystic ovary syndrome by letrozole in mice.
مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان در بهبود باروری موش‌های سوری مبتلا به هایپرآندروژنیسم ناشی از سندروم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی ایجاد شده توسط لتروزول.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2016-2)


Seroepidemiology of Toxocara canis Infection in 2-14 years old Children Referred to Health Care Centers of Chaharmahal and Bakhtiari Province by ELISA Method in 2014
بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوکارا کنیس در کودکان 14-2 ساله مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Eight Week Continuous Training On Expression Of Mir29mRNA, In Healthy Male Rat’s Cardiac Muscle
تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Mir-29 در قلب رت‌های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the prevalence contamination foods to synthetic colors with thin layer chromatography in Shahrekourd
تعیین میزان شیوع آلودگی مواد غذایی به رنگ های مصنوعی با روش کروماتوگرافی لایه نازک در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of almond shells magnetized by iron nano-particles for nitrate removal from Aqueous Solution: study of adsorption isotherm
بررسی استفاده از پوست بادام مغناطیسی شده با نانوذرات آهن در حذف نیترات از محیط‌های آبی : مطالعه ایزوترم جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antitumor effects of nitroglycerin drug on K562 cells: In vitro
اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین روی سلول‌های K562 در محیط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of biological formulations containing Metarhizium anisopliae on Hyalomma ticks
مقایسه تاثیر فرمولاسیون های بیولوژیک حاوی متارایزیوم آنیزوپیله بر کنه های هیالوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of vitamin C against oxidative damages and apoptosis in hepatocytes of mice treated with phenylhydrazine
ارزیابی کارایی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of vancomycin resistance inVanAand VanBcontainingVancomycin Resistant Enterococci (VRE) isolatesin presence of lactoferrin protein
کاهش مقاومت وانکومایسین در سویه های انتروکوک مقاوم به وانکومایسین (VRE)حاوی ژنهای VanA و VanBدر حضور پروتئین لاکتوفرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of mercury (Hg+2) removal from aqueous solutions with multiwalled carbon nanotubes coated by iron oxide
بررسی حذف جیوه(Hg+2) از محیط‌های آبی توسط نانولوله‌های کربنی چند جداره پوشش داده‌شده با اکسید آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6 weeks decreased activity in the form of spinal cord ligation on CDK5 expression in sciatic nerve of Wistar male rats with neuropathic pain
اثر فعالیت کاهش یافته با لیگاتور بندی نخاع بر بیان CDK5 عصب سیاتیک و آزمون های رفتاری رت های نر ویستار دارای درد نروپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Behavioral Activation and Inhibition Systems (BAS/BIS), Difficulty of Emotional Regulation and Shyness with Social Anxiety Disorder in Normal Adolescents
بررسی ارتباط بین سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reported a case of Flies larvae that cause myasis (genus Sarcophaga fertoni) in stool, In Sanandaj, Kurdistan Province
گزارش یک مورد وجود لاروهای مگس مولد میاز سارکوفاگا فرتونی ( Sarcophaga fertoni) در آزمایش مدفوع در سنندج استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2015-12)


Evaluating the protective effect of co-administrating of vitamin C and royal jelly on Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia’s derangements on sperm quality and serum parameters in mice Running Title: Role of vitamin C in anemia
بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامینC بر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم و پارامترهای سرمی موش‌های سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum and ruteri on Acinetobacter baumannii isolated from nosocomial infections
بررسی فعالیت ضد میکروبی لاکتوبا سیلوس پلانتاروم وروتری بر روی اسینتو باکتر بومانی جدا شده از عفونت بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of regret rate of vasectomy and its causes in Shahrekord.
بررسی میزان پشیمانی از وازکتومی و علل آن در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effectiveness of Kinesio Taping on Balance in Athletes with Acute Sprain and Chronic Ankles Instable
بررسی اثر کینزیوتیپ بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of peroxide value and visual color of Zoolbia and Bamieh oils in the holly Ramadan in Shahrekourd
تعیین ارزش پراکسید و رنگ ظاهری روغن های زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of silver nanoparticles on Creatinine, BUN and blood electrolytes in laboratory male mice (Mus musculus)
تاثیرخوراکی نانوذرات نقره بر پارامترهای بیوشیمیایی کلیه (کراتینین و BUN ) و الکترولیت های خون درجنس نر موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of carbamazepine on gonadal development in female rats
بررسی اثر کاربامازپین بر تکوین غدد جنسی موش های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of automated telephone system on the satisfaction of client in the Imam Ali polyclinic
تاثیر استقرار سامانه نوبت دهی تلفنی بر رضایت مراجعین پلی کلینیک فوق تخصصی امام علی (ع) شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of sea cucumber body wall extract (Holothuria arenicola) on melanoma Cancer
اثر سیتوتوکسیک عصاره دیواره بدن خیار دریایی گونه (Holothuria arenicola) بر روی سلولهای سرطانی ملانومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embryonic malformations following exposure to copper oxide nanoparticles in Mus musculus
بررسی ناهنجاری‌های جنینی پس از مواجهه با نانو ذره اکسید مس در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of essential oil of Artemisia Siberi and Pelargonium roseum on Leishmania major Promastigotes
بررسی اثر کشندگی اسانس گیاهان درمنه و شمعدانی عطری بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2015-9)


Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries
مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A survey ofacute histopathological effects of silver nanoparticles on liver, kidney with blood cells during oral administration in male mice (Mus musculus
بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات حاد نانوذرات نقره برکبد ، کلیه همراه با سلول های خونی طی درمان خوراکی در جنس نر موش سفید آزمایشگاهی ( Mus musculus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibuprofen inhibits metastasis and invasion of Gastric cancer stem cells
بررسی فعالیت مهاری ایبوپروفن بر روی متاستاز و تهاجم در سلول های بنیادی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative antibacterial effects of essential oils of Melissa officinalis and Deracocephalum moldavica L. against some pathogenic bacteria in food in vitro
مقایسه اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاهان بادرنجبویه(Melissa officinalis) وبادرشبو(Dracocephalum moldavica) علیه برخی باکتری‌های بیماریزای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice
ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corrective exercises on musculoskeletal disorders of Khoramabad workers
بررسی تأثیر تمرینات ورزشی اصلاحی بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between expression levels of mRNA IL-6 and H. pylori-infected patients with cagA
ارتباط بین سطح بیان IL-6 mRNA با فاکتور بیماری زای cagA در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Fig on antioxidant and oxidative parameter of normal young men in a clinical trial study
تاثیر مصرف انجیر بر میزان شاخص های اکسیداتیو وآنتی اکسیدانی مردان جوان سالم در یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of DFNB59 loci involved in autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in western provinces of Iran
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB59 و ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی در خانواده‌هایی از استان‌های غربی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of constitutive and inducible resistance to clindamycin in staphylococci isolates from Hajar and Kashani hospitals in Shahrekord, 2014
تعیین فنوتیپ های مقاومت القایی به کلیندامایسین درسویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با منشا بیمارستانی درسال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of information technology on organizations maturity of public and non-public hospitals in Isfahan
تاثیر فناوری اطلاعات بر سطوح بلوغ سازمانی بیمارستان های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of motivational interviewing on treatment adherence in dialysis patients in Hajar hospital of Shahrekord, 2013
اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان بیماران همودیالیزی بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Sildenafil on contralateral epididymal sperm concentration and motility following unilateral blunt testicular trauma in pre-pubertal male mice
اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of cognitive failures, motor failures and quality of life in patient with depression and bipolar disorders
بررسی و مقایسه نارسایی‌های شناختی، نارسایی‌های حرکتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2015-8)


The role of phospholipase Czeta in male fertility as an oocyte activation factor
نقش پروتئین فسفولیپاز C زتا در باروری مردان به عنوان یک فاکتور فعال کننده تخمکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and prevalence of antibiotic resistance in multi-drug resistant Klebsiella pneumonia in patients referred to the educational hospitals of Shahrekord in 2013
تعیین الگوی مقاومت دارویی در کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت چندگانه دارویی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Taq1 restriction site of Calcitonine gene and Alu1 (rs1801197) polymorphism of Calcitonin receptor gene with bone mineral density in 200 women over 45 years in Shahrekord city
ارتباط جایگاه برش Taq1 ژن کلسیتونین و پلی مورفیسم (Alu1 (rs1801197 ژن کلسیتونین رسپتور با میزان تراکم استخوان در زنان بالای 45 سال در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the residual polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum contaminated soils in Shahrekord in 2013
بررسی باقیمانده هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی در شهرستان شهرکرد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antileishmania activity of Levandula officinalis essence against Leishmania major in in vitro media
اثر ضد لیشمانیایی اسانس گیاه اسطوخودوس علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Teucrium polium, Descurainia sophia and Artemisia aucheri on naloxone-precipitated morphine withdrawal in male rat
مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی خاکشیر، درمنه و کلپوره بر سندرم ترک مورفین القا شده با نالوکسان در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of booklet and focus group education of teachers on their knowledge, attitude and performance towards students with attention deficit hyperactivity disorder: a randomized clinical trial
مقایسه تأثیر آموزش جلسات focus group و آموزش از طریق بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of enhanced coagulation process efficacy and direct filtration’s effectiveness on elimination of natural organic materials from surface waters
بررسی کارآیی فرآیند انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون مستقیم برای حذف مواد آلی طبیعی از آب های سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of carvacrol on the growth inhibition and genomic destruction in prostatic cancer cells using comet assay technique
اثر کارواکرول بر مهار رشد و میزان تخریب ژنوم در سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis
شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of interleukin-23 and interleukin-10 serum levels in patients with rheumatoid arthritis compared to osteoporosis and healthy subjects
بررسی سطوح سرمی اینترلوکین-23 و اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با بیماران مبتلا به استئوپروز و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between narcissistic disorder and body dysmorphic between applicants and non-applicants for nose cosmetic surgery
بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between motivation in work and spirituality among nursing staff in the hospitals in Isfahan using spirituality- based motivation model
رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاری بیمارستان های شهر اصفهان با استفاده از مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the polymorphism of CA dinucleotide repeat in intron 1 of NFκB1 gene and risk of breast cancer
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرار دی‌نوکلئوتید CA در اینترون یک ژن NFκB1 با خطر ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sequence order of combined training (resistance and endurance) on strength, aerobic capacity and body composition in older women: a randomized clinical trial
تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر قدرت عضلانی، توان هوازی و ترکیب بدنی در زنان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2015-5)


The neuroprotective effect of Stachys lavandulifolia Vahl leaves aqueous extract on the density of alpha neurons in anterior horn of spinal cord after sciatic nerve compression in rats
اثر حفاظت نورونی عصاره آبی برگ چای کوهی بر دانسیته نورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of carvacrol on the interleukin-6 gene expression and cell signaling proteins in prostatic cancer cell line DU-145
بررسی اثر کارواکرول بر بیان ژن اینترلوکین-6 و پروتئین های سیگنالی در رده سلول های سرطانی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular investigation of methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus isolated in Shahrekord training hospitals
بررسی مولکولی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس ایزوله شده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of thyme, milk thistle and cape aloe essences on the growth of Aspergillus flavus and aflatoxin B1 production
بررسی اثر اسانس های آویشن ، خارمریم و آلوئه ورا بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mental disorders and adversity quotient in prisoners and non-prisoners in Shahrekord
مقایسه اختلالات روانی و ضریب سختی در افراد زندانی و غیر زندانی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hepatitis A among newly admitted medical students of Isfahan city in 2012
بررسی شیوع ویروس هپاتیت A در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the speech disfluencies severity in preschool children with stuttering using sentence modeling and sentence imitation tasks
ارزیابی شدت ناروانی های گفتار کودکان پیش دبستانی مبتلا به لکنت تحت دو آزمون تقلید جمله و جمله سازی الگویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of prospective and retrospective memory in addicted men, have left addicts, and healthy individuals
مقایسه حافظه آینده نگر و گذشته نگر در مردان معتاد، معتاد ترک کرده و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance and circuit resistance training on serum brain-derived neurotrophic factor and cortisol in inactive male students: A randomized clinical trial
تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتیزول سرم در دانشجویان پسر غیرفعال: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antibiotic resistance and frequency of Clostridium difficile tcdA and tcdB genes in feces of calves in Chaharmahal and Bakhtiari province
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های توکسین A و B کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده از مدفوع گوساله در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cell phone waves on granular cells migration of cerebellum in neonatal rat
اثر امواج تلفن همراه بر مهاجرت سلول های گرانولار مخچه نوزاد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of ApaI and Taq1 polymorphic site of vitamin D receptor gene with bone mineral density in women aged 45 years and older
ارتباط پلی مورفیسم های ApaI و TaqI ژن گیرنده ویتامین D با پوکی استخوان در زنان 45 سال و بالاتر در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential factors on growth parameters in infants using quantile regression analysis
بررسی عوامل موثر بر شاخص های رشد شیرخواران با استفاده از تحلیل رگرسیون چندک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between serum concentration of lead, mercury and cadmium with coronary artery disease
بررسی سطح سرمی سرب، جیوه و کادمیوم در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-4)


Comparing functional electrical stimulation and ankle-foot orthosis and its role on the quality of gait in patients with drop foot caused by stroke: a review of literature
مروری بر نقش تحریک الکتریکی عملکردی در مقایسه با ارتوز مچ پا در کیفیت راه رفتن افراد دچار افتادگی پا به علت سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the inhibitory effect of the small molecule Diethylthia tri carbocyanine iodide, as an anti- Alzheimer's candidate drug on human recombinant tau aggregation
بررسی اثر مهاری ریزمولکول دی‏اتیل‏تیا‏تری‏کربوسیانین‏یدید بر تجمعات پروتئین نوترکیب تاو (TAU) به عنوان کاندیدای داروی ضد آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training on left ventricle serum response factor gene expression in Wistar male rats
تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of soy and fenugreek seed on hot flashes in menopausal women: a randomized clinical trial
مقایسه سویا و بذر شنبلیله بر گرگرفتگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on effect of chitosan aid in removal of humic acid from aqueous solutions by electrocoagulation process using aluminum electrode
بررسی تأثیر کیتوزان در حذف ماده آلی اسید هیومیک از نمونه های آبی در فرآیند انعقاد الکتریکی با الکترود آلومینیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Legionella pneumophila in the bronchoalveolar lavage samples by real time PCR in patients with ventilator-associated pneumonia in ICU
ردیابی لژیونلا پنوموفیلا در نمونه های بدست آمده از برونکوآلوئولار لاواژ در بیماران مبتلا به پنومونی همراه با ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه با روش Real- time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of serotypes of Haemophilus influenzae in healthy children 1 to 5 years referred to Imam Ali clinic of Shahrekord in 2012
شیوع سروتیپ های هموفیلوس آنفلوآنزا در کودکان سالم 1 تا 5 ساله مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fatty acid compositions, and pellicle antioxidant properties of different Persian walnut genotypes
بررسی ترکیبات اسیدهای چرب و خاصیت آنتی اکسیدانی پوسته نازک دور مغز گردو در ژنوتیپ های مختلف گردوی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the value of multidetector-row computed tomography in diagnosis of biliary obstruction reasons with the results obtained from invasive procedures
مقایسه ارزش سی تی اسکن مولتی اسلایس در تشخیص علل انسداد صفراوی با یافته های حاصل از روش های تهاجمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of contamination rate in craw milk and its traditional products with Brucella abortus, and Brucella mellitensis in Isfahan and Chaharmahal and Bakhtiari Provinces, 2012
بررسی میزان آلودگی شیر خام و فرآورده‌های سنتی آن به بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence survey and assessment of risk factors of musculoskeletal disorders among municipality workers in Isfahan city
بررسی میزان شیوع و ارزیابی ریسک فاکتورهای ابتلاء به اختلالات اسکلتی– عضلانی در کارگران فضای سبز شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcohlic extract of capparis spinosa flower buds on sex hormones in adult male rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی غنچه گل گیاه لگجی بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2015-2)


Important statistical points to improve and promote the methodology of the articles on medical: a systematic review article for authors and reviewers
رهنمودهای اساسی و مرتبط با بهبود کیفیت متدولوژی مقالات علوم پزشکی: مروری نظام مند برای راهنمایی نویسندگان و داوران مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of orbital hydatid cyst in Shahrekord
گزارش یک مورد کیست هیداتید اربیتال (حدقه چشم) در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the amount of application of laboratory sciences courses in work place
بررسی میزان کاربرد دروس رشته علوم آزمایشگاهی در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and the distribution of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Chahar Mahal and Bakhtiari province, 2011-2012
فون و انتشار پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در استان چهارمحال و بختیاری، سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of valerian capsules in patients with migraine attacks treated with sodium valproate: a randomized clinical trial
بررسی تأثیر کپسول والرین در بیماران میگرنی تحت درمان با سدیم والپرات: یک مطالعه بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of recommended recitals on the severity of perceived pain in hospitalized patients undergoing surgery: a randomized clinical trial
بررسی تأثیر اذکار مستحبی بر شدت درد درک شده بیماران تحت عمل جراحی بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation program on chronic low back pain and living daily activities in patients with intervertebral disc: a randomized clinical trial
تأثیر برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی بر میزان درد مزمن کمر و فعالیت‌های روزمره زندگی بیماران مبتلا به دیسک بین مهره‌ای: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison to add compost and vermicompost for removal disesel contamination soils using aerobic and anerobic reactor
مقایسه افزودن کمپوست و ورمی کمپوست به خاک های آلوده به ترکیبات نفتی جهت حذف آلاینده ها در راکتور های هوازی و بی هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of acute consumption of pomegranate juice (Punica granatum L.) on decrease of blood pressure, inflammation, and improvement of vascular function in patients with hypertension: a clinical trial
اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic variation of D9S1837 Marker located at TMC1 gene in Iranian population
بررسی تنوع ژنتیکی مارکر D9S1837 واقع در ژن TMC1 در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the egg yolk enriched columbia agar for isolation of Helicobacter pylori from gastric biopsy specimens
ارزیابی محیط کشت کلمبیا آگار غنی شده با تخم مرغ به منظور جداسازی هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autobiographical memory and metacognition in patients with obsessive-compulsive disorder and social anxiety
حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of efficacy of date kernel ash on removal of nitrate from aqueous solutions (isothermic and kinetic study)
بررسی کارآیی خاکستر هسته خرما در حذف نیترات از محلول های آبی (مطالعه ایزوترمی و سینتیکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of biological sludge on hexavalent chromium removal from aqueous solution
کارآیی لجن بیولوژیکی در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of use of pumice stone with sequencing batch reactor for treatment of dairy industries wastewate
بررسی استفاده از سنگ پامیس همراه با راکتور ناپیوسته متوالی برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the spatial distribution of health care centers of Shahrekord by geographical information system
تحلیل پراکنش فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of eukaryotic integrative vectors by insertion of the integration region attB in pSVM
ایجاد وکتورهای تداخلی یوکاریوتی از pSVM با انتقال ناحیه‌ی توالی اتصال در ژنوم (attB) به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii isolated from Shahrekord teaching hospitals in 2013
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2014-10)


The association of spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in Shahrekord University of Medical sciences
بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cranberry on glucose levels and HbA1C with type 2 diabetes patients- a randomized clinical trial
نقش میوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of drug wastage rate and knowledge of operating room employees toward drug wastage in Ayatollah Kashani Hospital in Shahrekord, 2012-2013
بررسی میزان دور ریز دارو و آگاهی کارکنان اتاق عمل بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد در رابطه با دور ریز دارو، در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The accuracy of citations in medicine and master degree dissertations, Shahrekord University of Medical Sciences, 2006- 2012
بررسی دقت استنادهای استفاده شده در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال های 1385 لغایت 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Vaccinium arctostaphylos on lipid profile in mild hyperlipidemia patients- a randomized clinical trial
بررسی اثرات قره قاط بر سطح لیپید پروفایل در بیماران مبتلا به هایپر لیپیدمی خفیف: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acupuncture on pain during extracorporeal shock wave lithotripsy- a clinical trial
بررسی اثرات طب سوزنی بر میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی:یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of Interleukin-18 genotype as a risk factor for allergic rhinitis in Chaharmahal va Bakhtiari province
معرفی ژنوتیپی از ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ژن اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 18 به عنوان عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the GSM with frequency of 950 MHz on the memory of male mice
بررسی اثر امواج 950 مگاهرتز سیستم تلفن همراه بر حافظه ی موش های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Smoking frequency and modeling the underlying predicting factors of tobacco smoking among high school students in Yazd city, 2012
بررسی فراوانی مصرف سیگار و مدل سازی عوامل پیشگویی کننده در دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the effect of ethanolic extract of Propolis on human hemoglobin glycation, a laboratory study
بررسی اثر عصاره اتانولی پروپولیس بر میزان گلایکیشن هموگلوبین انسانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuronal differentiation of GFP expressing P19 embryonal carcinoma cells by deprenyl, an antiparkinson drug
تمایز عصبی سلول های کار سینومای جنینی P19 بیان کننده ی ژن پروتئین فلوئورسانت سبز به وسیله داروی ضد پارکینسونی دپرنیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bactericide ATM's keyboard intelligent systems
معرفی و ارزیابی سیستم هوشمند باکتری زدایی از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of leaves and onion of Allium paradoxum on Giardia lamblia in mice
بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی برگ و پیاز گیاه الزی بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation electrocoagulation process by using iron and stainless steel electrodes for baker's yeast wastewater treatment
بررسی فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آهن و فولاد ضد زنگ جهت تصفیه فاضلاب خمیر مایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2014-8)


In vitro study of oxali-palladium effect on human hemoglobin
بررسی اثر داروی اگزالی پالادیوم بر هموگلوبین انسانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of henna leaf alcoholic extract on angiogenesis of chorioallantoic membrane and some embryonic morphological abnormalities of chick embryos
بررسی عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر روی رگ زایی پرده کوریوآلانتوئیک و برخی ناهنجاری های مورفولوژیک در جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Toxocara canis and Toxascaris leonina egg antigens on induction of eosinophilia in animal model
بررسی تاثیر آنتی ژن تخم انگل های توکساسکاریس لئونینا و توکسوکارا کانیس بر ایجاد ائوزینوفیلی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the analgesic effect of Cucurbita maxima Duch hydro-alcoholic extract in rats
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه کدوی حلوایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of eight weeks resistance training and green tea supplementation on cardiovascular risk factors in overweight men
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of some flavonoids on paraoxonase-1 activity
تأثیر برخی از فلاونوئیدها بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic linkage analysis of DFNB93 locus in a group of families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss in Chahar Mahal & Bakhtiari and Kohkiluyeh & Boyer Ahmad provinces of Iran
بررسی ارتباط میان پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB93 و نا شنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی در نمونه هایی از دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of cadmium, nickel, lead and vanadium concentrations in white Indian prawn sold in Shiraz town
بررسی غلظت کادمیوم، نیکل، سرب و وانادیوم در میگوی سفید هندی بازار مصرف شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of threshold of pain sensation in rats born from normal mothers and mothers with metabolic acidosis
بررسی آستانه حسی درد در موش های صحرایی متولد شده از مادران طبیعی و مادران مبتلا به اسیدوز متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of fungal infection frequency in libraries affiliated with Shahrekord University of Medical Sciences in 2013
بررسی شیوع آلودگی قارچی در محیط کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of exopolysaccharides from a chromate reducing Pseudomonas aeruginosa in resistance to hexavalent chromium and antibiotics
احیای زیستی کرومات توسط پلی ساکاریدهای برون سلولی سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of canal displacement rate of mesiobuccal root of the maxillary first molar after the preparation by two manual and rotating methods using stainless steel hand files
مقایسه میزان جابجایی کانال ریشه مزیو باکال مرلر اول فک بالا به دنبال آماده سازی با استفاده از فایل های استنلس استیل به دو روش دستی و چرخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cations Ca2+ and Mg2+ on the removal efficiency of humic acid by UV/TiO2
بررسی اثر کاتیون های کلسیم و منیزیم بر کارآیی حذف اسید هیومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti-cancer effect of Peganum harmala L hydroalcholic extract on human cervical carcinoma epithelial cell line
بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسپند بر روی سلول های کارسینومای اپی تلیال گردن رحم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2014-6)


Effect of ethanolic extract of beet roots and leaves on motor coordination in male Wistar rats
بررسی اثر عصاره اتانولی برگ و ریشه گیاه چغندر بر تعادل حرکتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different offline periods on enhancement-based consolidation process in implicit motor memory
تأثیر فواصل تمرین آسایی متفاوت بر پردازش تحکیم مبتنی بر ارتقاء در حافظه حرکتی پنهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of congenital hypothyroidism screening program in urban and rural health centers in Chaharamahal and Bakhtiari
ارزیابی برنامه ی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiangiogenesis effect of saffron extract on rat aortic ring model
اثر ضد رگ زایی عصاره آبی زعفران در مدل حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between ghrelin, obestatin and ghrelin to obestatin ratio with bone mineral density in active and non-active men
رابطه بین گرلین، ابستاتین و نسبت گرلین به ابستاتین با تراکم استخوان ران و کمر افراد فعال و غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the frequency of phenotype and genotype of Van A and Van B genes in vancomycine resistant enterococcus isolated from clinical sample of Alzahra Hospitals in Isfahan
بررسی فراوانی فنوتیپ و ژنوتیپ ژن های VanA و VanB در انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lithium chronic effects on thyroid tissues and its secreted hormones in female rats
بررسی اثرات مزمن لیتیوم بر بافت و هورمون های مترشحه تیروئید و تیروتروپین در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effects of exercise with hydroalcoholic extraction of Eriobotrya japonica on MANF in the Brainstem of parkinson’s rats
اثر حفاظتی تمرین همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفیکی مشتق آستروسیتی ساقه مغز موش های پارکینسونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of knee joint position sense in soccer player, volleyball player and non-athlete men
مقایسه حس وضعیت مفصل زانو در مردان فوتبالیست، والیبالیست و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of visual, proprioception and vestibular systems manipulation on postural control in boys with 4-16 years-old
تأثیر دستکاری سیستم های بینایی، حسی عمقی و دهلیزی بر کنترل پاسچر پسران 16-4 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of aqueous extract of asafoetida resin on the serum level of insulin and blood glucose in type 1 diabetic rats
بررسی اثر عصاره ی آبی صمغ گیاه آنغوزه بر سطح سرمی انسولین و گلوکز خون در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic training on levels of Interleukin-18 and C-reactive protein in elderly men
تأثیر تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین 18 و پروتئین واکنش گر C در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of different durations of complete bed rest on acute low back pain
مقایسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2014-5)


A case report of primary presacral neuroblastoma in a 9-month infant
گزارش موردی از نوروبلاستوم پره ساکرال اولیه در شیرخوار 9 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of microbial quality of drinking water in the public vehicles and education effect of drivers on the water quality improvement
بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی وسیله های نقلیه عمومی بین شهری شهرکرد و تاثیر آموزش رانندگان بر بهبود کیفیت آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of direct and indirect education on attitudes of parents of children with attention-deficit/hyperactivity disorder towards medication treatments
مقایسه تأثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر تغییر نگرش والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی، در زمینه میزان رضایت از درمان و تبعیت دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreases of osteonectin gene expression by gallic acid in vascular smooth muscle cells
کاهش بیان ژن استئونکتین توسط اسید گالیک در سلول های عضله صاف دیواره رگ ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of delivery type on the quality of life in women attending to health centers of Ilam and Aivan during 2013
مقایسه تاثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A macro-and microscopic local effect of silver nanoparticles on skin wound healing and some biochemical parameters of blood in mice
مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تاثیر موضعی نانوذرات نقره بر ترمیم زخم پوست و بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare motor development of male and female children with consanguineous and in-law parents
مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of ochratoxin A in bread consumed in Shahrekord
بررسی میزان اکراتوکسین A در نان های مصرفی شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pancreatic extract on insulin secreting cell differentiation from mouse bone marrow mesenchymal stem cells
تأثیر عصاره پانکراس بر تمایز سلول های ترشح کننده انسولین از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys
بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cytotoxic effect of β-cyclodextrin and dextran micelles loaded with doxorubicin in KG-1 cells
مقایسه سمیت سلولی میسل های تهیه شده از بتاسیکلودکسترین و دکستران بار شده با دوکسوروبیسین بر رده ی سلولی KG-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of Salvia chloroleuca leaves on degeneration of alpha motoneurons in spinal cord after sciatic nerve compression in rat
بررسی اثرات عصاره آبی برگ گیاه مریم گلی بر ترمیم نورون های آلفا شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training on the level of tissue IL-6 and VEGF in mice with breast cancer
اثر تمرینات استقامتی بر سطوح سایتوکاین های اینترلوکین 6 و فاکتور رشد اپی تلیال عروق بافتی موش های مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The healing power of Aloe vera mucilage: induction of insulin-like growth factor gene expression and regeneration tissue in mouse damaged skin
تأثیر موسیلاژ آلوئه ورا بر روند ترمیم زخم و القاء بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی پوست آسیب دیده موش balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-4)


A study on hepatitis B vaccination coverage and HbsAb effective titer in adults of Chaharmahal va Bakhtyari province, 2013
بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون هپاتیت B و میزان تیتراسیون موثر HBsAb در جمعیت بزرگسال استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Impact of ethical leadership on job stress and occupation turnover intention in nurses of hospitals affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences
بررسی اثرات رهبری اخلاقی براسترس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of supermint oral drop (peppermint essence) on the patients’ pain and their satisfaction after colonoscopy
بررسی تأثیر سوپرمینت (اسانس نعناع) بر میزان دردهای شکمی پس از عمل کولونوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and purification of recombinant heavy chain (Hc) of Tetanus toxin in prokaryotic expression system
بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب ژن سنتتیک زنجیره HC تتانوتوکسین در سیستم بیانی پروکاریوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological cross reaction between cancer cells and hydatid cyst
بررسی واکنش ایمنولوژیک متقاطع بین کیست هیداتیک و سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Citrus sinensis juice on blood pressure and Flow Mediated Dilation
تأثیر مصرف آب پرتقال بر فشار خون و عملکرد جریان عروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of HLADRB1 subtypes, on clinical diseases activity index in rheumatoid arthritis patients referred to rheumatology clinic of Shahrekord University of Medical Sciences
بررسی میزان تأثیر ساب تایپ های آنتی ژن لکوسیت انسانی (HLA-DRB1) بر شاخص فعالیت بالینی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of adsorption isotherms and adsorption kinetics of reactive blue 19 dye from aqueous solutions by multi -wall carbon nanotubes
بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ راکتیو آبی 19 از محلول‌های آبی توسط نانو تیوب‌های کربنی چند‌ جداره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of acute oral toxicity of ZnO nanoparticles on serum biochemical function of liver in mice
ارزیابی سمیت حاد نانوذرات اکسید روی بر عملکرد بیوشیمیایی سرمی کبد در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concurrent effect of one bout aerobic exercise and short-term garlic supplementation on the lipids profile in male non-athletes
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی و ترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical studies relation of metabolic syndrome with neoplastic lesion colon and rectum in persons with age 50 years and higher
مطالعه کلینیکی ارتباط سندرم متابولیک با ضایعات نئوپلاستیک کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of rapid environmental impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of solid waste landfill of Shahrekord
کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی (اصلاح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of single domain camel antibody library against breast cancer cellular antigens
ساخت کتابخانه ی آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An examination of association of visual fatigue symptoms with flicker value changes in video display terminal operators
بررسی خستگی چشمی و ارتباط علائم آن با تغییرات ارزش فلیکر در کاربران پایانه‌های تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of psychosexual problems between substance dependence patients
مقایسه ابعاد روانشناختی مشکلات جنسی در بیماران وابسته به مواد مخدر با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2014-3)


The effect of life skills training on self-esteem in students of Shahrekord University of Medical Sciences
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ointment with cabbage, pomegranate peel, and common plantain on wound healing in male rat
اثر کرم با اختلاط گیاهان کلم برگ، پیه سفید انار و بخش های هوایی بارهنگ بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Operators’ performance evaluation on the Hospital information system about the deductions of educational and medical Hajar Hospital in 2012
بررسی عملکرد کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان کسورات در بیمارستان آموزشی و درمانی هاجر شهرکرد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the quality of hospital information systems in Hospital Information Systems in Private Hospital of Isfahan Based on the DeLone and McLean Model
بررسی تحلیلی و مقایسه‌ کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل دلن و مک لین در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of D7S496 marker characteristics in five Iranian ethnic groups for linkage analysis of autosomal recessive non syndromic hearing loss
بررسی ویژگی های مارکر D7S496 در پنج قوم ایرانی به منظور آنالیز پیوستگی ناشنوایی غیرسندرومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of performance indicators in Hospitals University of Medical Sciences based on the standards of the Ministry of Health
بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and official users’ readiness for hospital information system implementation in Valiyasr Hospital of Boroujen
ارزیابی آمادگی کاربران درمانی و اداری بیمارستان ولی عصر (عج) بروجن برای پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on bio kinetic coefficients for making biological treatment of wastewater treatment plants in cold region
بررسی ضرایب بیوسینتیک برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب‌های شهری در مناطق سردسیر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the self-concept and behavior in adolescents without criminal record with juvenile offenders
مقایسه خودپنداره و رفتار در نوجوانان بدون سابقه کیفری با نوجوانان بزهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of rate of reference to latin books of central library of Shahrekord university of medical sciences from 2006 to 2011
بررسی میزان استفاده از کتاب‌های لاتین کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1385 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of lentiviral vectors application for gene transformation in human dermal fibroblasts (HDFs)
مطالعه و ارزیابی استفاده از لنتی ویروس ها به عنوان حامل های انتقال دهنده ژن در سلول های فیبروبلاست انسانی (HDFs)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on laws, policies and procedures of patient access to electronic health record in selected countries
مطالعه قوانین، خط مشی ها و دستورالعمل های حق دسترسی بیمار به پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند و مقایسه آنها با ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2014-2)


Protective effect of hydro alcoholic extract of Teucrium polium on Mercuric chloride-induced nephrotoxicity
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی برگ گیاه کلپوره بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of protection role of selenium in reduction of T-2 toxin effect on phagocytosis function of human neutrophil
بررسی نقش حفاظتی سلنیوم در کاهش اثرات سم T-2 بر فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of immunization level between recombinant proteins of binding subunit of entrotoxigenic Escherichia coli and botulinum toxin
ارزیابی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های اشریشیا کلی و بوتولینیوم تایپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the values of employees based on Allport value system theory (Case study: Shahrekord University of Medical Sciences)
شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of jujube fruit powder to prevent increases in glucose and lipid profile disorders in rats
بررسی اثر پودر میوه گیاه عناب بر پیشگیری از افزایش گلوکز و بروز اختلالات لیپید پروفایل در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of the ibuprofen mucoadhesive film for relief the oral pain and inflammation
طراحی فیلم مخاط چسب ایبوپروفن به منظور تسکین درد و التهاب دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression levels of mRNA cytokines of IL-17 and IL-23 in epithelialfiber of stomach inpatients with Helicobacter pylori using Real-Time PCR in Chahar Mahal and Bakhtiari province
بررسی سطح بیان ژن‌های mRNA سایتوکاین های IL-17 و IL-23 در بافت مخاطی معده بیماران دارای گاستریت با استفاده از روش Real-Time PCR در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the antibiotic resistance of the Escherichia coli isolated from gastroenteritis cases in Shahrekord county
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on cystatine C and some other cardiac risk factors in menopause women: a randomized clicical trial
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر سیستاتین C و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Shigella serotypes invasive cells isolated from patients with diarrhea in HEp-2 cell culture
بررسی خاصیت تهاجمی سلولی سروتیپ های شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در کشت سلولی HEp-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hormonal adaptations to endurance training versus resistance training in postmenopause obese women: a randomized clinical trial
سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یائسه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of suicide and related factors in the city of Lordegan from 2001 to 2011
اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان لردگان در طی سال های 1390- 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the stages of change model to dairy consumption among students of Shahrekord University of Medical Sciences
کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low dose effects of ethanol on suckling rats: Enzymes activity, histological alterations and growth parameters.
اثرات دوزهای پایین اتانول بر نوزادان موش صحرایی شیرخوار: فعالیت آنزیمی، تغییرات بافتی و شاخص های رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy
پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of polycolonal antibody against domain 2-4 of protective antigen of Bacillus anthracis in laboratory animals
تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ناحیه 4-2 آنتی ژن محافظت کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphological changes of surri mouse thyroid gland following long term administration of morphine
تغییرات هیستومرفولوژیک غده تیروئید موش سوری متعاقب تجویز طولانی مدت مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Norms of anthropometric, body composition measures and prevalence of overweight and obesity in urban populations of Iran
هنجارهای اندازه‌های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت های شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical investigation and antimicrobial, antifungal and synergistic activities of chloroform fractions of the root of Ferula szovitsiana
بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و هم افزایی فراکسیون های کلروفرمی عصاره ریشه گیاه کمای بیابانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of barberry fruit on liver damage in streptozotocin - induced diabetic rats
اثر عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی برآسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2013-8)


Acute lymphocytic leukemia with severe eosinophilia (a case report)
گزارش یک مورد لوسمی حاد لنفوئیدی با تظاهرات افزایش شدید ائوزینوفیل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between cancer and serum adiponectin level: The review of epidemiologic evidences
ارتباط سرطان و سطح آدیپونکتین سرم: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigtions the functional indicators change due to implementation information system in Sina hospital
بررسی تغییر شاخص های عملکردی پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات در بیمارستان سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy study on Advanced Oxidation Processes (AOPs) application for pesticides removal from water with emphasis on their cost aspects
بررسی کارایی فناوری اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) برای حذف آفت کش ها از آب با تاکید بر برآورد اقتصادی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effect of silver nanoparticles with streptomycin on the streptomycin-resistant Brucella abortus
اثر هم افزایی نانو ذره نقره با استرپتومایسین بر روی بروسلا آبورتوس مقاوم به استرپتومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Effects of hydatid cyst antigen on Hella cells in vitro
بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتید بر سلول های سرطانی هلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Anethum gravolens with mefenamic acid consumption on treatment of primary dysmenorrhea
مقایسه تاثیر مصرف عصاره گیاه شوید با مفنامیک اسید بر درمان دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction model for coronary artery disease using neural networks and feature selection based on classification and regression tree
مدل پیش‏بینی بیماری عروق کرونر با استفاده از شبکه‌های عصبی و گزینش متغیر مبتنی بر درخت رگرسیون و طبقه بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease
بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the frequency of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborn infants in Shahrekord
تعیین فراوانی کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز در نوزادان تازه متولد شده در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of unfractionated heparin and low molecular weight heparin in preventing of deep vein thrombosis prophylaxis after craniotomy in patients with brain tumor
مقایسه اثربخشی هپارین معمولی و هپارین با وزن مولکولی پایین در پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی پس از کرانیوتومی در بیماران مبتلا به تومور مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of purslane (Portulaca oleracea L) on serum concentration of esterogen, progesterone, prolactin and gonadotropins in mature female rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون، پرولاکتین و گنادوتروپین‌ها در موش‌های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of low glycemic index diet with healthy nutritional recommendations based diet on obese adolescent girls
مقایسه اثر رژیم های غذایی با نمایه گلیسمی پایین با رژیم غذایی مبتنی بر توصیه های تغذیه ای سالم در دختران چاق نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2013-7)


A case report on an 8-month infant about zona infection in ocular members due to exposure to intrauterine varicella
گزارش یک مورد عفونت زونا در ناحیه چشم در شیرخوار 8 ماهه به علت مواجهه با عفونت واریسلای داخل رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the effectiveness of two inguinal hernia repair techniques, Kugel and Lichtenstein repair
مقایسه اثر بخشی دو تکنیک ترمیم فتق مغبنی به روش لیختن اشتاین و کوگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of acute Chlamydia pneumoniae infection in patients with acute exacerbation of the chronic obstructive pulmonary
شیوع عفونت حاد کلامیدیا پنومونیه در مبتلایان به انسداد مزمن ریوی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pentoxifylline on malathion-induced mitochondrial damage in rat liver
بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آسیب های میتوکندریایی القا شده توسط مالاتیون در کبد موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial distribution of multiple sclerosis disease
توزیع مکانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopatological and biochemical effects of subcute toxicity of lemon balm hydroalcoholic extract on liver and kidney tissues in the surri mice
اثرات سمیت تحت حاد عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر بافت کبد و کلیه در موش های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Arnebia euchroma root extract on burn wound healing in Balb/c mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ابوخلسا بر التیام زخم سوختگی در موش کوچک آزمایشکاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of auditory efferent system function in children with autism
مقایسه عملکرد سیستم وابران شنوایی در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mutations in exons 19-23 MYH7 gene in hypertrophic cardiomyopathy patients using PCR-SSCP/HA technique in Chaharmahal va Bakhtiari province
بررسی جهش ها در اگزون های 23-19 ژن MYH7 در بیماران کاردیومایوپاتی هایپرتروفی به روش PCR-SSCP/HA در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cytotoxicity and protein expression alteration induced by nanoparticles of silver in the rat sperm and testis
ارزیابی سمیت سلولی و تغییر بیان پروتئینی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره در اسپرم و بیضه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of effect of aquatic extracts of Achillea biebersteinii leave on repair alpha motoneurons after sciatic nerve injury in rat
بررسی اثرات عصاره آبی برگ گونه ای از گیاه بومادران بر ترمیم نورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of T lymphocyte subsets in major beta-thalassemia patients and the influencing factors
فراوانی زیر گروه های لنفوسیت های T در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral isotertinoin on serum lipids and gamma glutamyl transpeptidase activity in acne vulgaris patients
اثر ایزوترتینوئین بر میزان لیپید و فعالیت گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز سرم در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2013-5)


A review on secondary metabolites and pharmacological effects of Prangos ferulacea (L.) Lindl.
مروری بر ترکیبات ثانویه و اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی جاشیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of expression, purification and handling anti bacteria feature protein of bovine neutrophil B-defensing BNBD2
بهینه سازی بیان، تخلیص و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین نوترکیب بتا دیفنسین 2 نوتروفیل‎های گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of midazolam on reducing awareness during surgery
بررسی اثر میدازولام روی کاهش درک حین عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of validity and reliability of formetric 4D system in measuring of deformites in kyphosis and lordosis in women
تعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pentoxifylline and vitamin E on ovarian follicles in Rats
تأثیر پنتوکسی فیلین و ویتامین E بر فولیکول‌های تخمدانی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fasting on emotional intelligence in clergies in Shahrekord seminary
بررسی تاثیرات روزه داری بر هوش هیجانی طلاب حوزه علمیه شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mucilage extracted from the fruit of Hibiscus esculentus on preventive of increasing glucose and lipid profile of diabetic rats by streptozotocin
تأثیر موسیلاژ گیاه بامیه بر پیشگیری از افزایش گلوکز و پروفایل چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of carob extract on liver function test in diabetic male rat
تاثیر عصاره دانه خرنوب بر فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and addiction potential tendency pre-university students
رابطه هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of amygdalin on the morphologic structure of mouse cerebellar cortex
اثرات آمیگدالین بر ساختار مورفولوژیک قشر مخچه موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effects of the spinal anesthesia with low dose of bupivacaine and sufentanil with normal dose of bupivacain for orthopedic surgery of lower limb
مقایسه اثرات بی حسی نخاعی دوز کم بوپیواکایین و سوفنتانیل با دوز معمول بوپیواکایین در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of homocysteine and insulin resistance to a single circuit resistance exercise in overweight women
پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Artemisia aucheri on castor oil-induced diarrhea in male rat
اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2013-5)


The study of potassium ferrate application efficiency for advanced treatment of sewage
بررسی کارآیی استفاده از فرات‌پتاسیم برای تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between short-term complications in percutaneous coronary intervention and high sensitivity C - reactive protein level in patients undergoing myocardial infarction
ارتباط عوارض کوتاه مدت مداخله در عروق کرونر و سطح پروتئین واکنش های C با حساسیت بالا در بیماران تحت استنت گذاری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of variances in some blood factors during sepsis diagnosis and their interrelations
بررسی تغییرات بـرخی از فاکتورهای خونی در تشخیص سپسیس و ارتباط آن ها با یکدیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of designed feeding patterns on fatigue in multiple sclerosis patients
بررسی تأثیر الگوی تغذیه‌ای طراحی شده بر خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens leaves on time response to pain stimuli in mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شوید بر زمان پاسخ به محرک درد در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, fusion and expression of recombinant Bacillus anthracis protective antigen domain 4 with cholera toxin B-subunit in E. coli
کلون، امتزاج و بیان نوترکیب ناحیه 4 آنتی‌ژن حفاظت کننده باسیلوس آنتراسیس با زیرواحد B کلرا توکسین در باکتری اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of bone mineral density in postmenopausal women with rheumatoid arthritis
بررسی وضعیت تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of pediculosis capitis and its associated risk factors in primary schools of girls in rural district
شیوع شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه مناطق روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between addiction potentiality and personality characteristics, conformity and gender among pre-university students
بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت، همنوایی و جنسیت دانش آموزان پیش دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of upper gastrointestinal endoscopy in patients with inflammatory bowel disease and ulcerative colitis
بررسی آندوسکوپی فوقانی در بیماران التهابی روده و کولیت های نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The predictive factors of readiness for treatment in stimulant substance abusers
عوامل پیش بین آمادگی برای درمان در سوء مصرف کنندگان مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of urinary tract infection and antibiotic resistance pattern of E. coli in patients referred to Imam Ali hospital in Farokhshahr, Chaharmahal va Bakhtiari, Iran
اپیدمیولوژی عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در مراجعین به بیمارستان امام علی(ع) فرخشهر در استان چهارمحال بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal aggregation study of C-terminal botulinum neurotoxin type E as a vaccine candidate
مطالعه توده ای شدن حرارتی کاندیدای واکسن بوتولینوم در انتهای کربوکسیل نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-4)


Effect of chronic oral administration of garlic aqueous extract on tissue changes, some blood and enzymatical parameters in male rats
اثر مصرف خوراکی طولانی مدت عصاره آبی سیر بر تغییرات بافتی، پارامترهای خونی و آنزیمی موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of pdx-1 gene expression in insulin producing cells, derived from embryonal carcinoma stem cells
ارزیابی بیان ژن هموباکس دئودنال 1 در سلول های تولید کننده انسولین، مشتق از سلول های بنیادی کارسینومای جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anxiety and it's relationship with consumption of snacks in high school students in Shiraz
بررسی شیوع اضطراب و ارتباط آن با نوع میان وعده ی مصرفی در دانش آموزان سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mutation in cystatin‌ B gene in patients affected by idiopathic generalized epilepsy in Chaharmahal and Bakhtiari province
شناسایی جهش های ژن سیستاتین B در بیماران مبتلا به صرع منتشر ایدیوپاتیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Severity of striae gravidarum and it's related factors in primiparous women
بررسی شدت استریای حاملگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of some cardiovascular diseases risk factors in type D personality and non- type D personality
بررسی مقایسه ای برخی فاکتورهای بروز بیماری های قلبی -عروقی در افراد با ریخت شخصیتی D و افراد فاقد ریخت شخصیتی D‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nerium oleander aqueous extract effect on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermis
تاثیر عصاره آبی گیاه خرزهره بر روی گونه های استافیلوکوکوس اورئوس و اپیدرمیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CD4+ and CD8+ T cells subsets in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy people
زیر گروه های سلول های +TCD4 و +TCD8 در افراد مبتلا به رینیت آلرژیک و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Umbilical cord Alpha Fetoprotein and Hyperbilirubinemia in Third day of birth.
ارتباط بین آلفافیتوپروتئین بندناف و هیپربیلی روبینمی روز سوم تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dietary virgin olive oil on infarct volume and brain ceramide, cerebroside and phosphatidylcholine levels in rat stroke model
اثر روغن زیتون بکر بر حجم سکته مغزی، سطح سرآمید، سربروزید و فسفاتیدیل کولین مغز در مدل سکته ی مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the efficiency of school-based assertiveness program on self-advocacy and self-determination skills in high school students
شناخت اثربخشی برنامه جرات‌ورزی مدرسه‌محور بر مهارت‌های خودتصمیم‌گیری و خود‌حمایتی دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synergic effects of Saffron aqua extract and low frequency electromagnetic field on angiogenesis in chick chorioalantoic membrane
اثرات توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2013-1)


Comparison the frequency of dry eye syndrome in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis with healthly people in Zahedan
مقایسه فراوانی سندرم چشم خشک در مبتلایان به آرتریت روماتویید تازه تشخیص داده شده با افراد عادی در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific output of Shahrekord university of medical sciences (Iran) in ISI database from 1993 to the end of 2011 according to scientometric indicators
برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایگاه ISI-SCIE تا پایان سال 2011 میلادی بر اساس شاخص های علم سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secular trend changes in mean age of morbidity and mortality from an acute myocardial infarction during a 10-year period of time in Isfahan and Najaf Abad
روند تغییرات در میانگین سن ابتلاء و مرگ و میر از انفارکتوس قلبی حاد در طی یک دوره 10 ساله در بیمارستان های شهر اصفهان و نجف آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

.Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele.
بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر‌سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش‌یافته GJB2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of iron oxide nanoparticles on liver enzymes (ALT, AST and ALP), thyroid hormones (T3 and T4) and TSH in rats
تاثیر نانوذرات اکسید آهن بر غلظت آنزیم های کبدی، هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive effects of hydro-alcoholic extract of Prangos ferulacea (L.) Lindl. on kidney damages of diabetic rats induced by alloxan
اثرات پیشگیری کننده عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر آسیب های بافتی کلیوی در رت های دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of applicable ways for hospital waste disposal using SWOT method
بررسی راهکارهای عملی دفع ایمن زباله بیمارستانی با استفاده از روش SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, construction, sequence analysis and bioinformatics study of RTB-ipaD gene cassette: A new way in generation of Shigellosis vaccine
طراحی، ساخت، آنالیز تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیکی کاست ژنیRTB-ipaD: راهی نوین در جهت تولید واکسن شیگلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group problem-solving training on burnout in women caregivers of family patient member in Falavarjan, Isfahan, I.R. Iran
اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله بر فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده در شهر فلاورجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acryl amide on tissue changes, blood and enzymatic parameters in male rats.
اثرات آکریل آمید بر تغییرات بافتی، پارامترهای خونی و آنزیمی موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality effectiveness of sensory and motor block in spinal anesthesia with hyperbaric marcaine in diabetic and non-diabetic patients
مقایسه اثربخشی کیفیت بلوک حسی حرکتی در بیهوشی نخاعی با مارکایین هیپرباریک در بیماران دیابتی و غیر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of insecticide poisoning of methoxychlor on the production of gonadotropin hormones in adult male rats
تاثیر سم حشره کش متوکسی کلر بر تولید هورمون های گنادوتروپین در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hypnotherapy joint with drug therapy and drug therapy on severity and frequency of the symptoms of patients with irritable bowel syndrome
اثر بخشی هیپنوتراپی توام با دارو درمانی و دارو درمانی تنها روی فراوانی و شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2012-11)


A case report of an advanced abdominal pregnancy with live fetus
گزارش یک مورد حاملگی شکمی پیشرفته با جنین زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of waist to hip ratio and intra abdominal injury after blunt trauma
ارتباط نسبت دور شکم به لگن با احتمال آسیب احشاء شکمی به دنبال ترومای بلانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of physical activity on quality of life of elderly patients with osteoarthritis
اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of designed exercise program on mean of activity tolerance in hemodialysis patients
تاثیر برنامه ی ورزشی پیاده روی طراحی شده بر میزان خستگی و زمان تحمل فعالیت در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the components and antibacterial effects of three plant's essential oil Coriandrum sativum, Achilleh millefolium, Anethum graveolens in vitro
بررسی ترکیبات و اثر ضد باکتریایی اسانس سه گیاه گشنیز، بومادران و شوید در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of regular exercise program on dialysis efficacy, muscle atrophy and physical performance in hemodialysis patients
تاثیر تمرین ورزشی منظم بر کیفیت دیالیز، آتروفی عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی در حین دیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern of antimicrobial utilization in patients of pediatric wards in Hajar hospital, Shahrekord, Iran in 2009-2010
تعیین الگوی مصرف آنتی بیوتیک در بخش کودکان بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and evaluation of indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) to detect Epstein-Barr virus infection based on gp125 viral capsid antigen
طراحی و راه اندازی آزمون الایزا غیر مستقیم به منظور تشخیص عفونت ویروس اپشتن-بار بر اساس آنتی ژن gp125 کپسید ویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concurrent effect of one bout aerobic exercise and short-term garlic supplementation on the lipids profile in male non-athletes
تاثیر همزمان یک وهله فعالیت هوازی و مکمل دهی کوتاه مدت سیر بر نیمرخ لیپیدی مردان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of perineal massage on labor second stage period perineal tear and its outcomes
تاثیر ماساژ پرینه بر طول مرحله دوم زایمان، پارگی پرینه و پیامدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in some liver enzymes and blood lipid level following interval and continuous regular aerobic training in old rats
تغییرات برخی از آنزیم های کبدی و سطح چربی های خون بدنبال تمرینات منظم تداومی و تناوبی هوازی در موش های مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the relationship between Q192R paraoxonase gene polymorphism and high density lipoprotein composition after Lovastatin Trapy
بررسی ارتباط پلی مورفیسم Q192R ژن پاراکسوناز1 (PON1) با ترکیبات لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) در بیماران درمان شده با لواستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2012-9)


A case report of a rare Shwachman-Diamond syndrome with liver involvement
گزارش یک مورد نادر سندرم شواخمن با درگیری کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a novel mutation in Rb1 gene from an Iranian retinoblastoma patient and its effect on splicing pattern of mRNA
گزارش جهش جدید در ژن (Retinoblastoma1 (RB1 در یک بیمار ایرانی مبتلا به رتینوبلاستوما و تاثیر آن روی پیرایش mRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of retraining courses for physicians in the participant's point of view in these courses in Chaharmahal and Bakhtiari provic I.R. Iran, 2011
بررسی اثربخشی دوره های بازآموزی پزشکان از نظر شرکت کنندگان در این دوره ها در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of stress coping styles between athletes and non-athletes and its relationship with mental health
مقایسه شیوه‌های مقابله با فشار روانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران و ارتباط آن با سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antibacterial effect of camellia sinensis extract on bacterias, conjunctivitis in vitro
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره چای سیاه بر (Camellia sinensis) روی باکتری‌های مولد التهاب ملتحمه چشم در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the anti-leech effects of methanolic extracts of Allium sativum L. and Allium cepa L. compared with levamisole
بررسی فعالیت ضد زالو عصاره های متانولی سیر (.Allium sativum L) و پیاز (.Allium cepa L) در مقایسه با لوامیزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral dextrometorphan and placebo on the postoperative pain severity of adenotonsillectomy
اثر دکسترومتورفان خوراکی بر شدت درد پس از عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular cloning and expression of Bacillus anthracis Lethal Factor domain 1 gene in Escherichia coli
همسانه‌سازی و بیان ژن ناحیه یک فاکتور کشنده‌ی (Lethal Factor) باسیلوس آنتراسیس در باکتری Escherichia coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of life skills face to face meeting on mental health of children of divorce
تاثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teratogenic effects of hydroalcoholic extract of Stachys lavandulifolia Vahl on the skeletal system and fetal growth in Balb/c mice
اثرات تراتوژنی عصاره هیدرو الکلی چای کوهی (Stachys lavandulifolia) بر سیستم اسکلتی و رشد جنین موش سوری (Balb/c)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 4-Amino salicylic acid chelating effect on healing of manganese induced intoxications in male Wistar rat's liver
ارزیابی اثر پاراآمینوسالیسیلیک اسید بر بهبود عوارض کبدی منگنز در رات های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the lower leg tapping on H reflexes recruitment curve parameters: a comparison of soleus and lateral gastrocnemius muscles motor neurons
تاثیر تیپینگ ساق پا بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H: مقایسه میزان تاثیرپذیری موتورنورون های عضله سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2012-7)


Concept and factors concerning to health in an adolescent's point of
مفهوم و عوامل موثر بر سلامت از دیدگاه نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor XIIIA-V34L and factor XIIIB-H95R gene polymorphisms in Shahrekord, 2010, I.R.Iran
پلی مورفیسم های V34LوH95R در ژن های زیر واحدهای A وB فاکتور 13 انعقادی در شهرکرد، 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Entonox on severity of pain and mother hemodynamic and fetus apgar in natural vaginal delivery
تاثیر انتونکس روی شدت درد زایمان طبیعی، وضعیت همودینامیک مادر و آپگار جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the common mitochondrial DNA (mtDNA) mutations in non-syndromic hearing impairment in southwest subpopulations of Iran
فراونی جهش های شایع DNA میتوکندریایی در ناشنوایی غیر سندرومی در استان های چهارمحال و بختیاری و بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of discontinuation of antibacterial prophylaxis in children with vesicoureteral reflux
تاثیر قطع مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در ریسک عود عفونت ادراری در کودکان با ریفلاکس وزیکویورترال درجه 1 و 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job burnout and some of its risk factors on the health workers (Behvarz) in Koohrang County, I.R.Iran, in 2010
بررسی میزان فرسودگی شغلی بهورزان شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc supplementation on serum testosterone and plasma lactate in male cyclist after one bout of exhaustive exercise
تاثیر مکمل سازی روی بر مقادیر تستوسترون سرم و لاکتات پلاسمای دوچرخه سواران مرد پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intermittent normobaric hyperoxia and protein kinase C activity on blood - brain barrier permeability
اثر هیپراکسی نورموباریک متناوب و فعالیت پروتیئن کیناز C بر نفوذپذیری سد خونی – مغزی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of three common mitochondrial mutations in Arab patients with nonsyndromic hearing loss in Khuzestan province, I.R.Iran
مطالعه سه جهش معمول میتوکندریایی در ناشنوایان غیر سندرومیک عرب استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of regular aerobic exercise on cardiorespiratory fitness and levels of fibrinogen, fibrin D-dimer and uric acid in healthy and inactive middle aged men
تاثیر تمرینات هوازی منظم بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن، فیبرین دی دایمر و اسیداوریک مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of marital conflict dimensions between substance dependence patients: Shishe, Crack, Opioids.
مقایسه ابعاد اختلاف زناشویی در بیماران وابسته به شیشه، کراک و تریاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of gene expression and purification of Legionella pneumophila peptidoglycan associated lipoprotein recombinant protein
بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان (PAL) باکتری لژیونلا پنوموفیلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2012-6)


The toxicity effect of methyl mercury chloride on newborn rat: Enzymatic, histology change and mercury accumulation
اثر سمی متیل مرکوری کلراید بر نوزادان موش صحرایی: تغییرات آنزیمی، بافتی و تعیین تجمع جیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of postural response after sudden perturbation in subjects with genu valgum
ارزیابی پاسخ وضعیتی پس از اعمال اغتشاش ناگهانی در افراد با زانوی ضربدری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of different doses of atorvastatin on angiogenesis of chorioallantoic membrane of chick embryo
اثرات دوزهای مختلف آتورواستاتین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of (Ile462Val in genetic polymorphisms CYP1A1) and uterine leiomyoma risk in women in Charmahal va Bakhtiari, I.R. Iran
ارتباط پلی مورفیسم (Ile462Val) در ژن سیتوکروم 450 P- کلاس 1A1 (CYP1A1) با لیومیوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of expression, extraction & purification of the N-terminal region of ipaD gene in Shigella dysenteriae by proteomics analysis
بهینه سازی بیان، استخراج و تخلیص ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری با استفاده از آنالیز پروتئومیکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating efficacy of concept mapping in student’s learning of nursing process of pediatric patients
کارآیی استفاده از نقشه کشی مفهومی در یادگیری فرآیند پرستاری در آموزش بالینی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients
سطوح سرمی هورمون‌های تیروکسین، تری‌یدو‌تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of nicotine on the serum level of insulin in adult male Wistar rats
اثر نیکوتین بر میزان سرمی انسولین در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of spontaneous pushing versus Valsalva pushing technique on outcome of delivery in primiparous women
مقایسه تاثیر زور زدن به روش خود بخودی و زور زدن والسالوا بر سرانجام زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of analgesic effects of intrathecal eugenol in male rats
ارزیابی اثرات ضد دردی تجویز داخل نخاعی اوژنول در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of diet and anthropometric indices with high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP), among depressed and healthy female nurses.
رابطه دریافت غذایی و شاخص‌های تن سنجی با سطوح سرمی پروتئین واکنشگر فاز حاد با حساسیت بالا (hs-CRP) در پرستاران زن سالم و مبتلا به افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of I405V polymorphism of cholesterol ester transfer protein gene in efficacy of statins on plasma level of high density lipoprotein cholesterol
تاثیر پلی مورفیسم I405V ژن پروتئین انتقال دهنده کلسترول استر (CETP) بر سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) در پاسخ به درمان با استاتین ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-4)


Systemic lupus erythematosus (SLE) in pregnancy and severe nephritis (a case-report)
گزارش یک مورد اولین تظاهر لوپوس در حاملگی به صورت نفریت شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary glycemic index and glycemic load in relation to mortality from cardiovascular disease: a review of epidemiologic evidence
ارتباط نمایه گلیسمیک و بارگلیسمیک رژیم غذایی با مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients
تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی بر روی پارانشیم کبد و آنزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of trend of antibiotic susceptibility in isolated bacteria from culture of ICU patients of Shahrekord Ayatollah Kashanani Hospital, I.R. Iran
تغییر الگوی آنتی بیوگرام در میکروارگانیسم های جدا شده از بیماران بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد در یک دوره دو ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of static and dynamic resistance exercise effects on some functional cardiovascular indices, plasma lactate and peripheral blood leukocytes in healthy untrained women
مقایسه‌ی اثرات تمرین مقاومتی ایستا و پویا بر برخی شاخص‌های عملکردی قلبی- عروقی، لاکتات پلاسما و لکوسیت‌های خون محیطی زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of health, cultural and social conditions of the Chaharmahal va Bakhtiary province’s rural population in 2007
بررسی جنبه هایی از وضعیت بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی ساکنین مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using partnership care model on the quality of life in the school-age children with β-thalassemia
تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lavender essence via inhalation method on labor pain
بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of antithyroid antibodies in women with polycystic ovary syndrome in Shahrekord, Iran
فراوانی آنتی بادی های ضد تیروئید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در شهرکرد، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cannabis sativa leaves aquatic extract effect on triple regions of hippocampus neuronal density in male rats
بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر دانسیته نورونی مناطق سه گانه هیپوکامپ اصلی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between Q-angle and anterior knee pain
بررسی ارتباط اندازه زاویه چهارسررانی با دردهای زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training on plasma and skeletal muscles sphingosine-1-phosphate levels of male Wistar rat
تاثیر تمرین مقاومتی بر میزان اسفنگوزین-1-فسفات پلاسمایی و عضلانی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2012-2)


Comparison of the health indicators of the state health sites and health indicators which have been outsourced to private sector healt facility south of Tehran, Iran in 2009
مقایسه شاخص های بهداشتی پایگاه های بهداشتی دولتی و واگذار شده به بخش خصوصی مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Portulaca oleracea L vice versa silver sulfadiazine on burn wound healing in Balb/c mice
اثرات عصاره هیدروالکلی خرفه در مقایسه با سیلور سولفادیازین بر التیام زخم سوختگی در موش Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of bipolar spectrum disorders in those who are managing as a case of anxiety disorder in outpatient clinics of Isfahan (Iran)
فراوانی اختلالات طیف دو قطبی در مبتلایان به اختلالات اضطرابی تحت درمان در کلینیک های سرپایی روانپزشکی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the HER2/neu gene amplification assesment by differential PCR and immunohistochemistry in breast cancer patients in Isfahan
مقایسه اندازه گیری تزاید ژن HER-2/neu توسط PCR تمایزی و ایمونوهیستوشیمی در بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of black seed (Nigella sativa) hydro-alcoholic extract on breeding factors in female mice
اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر فاکتورهای تولید مثل جنس ماده در موش کوچک آزمایشگاهی (Balb/c)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron therapy and migraine headache
آهن درمانی و سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Salvia officinalis hydroalcoholic extract on PTZ-induced seizure threshold in Vincristine injected mice
اثرات عصاره هیدرو الکلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول متعاقب استفاده از وین کریستین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of β -hydroxy- β -methylbutyrate on kidney parameters and body composition in untrained males after 8 weeks combination resistance training
تاثیر مصرف مکمل بتا- هیدروکسی بتا- متیل بوتیرات بر ترکیب بدن و شاخص های کارکرد کلیوی در 8 هفته تمرینات مقاومتی مردان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of iron supplementation (6- and 12- weeks) on hematological parameters among non-anemic iron deficient female students
تاثیر آهن یاری 6 و 12 هفته ای بر شاخص های هماتولوژیک دانشجویان دختر غیر کم خون مبتلا به فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postprandial glucose and insulin responses to onion ingestion with breakfast in patients with type 2 diabetes
اثر مصرف پیاز در وعده صبحانه بر پاسخ گلیسمی و انسولینمی مبتلایان به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence and some of risk factors affecting Toxoplasma infection in Chaharmahal va Bakhtiyari province, Iran
بررسی شیوع عفونت توکسوپلاسمایی و برخی از عوامل خطر مرتبط با آن در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sulfoxo-bilactam-21-crown -7 on spermatogenesis in immature Balb/c mice
تاثیر سولفوکسو- بی لاکتام- 21- کراون-7 بر روی اسپرماتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2011-12)


Shigella dysentery stxA mutant (R170L-A231D-G234E) gene design and optimization of recombinant protein expression and purification
طراحی ژن stxA موتانت (G234E- R170L -A231D) شیگلا دیسانتری و بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational- counseling program on general health of women as caregivers of patient, with Alzheimerdisease
تاثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای بر سلامت عمومی زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, bioinformatics study and evaluation expression of gene of enterotoxigenic Escherichia coli CFA/I major subunit (CfaB)
همسانه سازی، بررسی بیوانفورماتیکی و بیان ژن زیر واحد اصلی فاکتور کلونیزاسیون I اشرشیاکولی انتروتوکسیژنیک (ETEC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hemoglobin changes on postoperative shivering
تاثیر تغییرات هموگلوبین بر بروز لرز پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in heart failure patients referred to the Kerman outpatient centers, 2010
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مراکز سرپایی شهر کرمان (1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of crude oil toxicity component removal by adsorbtion with powdered activated carbon
بررسی حذف ترکیبات عامل سمیت نفت خام در آب توسط جذب سطحی با کربن فعال پودری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of occupational stress and the related issues among employees of ٍEsfahan steel company (ESCO), Iran (2009)
بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان ذوب آهن اصفهان (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequencing and comparative-bioinformatic analysis of chlorotoxin-like peptide from Iranian scorpion Mesobuthus eupeus
تعیین توالی و بررسی مقایسه ایی- بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پپتید شبه کلروتوکسین از عقرب زرد ایرانی (Mesobuthus eupeus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of prolonged speech technique in boys with mild stuttering
بررسی اثربخشی شیوه گفتار کشیده در کاهش شدت لکنت پسران 14-8 سال دارای لکنت خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low-level LASER on pain improvement and function in patients affected anterior knee pain
تاثیر لیزر کم توان در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به درد قدام زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerial part of Cynara scolymus extract on the hyperlipidemia, plasma antioxidant capacity, and superoxide dismutase activity in diabetic rats
اثر عصاره آبی اندام هوایی کنگر فرنگی بر هیپر لیپیدمی، استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در رت های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-10)


Evaluation of bacterial and fungal contamination in equipments used in ladies and gentleman barbers in Shahrekord, 2009
ارزیابی میزان آلودگی میکربی و قارچی در وسایل مورد مصرف آرایشگاه های زنانه و مردانه شهرستان شهرکرد، 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Cr (VI) from simulated electroplating wastewater by magnetite nanoparticles
حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه سازی شده صنایع آبکاری توسط نانو ذرات مگنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization of middle childhood temperament questionnaire and the study of the relationship between childhood temperament and demographic characteristics in Iranian culture
هنجاریابی پرسشنامه مزاج کودکی میانه (MCTQ) و بررسی رابطه آن با عوامل دموگرافیک در فرهنگ ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of life expectancy changes in Chaharmahal va Bakhtiyary Province, Iran, during 2005-2009
برآورد تغییرات امید زندگی در استان چهارمحال و بختیاری در سال های 88-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of shir-e-khesht (billinaster drop) consumption by the neonates or their mothers on the neonatal icter
بررسی تاثیر مصرف شیر خشت (قطره بیلی ناستر) توسط مادر یا نوزاد بر کاهش زردی نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of A1430G mutation in SCN1A gene in a patient affected by GEFS-Like epilepsy in Chaharmahal va Bakhtiari Province
شناسایی جهش A1430Gدر زیر واحد آلفا-1 کانال سدیمی(SCN1A) در یک بیمار مبتلا به صرع شبه GEFS+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis on learning and spatial memory in Balb/c mice
بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر یادگیری و حافظه فضایی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 7 weeks corrective exercise on thoracic kyphosis in hyper-kyphotic students
تاثیر 7 هفته تمرینات اصلاحی بر کیفوز پشتی دانشجویان مبتلا به هایپرکیفوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunization following hepatitis B mass vaccination in the 18 years old students in Chaharmahal va Bakhtyari province in Iran
بررسی میزان ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در دانش آموزان 18 ساله (متولدین 1368) استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the relationship between organizational culture and personnel’s creativity in the ministry of health and medical education
تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using principal component analysis to increase accuracy of prediction of metabolic syndrome in artificial neural network and logistic regression models
استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای افزایش صحت پیش‌بینی سندرم متابولیک در مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Oxydimeton methyl residues in cucumber & tomato grown in some of greenhouses of Chaharmahal va Bachtiari province by HPLC method
بررسی میزان باقیمانده سم اکسی دیمتون متیل در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of lead on motility, viability and DNA denaturation of cauda epididymal spermatozoa of mouse
اثرات سرب بر روی تحرک ، زنده ماندن و دناتوره شدن DNA اسپرم ناحیه دم اپیدیدیم موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2011-8)


Determination of hydrogen peroxide index in the consumption edible oils in fast food shops
بررسی تعیین میزان پراکسید هیدروژن موجود در روغن های مصرفی واحدهای ساندویچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of anti-rabies antibody titer in vaccinated individuals in Shahrekord district
بررسی تیتر آنتی بادی ضد هاری در افراد دریافت کننده واکسن ضد هاری در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The causes of formula milk consumption in the infants under 1 year old in Charmahalva Bakhtiari provins Iran, 2007
بررسی علل مصرف شیر مصنوعی در شیرخواران زیر یکسال در استان چهارمحال و بختیاری، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fentanyl and combination of pethedine and midazolam for pain control during extracorporeal shock wave lithotripsy
مقایسه داروی فنتانیل با ترکیب پتیدین و میدازولام جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of formative assessment on the radiology students’ learning of the Physics courses
تاثیر آزمون های تکوینی بر میزان یادگیری فراگیران دروس فیزیک رشته تکنولوژی پرتوشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serum leptin level and parathormone in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) patients
ارتباط لپتین سرم با پاراتورمون در بیماران دیالیز صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro antifungal effect of Thymus vulgaris essence on Candida albicans isolated from patients with oral candidiasis
تاثیر اسانس آویشن بر کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس دهانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the structure of English abstracts of Persian and English medical journals
مقایسه ساختاری چکیده مقالات پزشکی ترجمه شده از فارسی به انگلیسی با چکیده مقالات اصیل انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of designed health education program on knowledge, attitude, practice and the rate Pediculosis Capitis in female primary school students in Chabahar city
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش، عملکرد و میزان ابتلا به شپش سر در دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the sedative effect of intravenous Dexamethasone with and without superficial scalp arteries compression in acute migraine attack
مقایسه اثر تسکینی دگزامتازون وریدی با و بدون فشردن شرایین سطحی پوست سر در حملات حاد سردرد میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of CTX-M genes in enterobacteriaceae producing extended-spectrum beta-lactamase using PCR method
بررسی فراوانی شیوع ژن CTX-M در باکتری های روده ای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of iron supplementation prophylactic on maternal iron status and pregnancy outcome
تاثیر مصرف پیشگیرانه مکمل آهن بر وضعیت آهن مادری و نتیجه بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2011-6)


CD4+ immune response to cytomegalovirus (CMV) in healthy carriers and hematological malignancies
مروری بر پاسخ ایمنی لنفوسیت های CD4+ نسبت به سیتومگالوویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure rate of cardiovascular risk factors among clients of health-care clinics in Kashan, Autumn 2010
بررسی شیوع عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان، پاییز 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two educational methods (slide presentation & using microscope monitoring) in teaching experimental histology
مقایسه دو روش آموزشی نمایش اسلاید و استفاده از میکروسکوپ مونیتورینگ در تدریس درس بافت شناسی عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Escherichia coli O157: H7 in sheep meats using cultural and PCR method
میزان آلودگی گوشت گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اصفهان به اشرشیا کلی O157:H7 با استفاده از روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hope enhancing training on behavioral strengths in dysthymic patients
تاثیر آموزش ارتقاء امید بر توانمندی های رفتاری مراجعین مبتلا به افسرده‌خوئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of selective rhythmic movements on, hand- foot coordination in girl children with developmental coordination disorder
تاثیر حرکت‌های منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست – پای کودکان دختر دارای اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Metoclopramide and Ketamine as a preemptive analgesia on postoperative pain
مقایسه تاثیر تزریق وریدی متوکلوپرامید و کتامین قبل از القائ بیهوشی بر روی درد پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of problem solving course on student& #039 s stress intolerance
تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر میزان تحمل استرس در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an organochlorine insecticide, endosulfan, on blood parameters in rat
بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid exposure in brain CT-scan and skull X-ray, using different levels of mA and Kvp with and without thyroid shield.
بررسی پرتوگیری تیروئید در سی تی اسکن مغز و رادیوگرافی معمول جمجمه با اعمال مقادیر مختلف شدت جریان و اختلاف پتانسیل با و بدون استفاده از شیلد تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of immobilization stress on scratching behavior in male rat
بررسی اثر استرس بی حرکتی بر رفتار خارش در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of emotionality factor of HEXACO-PI-R on screening of depressive and anxiety disorder (mixed) in university students
ارزیابی کارآیی عامل هیجان پذیری آزمون شش عاملی شخصیت (HEXACO-PI-R) در غربالگری اختلال افسردگی و اضطراب مخلوط در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cross dominancy and structural disorders of head and vertebral column
برتری متقاطع و اختلالات ساختاری سر و ستون فقرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-4)


Correlation between preeclampsia and season or some of its risk factor pregnant women
بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و بعضی عوامل خطر زای آن در زنان حامله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of early clinical exposure on attitude and performance of first year medical students
تاثیر برنامه دوره های برخورد زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان سال اول پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of electromagnetic field (3mT frequency) on heart ulatrastructure in mice
اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس 3میلی تسلا بر فرا ساختمان قلب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity of naked eye single tube red cell osmotic fragility test (NESTROFT) in screening of beta-thalassemia trait
سنجش اعتبار تست شکنندگی اسموتیک تک لوله ای چشمی گلبول های قرمز (NESTROFT) در غربالگری بتا تالاسمی مینور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of caffeine injection in paradoxical sleep window on memory in rat
بررسی اثر تزریق کافئین در حین پنجره خواب متناقض بر حافظه در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vasectomy on sexual function in men
تاثیر وازکتومی در عملکرد جنسی مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of MRI on sex hormones and other fertility parameters in adult male rats
اثرات زیستی تصویر برداری رزنانس مغناطیسی (MRI) 35/0 تسلا بر ترشح هورمون های جنسی و سایر پارامترهای باروری در رت بالغ نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the concentration of air pollutants (CO, SO2 and NO2) and pulmonary function
ارتباط بین غلظت آلاینده های استنشاقی دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید گوگرد ، منواکسید کربن و عملکرد ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sesamum indicum L. on fibrinogen and factor 7 in hypercholesterolemic rabbits
اثر کنجد بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of extremely low frequency electromagnetic fields during foetal life on adulthood learning in male rat
تاثیر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس های خیلی کم در دوران جنینی بر میزان یادگیری در دوران بلوغ موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purslane (Portulaca oleracea) effects on serum paraoxanase-1 activity
تاثیر خرفه (Portulaca oleracea) بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic effects of methadone on central nervous system of mice newborns in suckling period
بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات متادون بر سیستم اعصاب مرکزی نوزادان موش سوری در طول دوره شیرخواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2011-2)


Compared of car accident hospital admission rate before and after Ramadan, 2008 in Shahrekord, Iran
مقایسه موارد بستری ناشی از تصادفات ترافیکی در ماه رمضان و ماه های قبل و بعد از آن، شهرکرد، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & Juglans regia leaves extracts on Trichomonas vaginalis, in vitra
بررسی تاثیر عصاره های گیاهی افسنطین، بومادران و برگ گردو بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The inhibitory effects of myrtle (Myrtus communis) extract on Herpes simplex virus-1 replication in Baby Hamster Kidney cells
تعیین اثر بازدارندگی عصاره گیاه مورد (Myrtus communis) بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 در کشت سلول کلیه نوزاد هامستر (BHK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Teucrium polium and Boswellia serrata extracts on cotaneus burn wound healing in Balb/C mice
بررسی اثرات درمانی چز کوهی و کندر در بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ramadan fasting on blood glucose levels and continues performance test (CPT)
تاثیر روزه داری اسلامی بر میزان گلوکز خون و توجه و تکانشگری در روزه داری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of Artemisia aucheri on bleomycin induced pulmonary fibrosis in rats
اثر عصاره هیدروالکلی درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study about different types of medicinal plants used by elderly people in Shahrekord city, Iran, 2009
بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در سالمندان ساکن شهرکرد، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Nigella sativa on oxidative stress
بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of fasting on the intraocular pressure in individuals suffering from open –angle glaucoma
تاثیـر روزه داری ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمی در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti nociceptive and anti-inflammatory effects of aerial parts of Gundelia tournefortii L. on NMRI male mice
بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره تام بخش های هوایی گیاه کنگر (Gundelia tournefortii.L) در موش نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of dried Ficus carica on spatial learning and memory in mice
تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه خشک شده گیاه انجیر (Ficus carica) بر روی یادگیری و حافظه فضایی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2011-1)


Cutaneous tuberculosis presented by chest wall fistula formation
گزارش یک مورد سل پوستی با تظاهر فیستول مزمن دیواره قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extracts of Zizipus vulgaris L. on burn healing
اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر فرآیند التیام زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of physical, mental and mixed practices on the static and dynamic balance of aged people
تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of Allium schoenoprasum L. oral feeding in male diabetic rats
اثر ضد دردی مصرف خورا کی سیر کوهی در موش صحرایی دیابتی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc supplemention on glycosylated hemoglobin in type II diabetic patients
تاثیر مصرف مکمل روی بر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of perineal repair techniques of continuous and standard interrupted suturing in normal vaginal delivery
مقایسه دو روش (استاندارد و ممتد) ترمیم پرینه در زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cabergoline on level of liver enzymes
تاثیر داروی کابرگولین بر میزان آنزیم های کبدی و پروتئین های سرم در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of local infiltration of morphine in reducing the post operative pain in soft tissue injury
اثر تزریقی موضعی مورفین در کاهش درد پس از اعمال جراحی بافت نرم اندام ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education program on knowledge, attitude and performance in male primary school students regarding Tinea Capitis in Chabahar
تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر شهر چابهار در مورد کچلی سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of life style with body mass index (BMI) of loss and more than 25 in individuals between 20-65 years in Shahrekord city
مقایسه سبک زندگی بزرگسالان 65-20 ساله با نمـایه توده بدنی کمتر و بیشتر از 25 شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of numerical and structural chromosomal changes in skin cancer in rat and finding comparable parts in human
تعیین ناهنجاری های عددی و ساختاری در مجموعه کروموزوم های موش های صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آن ها در کروموزوم های انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on labor pain and delivery time in nulliparous women
تاثیر فشار در نقطه سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of HBeAg and relation with serum level of aminotransferase in chronic hepatitis B
ارتباط HBeAg با سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی در مبتــلایان به هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2010-10)


Neurogenic pulmonary edema (NPE) following head injury in a 20 years old man
بروز ادم ریه نروژنیک در یک مرد 20 ساله بعد از آسیب سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of strengthening and endurance training on metabolic factors, quality of life and mental health in women with type П diabetes
تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر فاکتورهای متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع П
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the performance of clarification and ultraviolet units in disinfection of Isfahan North waste water treatment plant (WWTP) effluent in pilot plant
بررسی عملکرد واحدهای زلال سازی و اشعه ماوراء بنفش (UV) در تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural relationship between pathology of self–differentiation in Bowen's family therapy with subjective well being, mental health and hygiene of marital quality, Fitting Bowen Theory
بررسی روابط ساختاری آسیب شناسی خود تمایزی در خانواده درمانی بوونی با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و بهداشت کیفیت زناشویی «برازش نظریه بوون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of 35delG mutation in GJB2 gene in non-syndromic prelingual hearing loss in 3 provinces of Iran
بررسی فراوانی جهشdelG 35 ژن کانکسین 26 در جمعیت های ناشنوای استان های چهارمحال و بختیاری، گیلان و آذربایجان شرقی با استفاده از روش Nested-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the anti-leech effects of tobacco methanolic extract compared with succinyle choline and some other anti-parasite drugs
بررسی اثر ضد زالو عصاره متانولی تنباکو (Nicotina tabacum) در مقایسه با سوکسینیل و چند داروی ضد انگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of vibration and ultrasound waves accompanied with stretching exercises on myofascial trigger points of posterior neck muscles in athletes
مقایسه تاثیر ویبریشن و امواج ماوراء صوت توأم با تمرینات کششی بر بهبود عملکرد ورزشکاران دارای نقاط ماشه ای عضلات پشت گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anti-HCV antibody and related risk factors among bleeding disorder patients in Yazd province of Iran
بررسی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C (anti-HCV Ab) و فاکتورهای خطر مربوطه در بیماران اختلال انعقادی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assosiation study between IL1RA gene polymorphism with febrile convulsion in Shahrekord children
ارتباط بین پلی مورفیسم ژن 1RA IL با بیماری تشنج ناشی از تب در کودکان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of linear and stepwise sodium and ultra filtration profiles on intradialytic hypotension and muscle cramps in renal disease patients
بررسی تاثیر پروفایل های خطی و پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون بر افت فشارخون و کرامپ های عضلانی حین همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular and serological characterization of group A rotavirus isolates obtained from hospitalized children in Jahrom
ارزیابی مولکولی و سرولوژیکی گروه A روتاویروس های جدا شده از اسهال کودکان بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم با روش RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Nigella sativa ethanolic extract on proliferation and apoptosis of renal cell carcinoma ACHN cell line
تاثیر عصاره الکلی سیاهدانه بر میزان پرولیفریشن و آپوپتوزیس سلول های سرطانی کلیه ردهACHN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cumin (Cuminum cyminum) extract effects on serum paraoxonase-1 activity
بررسی تاثیر عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر فعالیت آنزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2010-7)


Evaluation of urinary tract infections following
بررسی شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد، 88-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of depression among the elderly population of Shaystegan and Jahandidegan nursing homes in Shahrekord
بررسی میزان افسردگی در سالمندان مراکز توانبخشی و نگهداری شایستگان و جهاندیدگان شهرکرد، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of medicinal smokes on some nosocomial infection factors
تاثیر دودهای طبی بر برخی عوامل عفونت زای بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Dorema aucheri-Hydroalcoholic extracts on thyroids hormones in adult male rats.
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutation screening of GJB2 and GJB6 and genetic linkage study of three prevalent DFNB loci in Iranian families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss
بررسی جهش های کانکسین 26 (GJB2) و کانکسین 30 (GJB6) و پیوستگی ژنتیکی سه لوکوس شایع DFNB در خانواده های ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی مغلوب اتوزومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the factors affecting survival in colon and rectal cancer patients referred to RCGLD center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences: accelerated failure time parametric survival analysis with frailty
شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on Cryptosporidium contamination in lettuce collected from different areas in Shiraz
مقایسه میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی کاهوهای عرضه شده از مناطق مختلف در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of -629C/A polymorphism of cholesteryl ester transfer protein gene in statin effects on plasma high density lipoprotein cholesterol level
بررسی تاثیر پلی مورفیسم -629C/A ژن پروتئین انتقال دهنده کلسترول استر در ارتباط با اثر استاتین ها بر سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of relationship between binocular vision status and migraine headaches
بررسی ارتباط وضعیت دید دو چشمی با سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of oral acetazolamide on postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy
بررسی تاثیر داروی استازولامید خوراکی بر روی میزان درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between human chorionic gonadotrapin (HCG) level in second trimester pregnancy and preeclampsia.
بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effects of vitamin A and extremely low frequency electromagnetic field (50HZ) on limb bud development in Balb/c mouse
اثرات توام میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین (50 هرتز) و ویتامین A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جنین موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effects of vitamin A and extremely low frequency electromagnetic field (50HZ) on limb bud development in Balb/c mouse
ارتباط بین سطح سرمی کروم با میزان مالون دی آلدهید سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-4)


A report about a case of Gestational trophoblastic tumor associated with ectopic pregnancy
گزارش یک مورد تومور تروفوبلاستیک حاملگی (GTT) متعاقب حاملگی خارج رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Significance of CMV-seropositivity in the alterations of CD4+ T-cell subsets and expression of their phenotyping markers in B-cell chronic lymphocytic leukemia
اهمیت سرولوژی مثبت سیتومگالوویروس در تغییرات زیر گروه های لنفوسیت های CD4+ و بیان نشانه های فنوتیپی آنها در لوسمی لنفوسیتی مزمن سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of hydatid cyst in hospitalized patients with operation in Chaharmahal va Bakhtiary province (1988-2007)
بررسی ده ساله فراوانی بیماران مبتلا به کیست هیداتید جراحی شده در بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری (1386-1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A situational analysis of human resources in Iranian hospitals affiliated with ministry of health in 2008.
بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در بیمارستان های کشور د ر سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of maternal diabetes effects on Lumbosacral portion of spinal cord in neonate rats by morphometry
ارزیابی اثرات دیابت مادری بر تغییرات ناحیه کمری خاجی نخاع شوکی بوسیله مورفومتری در نوزاد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius on activity of hepatic transaminases in alloxan - induced diabetic rats
اثر عصاره هیدروالکلی ‌گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس‌آمینازهای کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutritional education on iron-deficiency anemia in high schools girls
تاثیر آموزش تغذیه بر وضعیت کم خونی ناشی از فقر آهن در دختران دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence sarcocystis infection in slaughtered animals in slaughterhouse of Shahrekord using histhopathological method 2008.
بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام های کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد در تابستان 1386 با روش هیستوپاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of simple calculated osteoporosis risk estimation (SCORE) in Iranian postmenopausal women
بررسی کارآیی ابزار محاسبه ساده خطر پوکی استخوان (SCORE) برای غربالگری زنان یائسه ایرانی، اصفهان 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lidocaine ointment in treatment of chronic anal fissure
بررسی کاربرد پماد لیدوکائین در درمان فیشر مزمن آنوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of constitutive and inducible resistance to clindamycin in staphylococci isolates from Hajar and Kashani hospitals in Shahrekord 2008
بررسی میزان شیوع مقاومت بنیادی و القایی کلیندامایسین در استافیلوکوک های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های هاجر و کاشانی شهرکرد، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of continuous and intermittent training on resting level and acute response of salivary IgA and total protein in male basketball players
تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح استراحتی و پاسخ سریع ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی در بسکتبالیست های مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2010-3)


The antibacterial properties of Allium cepa (onion) and Zingiber officinale (ginger) extracts on Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli and Candida albicans isolated from vaginal specimens
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره پیاز و زنجبیل بر روی باکتری ها و قارچ کاندیدا آلبیکانس جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری -تناسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fish oil in oxidative stress indices in healthy pregnant women
تاثیر مکمل روغن های ماهی بر شاخص های استرس اکسیداتیو زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lavandula angustifolia in the treatment of mild to moderate depression
اثر گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) در درمان افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of Cucurbita pepo L. on liver damage in alloxan- induced diabetic rats
اثر حفاظتی کدو (Cucurbita pepo L.) بر آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro effect of honey on Candida albicans and lactobacillus
بررسی تاثیر آزمایشگاهی عسل بر کا ندیدا آلبیکانس و لاکتوباسیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of Vitex agnus castus fruit in mice
عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus) در مهار درد و التهاب در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic effects of Carthamus tinctorius on the brain liver and kidney of the new born mice
اثرات هیستوپاتولوژیک عصاره الکلی گل گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر بافت مغز، کبد و کلیه در نوزاد موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effects and evaluation of total phenols flavonoids and flavonols contents of ethanolic extracts of Scrophularia striata
بررسی اثر ضد میکروبی و تعیین میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فلاونولی عصاره اتانولی گل میمونی (Scrophularia striata)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abortificient effects of Stachys lavandulifolia Vahl in mice
بررسی تاثیر چای کوهی (Stachys lavandulifolia) در ایجاد سقط در موش های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Anethum on plasma lipid and lipoprotein in normal and diabetic rats fed high fat diets
بررسی اثر عصاره ترکیبی شوید(Anethum) بر روی لیپیدها و لیپوپروتئین های پلاسما در رت های سالم و دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Euphorbia helioscopia on acetic acid-induced abdominal constrictions in Balb/c mice
بررسی اثر عصاره گیاه شیرمال (Euphorbia helioscopia) بر انقباضات شکمی ناشی از اسید استیک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Althaea root on tracheal smooth muscle in rat
اثر عصاره آبی ریشه ختمی (L. Althaea officinalis) بر فعالیت انقباضی نای جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2010-1)


Isolation of Taxol-producing endophytes fungi from Iranian yew (Taxus baccata L.)
جداسازی قارچ های اندوفایت تولید کننده داروی ضد سرطان تاکسول از سرخدار بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the design parameters for making urban wastewater plants in cold regions of Iran
تعیین پارامترهای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در مناطق سردسیر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks stretching exercise on primary dysmenorrhea in 15-17 aged high school student girls in Arak
تاثیر 8 هفته تمرینات کششی بر دیسمنوره ی اولیه دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DFNB59 gene mutations screening in non syndromic deaf subjects in Chaharmahal va Bakhtiari province
غربالگری جهش های ژن DFNB59در افراد مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation process in viewpoints of academic staff and students in Shahrekord University of Medical Sciences
دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان درمورد ارزشیابی اساتید و معیارهای موثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroparasitological evaluation of Plasmodium vivax malaria and stability of the anti-plasmodial antibodies in Parsabad Ardabil province
ارزیابی سروپارازیتولوژیکی بیماری مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پایداری آنتی بادی های ضد پلاسمودیومی در شهرستان پارس آباد، استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of osteoporosis preventive factors in menopausal women referred to the health care centers of Ilam University of Medical Sciences in 2004
بررسی میزان بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the capabilities of the physicians working in health care centers of Chaharmahal va Bakhtiari province for doing applied researches
توانمند سازی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در انجام پژوهش های کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of breakfast intake pattern and short-term memory status in junior secondary school students in Shiraz 2007
بررسی الگوی صبحانه دریافتی و وضعیت حافظه ی کوتاه مدت دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر شیراز، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of LDL receptor gene mutations in patients with familial hypercholesterolemia in Chaharmahal va Bakhtiari province.
بررسی جهش های ژن گیرنده لیپوپروتیین با دانسیته کم (LDL) در بیماران با کلسترول بالای خانوادگی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular and serological detection of Enterotoxigenic Staphylococcus aureus from traditionally dairy products
مقایسه تشخیص مولکولی و سرولوژیک استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین از مواد لبنی تهیه شده به روش سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence and antibacterial susceptibility pattern of Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) strains isolated from less than 5 years old children with diarrheal hospitalized in Shahrekord Hajar hospital -2007
بررسی فراوانی و حساسیت ضد میکروبی سویه های اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC) مجزا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر(س) شهرکرد، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The inhibitory effect of Artemisia annua extracts on gastric cancer cells via apoptosis induction
تاثیر مهاری عصاره های مختلف آرتمیزیا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولی سرطان معده از طریق القای آپوپتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2009-11)


The frequenc of hearing loss etiology among deaf students in Chaharmahal va Bakhtiari province Iran 2008-2009
بررسی فراوانی علل ناشنوایی در دانش آموزان ناشنوای استان چهارمحال و بختیاری در سال 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on reduction of chronic tension headache
اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation program (PMR) on anxiety of patients undergoing coronary heart angiography
بررسی تاثیر آموزش برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی بر میزان اضطراب بیماران قلبی تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synergic effects of rapamycin and extremely low frequency electromagnetic field on angiogenesis
اثرات توام راپامایسین و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر آنژیوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of mutations in exons 5-8 of the P53 gene in gastric cancer samples using PCR-SSCP in Chaharmahal va Bakhtiari province 2006-2007
شناسایی جهش های اگزون های 8-5 ژن مهار کننده سرطان (P53) به روش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of E-cadherin in primary breast cancer and its correlation with prognostic factors
بیان ای-کادهرین (E-Cadherin) در سرطان اولیه پستان وارتباط آن با عوامل پیش آگهی کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of malnutrition among Zahedan& rsquo s children age ranging from 2-5 years old in 2007-2008
پیشگویی کننده های سوء تغدیه در کودکان 5-2 ساله شهر زاهدان، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlations of estrogen or progesterone receptors with grade of invasive ductal carcinomas of the breast in women referred to pathology center in Chaharmahal va Bakhtiari province Iran
بررسی ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسینومای مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of massage with Sesame oil on infant anthropometric measurements and their sleep pattern
تاثیر ماساژ با روغن کنجد بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pyrithione zinc in emollient base in the treatment of psoriasis
اثر پیریتیون زینک در پایه نرم کننده در درمان پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short time telephone follow-up on physical conditions and quality of life in patients after pacemaker implantation
تاثیر مداخله کوتاه مدت تلفنی توسط پرستار بعد از تعبیه ضربان ساز بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of clinical and para clinical diagnosis of Candida vaginitis in women referred to Shahrood city health care centers years between 2004-2007
ارزیابی و مقایسه تشخیص های کلینیکی و پاراکلینیکی واژینیت های کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شاهرود، 86-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of low intensity pulsed ultrasonic waves on experimental tibial fracture healing in
ارزیابی اثر امواج اولتراسوند متناوب با شدت پایین بر روند جوش خوردگی استخوان در مدل شکستگی تجربی تیبیای خرگوش نیوزیلندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of relaxation with drug therapy on the psychological symptoms in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea dominant (IBS-D)
بررسی اثر بخشی آرامش تدریجی توام با دارو درمانی، روی علایم روانشناختی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2009-8)


Evaluation of diagnostic value of PH in differentiation of pleural effusion
تعیین ارزش تشخیصی میزان PH در افتراق مایع پلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Local anesthetic effect of bupivacaine in pain relieving after cesarean section
بررسی اثر بی حسی موضعی بوپیواکایین در تسکین درد بعد از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of acoustic parameters in normal adults who speak Farsi at Zahedan City
تجزیه و تحلیل پارامترهای آکوستیکی صدای افراد طبیعی فارسی زبان شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy and side effects of distal vein ligation in arterio-venous fistulas of the snuff-box region in chronic renal failure patients
مقایسه کارآیی و عوارض بستن و نبستن دیستال ورید در فیستول های شریانی وریدی ناحیه انسیه دان تشریحی (Snuff-box) در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between anti-β2GP1 autoantibody with Acute Coronary Syndrome
بررسی ارتباط اتو آنتی بادی (Anti-β2GP1) با سندرم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the antimicrobial resistance pattern (antibiotyping) of staphylococcus strains isolated from orange and apple juices with the strains isolated from clinical samples, Shahrekord, Iran, 2007
مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی (آنتی بیوتایپینگ) استافیلوکوک های جدا شده از آب میوه ها (سیب و پرتقال) با الگوی سویه های استافیلوکوک مجزا شده از نمونه های بالینی، شهرکرد، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of trauma outcome with platelet count
بررسی اثر پیش گویی کننده میزان پلاکت در سرانجام بیماران ترومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Association between risk of pre-eclampsia and contraceptive methods or duration of cohabitation
ارتباط نوع روش پیشگیری از بارداری یا طول مدت زناشویی با احتمال بروز پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of one kind of plyometric and aerobic exercises on chest expansion and respiratory volumes in high school students
تاثیر نوعی از ورزش های‌ پلایومتریک و هوازی بر میزان اتساع قفسه سینه و حجم‌های ریوی در دانش آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 2% nitroglycerin ointment application on the phlebitis intensity, induced by intravenous catheter
بررسی تاثیر کاربرد پماد نیتروگلیسرین 2 درصد بر شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTc interval changes in patients with moderate to severe brain injury
بررسی تغییرات فاصله QTc در بیماران با آسیب مغزی متوسط و شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cognitive-behavioral group therapy on perception of stressors in recurrent headache patients
تاثیر گروه درمانگری شناختی- رفتاری بر ادارک عوامل استرس زا در بیماران مبتلا به سردردهای عودکننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of family history of diabetes in patients with type 2 diabetes in Chaharmahal va Bakhteyari province, Iran, 2008
بررسی سابقه خانوادگی دیابت بعنوان نماینده فاکتور ژنتیکی در بستگان درجه یک بیماران دیابتی نوع 2، استان چهارمحال و بختیاری 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2009-6)


An uncommon manifestation of renal cell carcinoma: contralateral spermatic cord metastasis
تظاهر ناشایعی از کارسینوم سلول کلیوی: متاستاز به اسپرماتیک کورد سمت مقابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation on anxiety and stress in nursing students at the beginning of the internship program
بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر اضطراب دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of four ways in treatment of acute conversion disorder
مقایسه اثربخشی چهار روش درمانی اختلال تبدیلی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Helicobacter pylori infection and cardiac syndrome X
بررسی ارتباط عفونت با هلیکوباکتر پیلوری و سندرم X قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital
بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of total-LDH / heat resistant- LDH ratio in patients with acute myocardial infarction and unstable pectoral angina
بررسی نسبت لاکتات دهیدروژناز تام به لاکتات دهیدروژناز مقاوم به حرارت، در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و آنژین صدری ناپایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of upper limb disability in pregnant women suffering from carpal tunnel syndrome
بررسی ناتوانی اندام فوقانی در زنان حامله مبتلا به سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of antibody levels to hepatitis B surface antigen (HBsAb) in Shahrekord Hajar hospital staffs, 2007-8
بررسی سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در کارکنان واکسینه شده بیمارستان هاجر(س) شهرکرد، 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study on the effect of combine low dose contraceptive pills administered by the oral and vaginal routes on bleeding pattern in dysfunctional uterine bleeding
مقایسه تاثیر قرص های جلوگیری از بارداری کم دوز به روش استفاده خوراکی و واژینال در کنترل خونریزی رحمی ناشی از نقص عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of the body weight, fat mass and aerobic capacity and energy intake, following the skipped meal in young women
بررسی تغییرات وزن بدن، توده چربی ، ظرفیت هوازی و دریافت انرژی به دنبال حذف یک وعده غذایی در زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cardiac arrhythmia prevalence in smoking and non smoking myocardial infarction patients admitted in Hajar University hospital, Shahrekord, 2006
مقایسه بروز نوع آریتمی های قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران سیگاری و غیر سیگاری بستری در بیمارستان هاجر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cushion of air on vibration transmitted to vehicle drivers based on standard
تاثیر تشکچه هوا بر ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان اتوبوس بر پایه استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of McKenzie and lumbar stabilization exercises on the improvement of function and pain in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial
تاثیر تمرین‌های مکنزی و ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2009-3)


Preventive and therapeutic effects of tomato juice on the growth of fibrosarcoma tumor cells in Balb/c mice
اثر کرفس کوهی بر چربی خون بیماران مصرف کننده لواستاتین: یک مطالعه بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of royal jelly on fibrosarcoma tumor in Balb/c mice
بررسی اثر ژل رویال بر رشد فیبروسارکوما در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fatty acid profiles in ghee and olive oil with emphasis on trans fatty acids by gas chromatography
بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن زیتون و روغن حیوانی با تاکید براسیدهای چرب ترانس توسط گاز کروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Kelussia odoratissima Mozaffarian (KOM) extract on blood lipid in Balb/c mice
بررسی اثرات کرفس کوهی بر چربی خون در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pomegranate juice (Punica granatum L.) on the oxidative stress of 15-17 year old girls in Arak
تاثیر عصاره آب انار بر استرس اکسیداتیو دختران 17-15ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the antimicrobial effects of the ethanolic and aqueous extracts of Scrophularia striata on Escherichia coli O157:H7 in vitro
اثر ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی گیاه گل میمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydro-alcoholic extract of Apium graveolens
بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی میوه کرفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and attitude of physicians about cupping in Chaharmahal va Bakhtiari province, 2007
بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان استان چهارمحال و بختیاری نسبت به حجامت، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of Citrus aurantium and diazepam on preoperative anxiety
مقایسه اثر بهار نارنج (Citrus aurantium) و دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antinociceptive effect of hydro-alcoholic extract of leave Mentha pulegium in formalin test in male rat
اثرات ضد دردی عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and therapeutic effects of tomato juice on the growth of fibrosarcoma tumor cells in Balb/c mice.
اثرات پیشگیری کننده و درمانی عصاره گوجه فرنگی بر رشد سلول های فیبروسارکوما در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combination of Zingeber and Althea officinalis extracts in acute bronchitis-induced cough
اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی ریشه زنجبیل و گل ختمی در سرفه ناشی از برونشیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2009-2)


Case report
آنوریسم کاذب شریان ایلیاک داخلی بدنبال شکستگی قدیمی لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hormonal profile in hirsute patients referred to a laboratory in Shahrekord, 2005
وضعیت هورمونی بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به آزمایشگاه در شهرکرد، 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of three common ApoB gene mutations in possible familial hypercholesterolemia patients in Cheharmahal va Bakhtiari province, Iran, 2003
بررسی سه جهش شایع ژن آپولیپوپروتئین B (ApoB-100) در بیماران مشکوک به کلسترول بالای خانوادگی با استفاده از PCR-RFLP در استان چهارمحال و بختیاری، 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the degree of self-efficacy perception and role performance of nursery and midwifery college instructors in practical education
احساس خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در آموزش بالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Streptococcus pneumonia and its penicillin resistance pattern in children less than five years old from Shahrekord, Iran, 2007
بررسی شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه و مقاومت پنی سیلین حاملین حلقی زیر 5 سال در شهرکرد، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of psychological and sexual consequences of tubal ligation and other contraceptive methods in women referring to Shahrekord health centers in 2005-2007, Iran
مقایسه پیامدهای روانی و جنسی روش بستن لوله های رحمی با سایر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد، 86-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of DFNB59 gene mutations in exon 2 and 4 in association with deafness using PCR-RFLP in Chaharmahal va Bakhtiari, Iran
بررسی جهش های اگزون 2 و 4 ژن پژواکین (DFNB59) در ارتباط با ناشنوایی با استفاده از PCR-RFLP در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of back massage and sound replacement on chest pain in patients hospitalized in coronary care unit
مقایسه ماساژ پشت و جایگزینی صدا بر درد سینه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of music on labor pain in the active phase of the first stage of labor in primiparous women
تاثیر موسیقی بر درد فاز فعال مرحله اول زایمان زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and resistance pattern of extended spectrum beta lactamase producing Escherichia coli in clinical specimen of Alzahra hospital in Isfahan, Iran, 2007
فراوانی و الگوی مقاومت دارویی اشرشیاکلی های تولید کننده بتا لاکتاماز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of occupational therapy on some aspects of quality of life in schizophrenic patients
تاثیر کاردرمانی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of two common P53 gene mutations in gastric cancer using PCR-RFLP in Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran, 2003
بررسی دو جهش شایع ژن مهار کننده سرطان (P53) در سرطان معده با استفاده از روش PCR-RFLP در استان چهارمحال و بختیاری، 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of iron and zinc supplementation on academic performance of primary school children
بررسی اثر مکمل یاری آهن و روی بر توانایی های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium fluoride mouthwash program on the today primary students old students in Shahrekord, Iran
تاثیر برنامه دهان شویه سدیم فلوراید در دانش آموزان 12-9 ساله شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the validity of EEG in epileptic patients with and without activation methods
مقایسه ارزش نوار مغزی با فعال سازی و بدون فعال سازی در بیماران صرعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic study of 45 big hearing loss pedigrees and GJB2 gene mutations frequency in Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran, 2008
بررسی ژنتیکی 45 شجره بزرگ ناشنوایی و تعیین فراوانی جهش های ژن کانکسین26 (GJB2) در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the effects of thiopental and ketamine, in patients under electroconvulsive therapy
مقایسه دو روش بیهوشی با تیوپنتال سدیم و کتامین در بیماران تحت درمان با تشنج درمانی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low dose of topical mitomycin C on recurrent vernal kerato conjunctivitis
اثر داروی میتومایسین - C بصورت موضعی و با دوز پایین در درمان ورم ملتحمه بهاره راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2008-11)


A case report: An atypical Kawasaki syndrome following aseptic meningitis in a 9-month old infant
معرفی یک مورد بیماری کاوازاکی اتیپیک بدنبال ابتلا به مننژیت آسپتیک باکتریال در یک شیرخوار 9 ما هه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Toxoplasmosis prevalence in individuals with and without cat contact in Isfahan using indirect Immunofluorescent
مقایسه میزان عفونت توکسوپلاسمایی در صاحبان گربه های خانگی و افراد بدون تماس با گربه، با استفاده از روش ایمنوفلورسانس غیرمستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro susceptibility testing of wheat lines used for cultivation in Yazd province against an aflatoxicogen aspergillus flovus
بررسی آزمایشگاهی میزان حساسیت ارقام گندم مورد استفاده برای کشت دراستان یزد به آلودگی با قارچ آسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General health and its association with sleep quality in two groups of nurses with and without shift working in educational centers of Iran University of Medical Sciences (IUMS
سلامت عمومی و ارتباط آن با کیفیت خواب پرستاران ثابت و شیفت در گردش شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lavender in care of postpartum episiotomy wounds
تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extracts of Hypericum perforatum and Amaranthus caudatus on rabbits with hypercholesterolemia
اثر ضد آترواسکلروزی ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه راعی و تاج‌ خروس در خرگوش های هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency and risk factors of Helicobacter pylori in children of 6 years old from Shahrekord in 2006
بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان شش ساله شهرکرد و عوامل موثر در آن در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of alveolar basement membrane function in the diabetes mellitus patients
بررسی فونکسیون غشاء پایه آلوئولی در ریه بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of group therapy on mental health condition in mothers of thalassemic patients
بررسی تاثیر گروه درمانی بر سلامت روان مادران بیماران مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of hyperglycemia or hypoalbuminemia on duration and need to mechanical ventilation in critically ill patients
تاثیر هیپرگلیسمی و هیپوآلبومینمی در بیماران بستری در واحد مراقبت های ویژه روی مدت و نیاز به تنفس مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two commonly used IUDs in pain and menstrual bleeding
مقایسه تاثیر دو نوع آی یو دی با مصرف متداول بر حجم خونریزی و درد قائدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotoxic effect of hydrogen peroxide on bone marrow erythrocytes of female Balb/C mouse
اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of herbal topical cream AJMT in comparison with fluocinolone acetonide on hand eczema.
بررسی تاثیر ترکیب عصاره شنبلیله، بابونه، گردو و ختمی در مقایسه با فلوسینولون استوناید بر درمان اگزمای دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of black and green-tea extracts on dental-plaque forming Streptococci
تاثیر عصاره های چای سیاه و سبز بر تشکیل بیوفیلم استرپتوکوک های ایجاد کنندۀ پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2008-9)


A report about a rare case of tail gut cyst (TGC) in a 90-year-old man with sacrum ulceration
گزارش یک مورد نادر از تیلگات کیست (Tailgut cyst) در یک مرد 90 ساله با زخم ساکروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ramadan fasting on physiologic myopia
تاثیر روزه داری بر مقدار میوپی در طی ماه مبارک رمضان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mother’s position in active phase of labour on length of labour
تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در مرحله فعال زایمان بر طول مدت زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective strategies for empowerment of experts staff in health deputy of Shahrekord University of Medical Sciences, Iran, 2005
راهکارهای مؤثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pediatric pain management by nurses in educational hospitals of Shahrekord in 12006
نحوه اداره درد کودکان توسط کادر پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر شهرکرد، در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of anisometropia on stereopsis
بررسی میزان اثر انایزومتروپی ایجاد شده بر دید عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of lecture and booklet methods on awareness and attention of parents of children with Thalassemia major
مقایسه روش سخنرانی و خود آموزی بر میزان آگاهی والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بر نحوه مراقبت از کودکان خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of kojic acid cream and hydroquinone in treatment of melasma
تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of bacterial contamination of raw and pasteurized milk used in Shahrekord in 2006
مقایسه میزان آلودگی باکتریولوژیکی شیرخام و پاستوریزه در شهرکرد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between clarity of role and job commitment among the personnel of the colleges of Isfahan University of Medical Sciences
رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Orem based self-care program on physical quality of life in multiple sclerosis patients
تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cardiovascular effects of inspired oxygen fraction in patients undergoing on-pump coronary artery surgery
اثرات قلبی عروقی درصد اکسیژن استنشاقی حین بیهوشی در جراحی بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on two polymorphisms effective on HDL-C concentration in patients with coronary artery disease using restriction fragment length polymorphism
بررسی دو پلی مورفیسم تاثیرگذار بر غلظت لیپوپروتئین با دانسیته بالا در بیماران قلبی عروقی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز- چند شکلی طول قطعه محدود (PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2008-5)


نقدی بر مقاله:مقایسه نتایج درمان قوس دردناک شانه با دو روش تزریق کورتیکواستروئید و فیزویوتراپی.چاپ شده در (مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره نهم/ شماره 3/ پاییز86).
نقدی بر مقاله:مقایسه نتایج درمان قوس دردناک شانه با دو روش تزریق کورتیکواستروئید و فیزویوتراپی.چاپ شده در (مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره نهم/ شماره 3/ پاییز86).
| [PDF-FA] | [XML] |

A case report presentation of coronary dissection with abrupt closure extending to left main stem following coronary angioplasty
معرفی یک مورد دیسکشن و انسداد ناگهانی شریان کرونر متعاقب آنژیوپلاستی با گسترش بداخل تنه اصلی کرونرچپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of hydatid cyst infection during last two decades (1985-2005) in Iran (Review of articles).
بررسی مروری وضعیت آلودگی کیست هیداتیک در ایران در سالهای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of life quality and psychological disorders in drug-using, drug-using HIV infected, non-drug using HIV infected and a reference group of healthy men
مقایسه اختلالات روانی و کیفیت زندگی در چهار گروه مردان معتاد مبتلا به ایدز، معتاد غیر مبتلا به ایدز، غیر معتاد مبتلا به ایدز و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of applying progressive muscle relaxation technique on fatigue in multiple sclerosis patients
تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between intensity of fatigue with pregnancy outcome
بررسی همبستگی شدت خستگی با پیامد حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of bacterial contamination in orange and apple juices and correlation with some other factors in Shahrekord, 1385.
بررسی میزان شیوع آلودگی باکتریایی و عوامل مرتبط در آب میوه های بسته بندی، شهرکرد 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of closure of subcutaneous tissue versus non-closure in relation to wound infection and disruption after cesarean section delivery in obese patients.
مقایسه اثر دوختن و ندوختن زیر جلد در ایجاد عفونت و باز شدگی زخم بعد از سزارین در افراد چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of apparent major congenital malformations and some associated factors, in terminated pregnancies in Hajar hospital of Shahrekord, 2005-2006, Iran
شیوع ناهنجاریهای آشکار مادرزادی و برخی فاکتورهای مرتبط با آن در بارداری های خاتمه یافته در بیمارستان هاجر شهرکرد، سال 84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between quality of life (QOL) and self-efficacy (SE) of the teachers from Shahrekord
ارتباط کیفیت زندگی و خودکارآمدی معلمان شاغل شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of Zeta method in separation of sperm
بررسی کارآیی روش Zeta در جداسازی اسپرم های با مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of continuous caring and educational intervention (home visit) on quality of life in the congestive heart failure patients.
تاثیر مداخلات آموزشی و مراقبتی مستمر (بازدید از منزل) بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Bam earthquake on blood supply and safety in Shiraz blood transfusion organization, winter 1382.
اثر زلزله بم بر روی کفایت و سلامت خون در سازمان انتقال خون شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mobile phone waves (940MHz) on embryonic development of hematopoiesis system in Balb/C mouse.
اثر امواج تلفن های همراه (940 مگا هرتز) بر رشد و نمو قبل از تولد سیستم خون ساز موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2008-3)


Reasons for irregular use of ferrous sulfate tablet in women referred to health centers in Bourojen city, 2005-2006
بررسی علل مصرف نامنظم قرص آهن در خانم های باردار و شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر بروجن در سال 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of difficult laryngoscopy in the patients undergone cesarean section
پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of reminiscence therapy on elderly quality of life
تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of quality of sleep or quality of life and some of blood factors in hemodialysis patients
ارتبـاط کیفیت خـواب، کیفیت زندگی و بعضی فاکتورهای خونی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of body mass index in students of Bam educational centers
مطالعه چاقی و عوامل مرتبط به آن در دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم 84-83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contributions of dysfunctional attitude scale and general health subscales to prediction and odds ratio of depression
سهم مقیاس نگرش های ناکارآمد و خرده مقیاس های سلامت عمومی در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measles immunity in infants at the time of delivery and 6 months age in Yasouj
وضعیت ایمنی نوزادان نسبت به سرخک در بدو تولد و 6 ماهگی در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy and complication of classic and short palmar incision in the patients with carpal tunnel syndrome
مقایسه میزان اثربخشی و عوارض دو روش جراحی با برش کلاسیک و برش کوتاه کف‌دستی در بیماران مبتلا به سندرم تونل‌کارپال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of designed exercise program on stress, anxiety and depression i-n women with breast cancer receiving chemotherapy
تاثیر برنامه ورزشی طراحی شده بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of massage therapy on the severity of labor in primiparous women
تاثیر ماساژ درمانی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sedative effect of midazolam and propofol in patients with renal failure
مقایسه اثر آرام بخشی میدازولام و پروپوفول در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of maternal Ramadan fasting on growth parameters of their breast-fed infants.
تاثیر روزه داری مادران در ماه رمضان بر شاخص های رشد شیرخواران آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ginger (Zingiber officinale) on electrophoretic pattern of serum proteins of male mice
بررسی اثر زنجبیل بر روی الگوی الکتروفورتیک اجزای پروتئینی سرم موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2007-11)


A survey on quality of life in patients with myocardial infarction, referred to Shahrekord Hagar hospital in 2005
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی هاجر، شهرکرد 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The viewpoints of students and educators, in faculty of nursing and midwifery of Shahrekord University of Medical Sciences, about the effective factors in academic improvement of students, 2004
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان از نظر دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در سال1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of sodium benzoate (C6H5COONa) on ovaries and its hormones and gonadotropins on female balb/C mice
بررسی اثرات بنزوات سدیم بر روی تخمدان ها و هورمون های آن و گنادوتروپین ها در موش سوری ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of liquid extract of Allium sativum on the basic and speed-dependent electrophysiological properties of islolated atrioventicular nodal of rabbit
اثرات عصاره آبی گیاه سیر روی خواص الکترو- فیزیولوژیک پایه و وابسته به سرعت در گره دهلیزی – بطنی جدا شده خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of corticosteroid injection with physiotherapy in treatment of painful arch of shoulder
مقایسه نتایج درمان قوس دردناک شانه با دو روش تزریق کورتیکواستروئید و فیزیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nisin on biofilm-forming and pathogenic bacteria using micro titer plate method
اثر نیزین بر تعدادی از باکتریهای بیماریزای تشکیل‌دهنده بیوفیلم با استفاده از روش میکروتیترپلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of midwives, from Chaharmahal and Bakhtiary province to ward midwifery legal and religious commandments and some of the relevant factors in 2006
بررسی آگاهی ماماهای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به احکام قانونی و شرعی حیطه مامائی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise program on quality of life in schizophrenic patients
تاثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of occupational therapy on positive and negative symptoms in schizophrenic patients
تاثیر کار درمانی بر علائم و نشانه های بیماران اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between Hepatitis E seropositiveness and intravenous drug using in the drug users who referred to the drug treatment centers in Ahvaz, 2005-2006
تعیین ارتباط بین شیوع سرمی هپاتیت E و اعتیاد تزریقی در مراجعین به مراکز بازپروری شهرستان اهواز در سالهای 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of propofol with thiopental on neonatal apgar during cesarean section
مقایسه پروپوفول با تیوپنتال بر آپگار نوزادان سزارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti spasmolytic effect of Glycyrrhiza glabra leaf on rat ileum contractions
اثر ضد انقباضی عصاره آبی الکلی برگ شیرین بیان بر انقباضات ایلئوم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2007-9)


A case of intestinal myiasis due to Sarcophaga hemmoroidalis from Chaharmahal va Bakhtiari province
گزارش یک مورد میاز روده ای ناشی از سارکوفاگا هموروئیدالیس از استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of positioning on patients back pain and comfort after coronary angiography
معرفی روش نوین تغییر پوزیشن پس از انجام آنژیوگرافی عروق کرونر و تأثیر آن بر میزان کمر درد و راحتی این بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of post isometric stretch duration on the hip joint extension in females with short Iliopsoas muscle
تأثیر مدت زمان کشش متعاقب انقباض ایزومتریک بر اکستانسیون مفصل ران در زنان با کوتاهی عضله ایلیوپسوآس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Trans-cutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on range of motion and morning stiffness of knee joint on patient with knee osteoarthritis
بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر دامنه حرکتی و خشکی صبحگاهی مفصل زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of tubule formation in breast cancer using fraction of fields showing tubular differentiation (FTD) method and compare it with conventional methods
ارزیابی میزان تشکیل توبول در سرطان پستان به روش کسری از میدانها با تمایز غددی و مقایسه آن با روشهای متعارف این ارزیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of women about emergency contraception in women who referred to health centers of Shahrekord in 2006
آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر شهرکرد در مورد روشهای اضطراری پیشگیری از بارداری در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesia after caesarian section: intermittent intramuscular morphine injection versus subcutaneous morphine boluses
مقایسه تأثیر تزریق متناوب مورفین عضلانی با بلوس زیرجلدی بر بی دردی پس از جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of proportional hazard rate of cardiac disease in major Beta Thalassemia in Shiraz 2005-2006
بررسی میزان مخاطره عوارض قلبی بیماری تالاسمی ماژور در مدل کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular characterization of the strains cause sheep-Hydatid cyst, in Chaharmahal va Bakhtiary province using restriction fragment length polymorphism
بررسی مولکولی سویه های مولد کیست هیداتیک گوسفندی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از پلی مورفیسم قطعه طولی محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between physical activity during the first 20 weeks of gestation and hypertension in pregnancy
ارتباط فعالیت فیزیکی در بیست هفته اول بارداری و بروز فشارخون حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of low intensity aerobic exercise on blood pressur
تأثیر ورزشهای هوازی با شدت پایین بر فشارخون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a novel recombinant vector carrying
ساخت پلاسمید نوترکیب جدید حامل دو ژن خودکشی سلولی HSV-tk و Yeast-cd به منظور دستکاری ژنتیکی لیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nitric oxide and its intracellular signal
اثر نیتریک اکساید و سیگنال داخل سلولی آن (cGMP) در حرکت پیشرونده اسپرم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2007-6)


Case ReportInduced Lactation in Adopted Mother
گزارش موردالقاء شیردهی مناسب در یک مادر خوانده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Myocardial infarction risk factors in the patients referred to Chaharmahal and Bakhtiary province hospitals, 2005
بررسی عوامل خطر زای انفارکتوس میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ciprofloxacin and co-trimoxazole on typhoid fever
مقایسه اثرات درمانی کوتریموکسازول و سیپروفلوکساسین بر تب تیفوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and severity of Post Traumatic Stress Disorder and efficacy of mental health intervention in children and young adults from a rural region in Chaharmahal and Bakhtyari Province, Safilan
میزان و شدت اختلال فشار روانی آسیب زاد (PTSD) و تأثیر مداخلات بهداشت روان بر آن، در کودکان و نوجوانان روستای سفیلان استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of psychometric properties of headache disability inventory in the headache patients
ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسشنامه سنجش ناتوانی ناشی از سردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of vitamins E and C in reduction of preeclampsia blood pressure incidence in primigravids
تأثیر ویتامین های E و C در کاهش بروز فشارخون مسمومیت حاملگی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep disorders in patients with congestive heart failure hospitalized in Hajar hospital, Shahrekord, 2003
بررسی طیف اختلالات خواب در بیماران مبتلا به نارسائی قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان هاجر شهرکرد در سال1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The hepatoprotective effects of Dorema auchri on carbon tetrachloride induced liver damage in rats
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه بیلهر بر سمیت القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the knowledge and attitude of the pregnant women who referred to Iran University of Medical Sciences in 2005 toward Islams hygienic instructions during their pregnancy and breast feeding periods
بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post anesthetic shivering in children: incidence and causative factors
بررسی شیوع لرز پس از بیهوشی در کودکان و عوامل مربوط به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of Papanicolaou (Pap) smear processing in the health centers of Shahrekord in 2005
ارزیابی فرآیند انجام تست پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد، در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The speed of decreasing of arterial oxygen saturation following induction of anesthesia, using 3 methods of pre-oxygenation techniques
بررسی سرعت کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی پس از القاء بیهوشی با سه روش پراکسیژناسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The hepatotoxicity of aqueous methanol extract and fractionated-methanol extract of Phytolacca americana in male rat using perfusion method
سمیت کبدی عصاره آبی، متانولی و فراکسیون های عصاره متانولی گیاه سرخاب (Phytolacca americana) به روش پرفیوژن کبدی در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2007-3)


The effect of Amirkabiria odoratissima M extract on gastric acid and pepsin secretion level in rat
اثر عصاره متانولی گیاه کرفس کوهی بر میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sound level in a ten year period in Shahrekord City
بررسی تغییرات ده ساله تراز صدا در سطح شهر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of anti-Toxoplasma antibodies among pregnant women from Chaharmahal and Bakhtyari province using indirect immunoflurescent in 2006-2007
شیوع آنتی بادی های ضد توکسوپلاسمایی در زنان باردار استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش ایمنوفلورسانس غیرمستقیم در سال 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The hypoglycemic effects of a hydro-alcoholic extract from Securigera securidaca seeds on induced diabetic in male rats
اثرات هیپوگلیسمیک عصاره آبی- الکلی دانه گندی تلخه در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the risk factors of hydatid cyst infection in Lordegan area of Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran, 2004
میزان آگاهی و عملکرد عوامل خطر ابتلا به کیست هیداتیک در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short-term starvation on interaction of hypothalamus-pituitary-gonads and growth hormone axes in adult male rats.
تأثیر گرسنگی بر تداخل عمل محور هورمون رشد و محور هیپوتالاموس– هیپوفیز– گناد در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fentanyl and epinephrine, alone or together with and without lidocaine on the sensory and motor block duration and hemodynamic variations in spinal anesthesia
تأثیر فنتانیل و اپی نفرین به تنهایی و با هم به همراه لیدوکائین بر مدت زمان بلوک حسی و حرکتی و تغییرات همودینامیک در بی هوشی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive value of variation in blood flow of the middle cerebral artery measured using transcranial Doppler sonography in patients with acute brain stroke
بررسی ارزش پیشگویی تغییرات خونرسانی شریان مغزی میانی در بیماران با سکته مغزی حاد به کمک سونوگرافی داپلر ترانس‌کرانیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of perspective of children with major thalassemia and their parents about their quality of life in Shahrekord
مقایسه دیدگاه کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور و والدینشان در مورد کیفیت زندگی کودکان مذکور در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of treatment of tibial-shaft fracture by interlocking nailing and plating methods
مقایسه نتایج درمانی شکستگی تنه استخوان تیبیا با روش ثابت کردن با پلاک و کارگذاری میله داخل کانال استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stabilization method and Williams exercise on improvement of functions in patients with mechanical chronic low back pain
تأثیر ورزش های ویلیام و ثبات دهنده بر عملکرد بیماران با کمر درد مزمن مکانیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of histopathologic findings of non-tumoral gastric mucus of patients with gastric cancer and patients with chronic gastritis
مقایسه یافته های هیستوپاتولوژیک در مخاط غیر تومورال معده افراد مبتلا به سرطان معده و افراد مبتلا به سوء هاضمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of clonidine and metochlopramide on postoperative nausea and vomiting
مقایسه اثرات کلونیدین خوراکی و متوکلوپرامید بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی استرابیسم در اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ischioanal fossa block with bupivacain on decreasing post hemorrhoidectomy pain
تأثیر بلوک حفره ایسکیوآنال با استفاده از بوپی واکائین بر کاهش درد بیماران پس از عمل هموروئیدکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2006-12)


Effect of manual lymph drainage massage on hand edema and shoulder pain in hemiplegic-paretic patients post stroke
بررسی تأثیر تکنیک ماساژ تخلیه لنف بر میزان ادم دست و درد شانه بیماران مبتلا به همی‏پارزی - همی‏پلژی اندام فوقانی پس از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of teaching using, problem base learning and lecture on behavior, attitude and learning of nursing (BSc) students
بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری بر اساس حل مشکل و سخنرانی بر یادگیری، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of Atopic dermatitis in Shahrekord schoolchildren
عوامل مؤثر بر درماتیت آتوپیک در کودکان دبستانی شهر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of continuous-educational program in interferon therapy on quality of life in patients suffering from Hepatitis B and C.
بررسی تأثیر آموزش اینترفرون تراپی مداوم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The incidence rate of chronic brucellosis following one-year antibiotic therapy in Koohrang district of Chaharmahal & Bakhtyari province
تعیین میزان بروز بروسلوز مزمن متعاقب درمان آنتی بیوتیکی در شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری، سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic Zingiber extract on creatinine and blood urea nitrogen (BUN) of mice.
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل بر نیتروژن اوره خون (BUN) و کرآتینین موشهای کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of supplemented zinc on treatment period of acute diarrhea in 6 to 36 months old children
بررسی تأثیر روی تکمیلی بر دوره درمان کودکان 6 تا 36 ماهه مبتلا به اسهال حاد آبکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application level of the infection control methods in the operation wards of Shahrekord university hospitals compared to the standards in 2005
بررسی میزان به کارگیری اصول و روشهای کنترل عفونت در اتاقهای عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و مقایسه آنها با استانداردها در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial activity of ethanol extracts of some medicinal plants against Listeria monocytogenes
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of submerged filter and ozone on biological treatment of wastewater
فاضلاب بررسی اثر فیلترهای مستغرق همراه با ازن در تصفیه بیولوژیکی خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The economic behavior of general hospitals of Iran
بررسی رفتار اقتصادی بیمارستان‌های عمومی- آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال‌های 1376 تا 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc and iron supplementation on the status of iron and zinc in the primary schoolchildren
تأثیر مکمل یاری آهن و روی به تنهایی و همراه با هم بر وضعیت آهن و روی دانش آموزان ابتدائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2006-9)


The prevalence and types of domestic violence against pregnant women referred to maternity clinics in Shahrekord, 2003
بررسی شیوع و نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهرستان شهرکرد، سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of saliva antioxidant capacity in 15-17 year old Students of Arak high schools
تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق دانش آموزان 17-15 ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of increasing blood flow rate on dialysis adequacy in hemodialysis patients
بررسی تأثیر افزایش جریان خون بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nutrition education on knowledge, attitude and practice of type 1 diabetic patients from Aligoodarz
بررسی تأثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در شهرستان الیگودرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study effect of relaxation technique on anxiety and stress in elders with hypertension
بررسی تأثیر تکنیک آرامسازی بر میزان اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of actions of botulinum toxin A, between two frontal injections
مقایسه اثرات سم بوتولینیومA پس از دو بار تزریق در پیشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of medical nutrition therapy for the control of weight and fasting blood sugar in the type 2 diabetic patients
کارآیی تغذیه درمانی در کنترل وزن و قند خون ناشتا در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of valerian on hot flash in menopausal women
بـررسی تأثیر داروی والرین بر گرگرفتگی دوران یائسگی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preemptive effect of low dose of ketamine for cholecystectomy
تأثیر دوز کم کتامین قبل و بعد از ایجاد برش بر کنترل درد بیماران پس از
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problem–based learning: a new experience in education of pediatric nursing course to nursing students
یادگیری بر پایه حل مساءله یا سخنرانی: تجربه یک شیوه جدید آموزش «پرستاری کودکان» به دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different concentrations of oxygen on postoperative nausea and vomiting after spinal anesthesia
بررسی تأثیر غلظت های متفاوت اکسیژن بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی به روش بیهوشی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different doses of intra-articular ketamine on postoperative analgesia in diagnostic arthroscopic knee surgery
تأثیر تزریق داخل مفصلی دوزهای مختلف کتامین بر شدت درد پس از عمل آرتروسکوپی تشخیصی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2006-6)


Effects of local injection of bupivacaine and dexamethasone on postoperative pain of adenotonsillectomy
بررسی اثر تزریق موضعی دگزامتازون و بوپی واکائین بر شدت درد پس از عمل تانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims
فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of combination of vitamin B1 and B6 on leg cramps in pregnancy
اثر ترکیب ویتامین B1 وB6 در درمان گرفتگی عضلات پا حین حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relevance of related-risk behaviors and seroprevalence of HBV, HCV and HIV infection in intravenous drug users from Shahrekord, Iran, 2004
بررسی ارتباط بین فاکتورهای رفتاری و میزان شیوع سرمی هپاتیت B، هپاتیت C و HIV در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرکرد، ایران، 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of WHO’s partogram alert line for prediction of the APGAR score at the first minute after birth
ارزیابی خط اخطار دهنده نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی به منظور بررسی امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health education effects on nutritional behavior modification in primary school students
بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت در تغییر آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of birth growth indices between newborns of depressed and non-depressed women
مقایسه شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of birth growth indices between newborns of depressed and non-depressed women
مقایسه شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of atracurium and succinylcholine on post adenotonsillectomy pain in children of 3-12 years old
مقایسه سوکسینیل کولین و آتراکوریوم بر شدت درد پس از آدنوتانسیلکتومی در کودکان 12-3 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dietary regimen education on the laboratory variables and interdialytic weight gain in hemodialytic patients
تأثیر آموزش رژیم غذایی بر شاخص های آزمایشگاهی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health indicators in the pilot villages of BDN in Chaharmahal and Bakhtiari province
مقایسه وضعیت شاخص های سلامت در یک روستای پایلوت طرح نیازهای اساسی توسعه (BDN) استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of desmopressin and pethedin in treatment of acute renal colic
اثر دسموپرسین در درمان کولیک کلیوی حاد و مقایسه آن با پتیدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of outcome of assisted reproductive methods in patient with polycystic ovaries syndrome and tubal factor
مقایسه سرانجام روشهای کمک باروری در سندرم تخمدان پلی کیستیک و نازایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2006-6)


Recognizing native foods and determining their raw materials and methods of cooking in Gonabad
شناسایی انواع غذاهای بومی و تعیین مواد اولیه و روش پخت آنها در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Establishing self-help groups of women headed household in zone 17 of Tehran city, a step towards empowering women
تشکیل گروه های خودیار زنان سرپرست خانوار در منطقه 17 شهرداری تهران، گامی در جهت توانمندسازی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capacity building for priority setting in Farrokhshahr population
توانمند سازی مردم در تعیین اولویت های پژوهشی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی فرخشهر، استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capacity building of Farokhshahr city for recognition and elimination of society problems by mobilization of people in Farrokhshahr development team
توانمند سازی مردم در شناسائی و حل مشکلات جامعه با تشکیل پایگاه تحقیقات توسعه و ارتقاء سلامت فرخشهر، استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of public interventions through dialogue with officials and training of civil service personnel on improving the condition of collecting, transportation and rubbish repelling in Semnan (2004-2005)
بررسی تأثیر مداخلات مردمی از طریق گفتگو با مسئولین و آموزش کارکنان خدمات شهری بر بهبود وضعیت جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله شهر سمنان در سال 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a participatory intervention to reduce the number of unnecessary cesarean sections performed in Shahrekord, Iran
بررسی تأثیر مداخله مشارکتی در کاهش فراوانی سزارین های غیر ضروری در شهرکرد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of biological science researchers of Arak city about participatory researches with people in 2005
تعیین نگرش محققین علوم زیستی شهر اراک به تحقیقات مشارکتی با مردم در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Need assessment in research development and health promotion center of Farrokhshahr in 2004
نیازسنجی‌ پژوهشی‌ منطقه‌ پایگاه‌ تحقیقات‌ توسعه‌ و ارتقاء سلامت‌ شهر فرخشهر استان ‌چهارمحال‌ و بختیاری، سال‌ 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2006-3)


Elective induction of labor versus spontaneous labor in Hajar hospital, Shahrekord
مقایسه القاء انتخابی و شروع خود به خود زایمان در زنان نخست زای بستری شده در بخش لیبر مرکز آموزشی - درمانی هاجر، شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of breathing patterns and massage on the pain and perception of labor in primiparous women
تأثیر بکارگیری الگوهای تنفسی و ماساژ بر نگرش و شدت درد زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of tinea capitis to treatment with a two-week oral terbinafine
بررسی‌ پاسخ‌ عفونت‌های‌ قارچی‌ سر به‌ درمان‌ دو هفته‌ای‌ تربینافین‌ خوراکی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of amoxicillin and cefriaxone in treatment of acute otitis media in children under 6 years old
مقایسه اثر آموکسی سیلین و سفتریاکسون در درمان اوتیت میانی حاد در کودکان زیر شش سال در شهرکرد، سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group discussion method on the self-image of teenaged thalassaemic patients
بررسی اثر بخشی بحث گروهی بر تصویر ذهنی نوجوانان (18-11 سال) تالاسمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The long term effects of occupational electromagnetic fields exposure on peripheral blood indexes in workers of aluminum processing factory of Arak
تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Heracleum persicum extract on acid and pepsin secretion level in both basic and stimulated conditions with pentagastrin in rat
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه گلپر بر روی میزان ترشح اسید و پپسین معده در شرایط پایه و تحریک شده توسط پنتاگاسترین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice about breast cancer screening and related factors among women referred to health care centers in Boroujen in 2005
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بروجن نسبت به روشهای غربالگری سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of base deficit as the predictive agent of mortality in geriatric trauma
بررسی ارزش کمبود باز (Base deficit) به عنوان عامل پیشگویی کننده مرگ و میر در ترومای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of self-esteem and coping responses in infertile and fertile couples from Shahrekord, during 2003-2004
مقایسه عزت نفس و پاسخ های مقابله ای در زوجین نابارور و زوجین بارور شهرستان شهرکرد، 83-82
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between post dural puncture headache and hemodynamic fluctuation in patients undergoing spinal anesthesia
بررسی ارتباط سردرد ناشی از سوراخ شدن دورا با نوسانات همودینامیک در بیماران تحت بیهوشی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The teratogenic effect of lamotrigine on vertebral column, sternum and ribs of mice fetus
تأثیر تراتوژنیک لاموتریژین بر روی ستون مهره ها، دنده و جناغ جنین موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2005-12)


The comparison of the effects of both propranolol and transcutaneous electrical nerve stimulation in prevention of migraine headache
مقایسه اثر درمانی پروپرانولول و تحریک الکتریکی (TENS) در پیشگیری از حملات میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of total antioxidant capacity of serum and saliva between patients with type-2 diabetes mellitus and control
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تـام سرم و بـزاق بیمـاران مبتلا به دیابت نوع II با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-care programe on foot healing in diabetic patients
تأثیر بکارگیری طرح خود مراقبتی بر ترمیم زخم پا در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the acupressure and pyridoxine effect on severity of both nausea and vomiting in primigravida women
مقایسۀ تأثیر طب فشاری و پیریدوکسین بر شدت تهوع و استفراغ بارداری در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of computer game and computer assisted type instruction on inattention and impulsivity of children suffering from attention deficit hyperactivity disorder
تأثیر بازی کامپیوتری و آموزش تایپ کامپیوتری، بر بی توجهی و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of acute and delayed psychological effects of motor vehicle accidents in individuals referred to Imam Hossein Hospital of Shahroud in 2004
مقایسه اثرات سایکولوژیک کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود، 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serous otitis media and its risk factors in primary school students in Shahrekord
بررسی رابطه اوتیت میانی سروز و ریسک فاکتورهای آن در دانش آموزان ابتدایی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postpartum physico sexual problems and related factors
بررسی مشکلات فیزیکی - جنسی زنان در دوره بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of scoliosis screening results in 10-14 years old students of Shahrekord
بررسی نتایج غربالگری اسکولیوز در دانش آموزان 14-10 ساله مدارس شهرکرد، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of ultrasonic and orbscan corneal pachymetry in corneal thickness measurement in the patients referred to Aban eye clinic, Isfahan
مقایسه دو روش اندازه گیری ضخامت قرنیه با دستگاه ارب اسکن (Orbscan) و اولتراسوند (Ultrasound) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of distraction and EMLA Cream effects on pain intensity due to intravenus Catheters in 5-12 years old thalassemic children
بررسی مقایسه ای انحراف فکر و کرم املا (EMLA) بر شدت درد رگ گیری در کودکان 12-5 ساله مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mycobacterium tuberculosis clinical strains using restrikction fragment length polymorphism technique based on hsp65 gene
تفکیک سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از پلی مورفیسم قطعه طولی محدود بر اساس ژن hsp65
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2005-9)


Determination of radioactive contamination in Saghand area
تعیین میزان آلودگی با مواد رادیو اکتیو در منطقه ساغند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of improvement plan on the emergency services in Kashani & Hajar Hospitals of Shahrekord
تأثیر اجرای‌ طرح بهینه سازی در ارائه خدمات اورژانس ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of combined anterolateral posterolateral rotary instability without PLC reconstruction
درمان ناپایداری قدامی – خارجی، خلفی - خارجی زانو بدون بازسازی کمپلکس خلفی خارج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rate of exposure of patients in common X-ray examinations in radiology centers of Chaharmahal & Bakhtiari province
میزان پرتوگیری بیماران در آزمایشات رایج رادیوگرافی مراکز رادیولوژی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of quality of life in patients with diabetes mellitus, based on its complications, referred to Emam Hossein Hospital, Shahroud
بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بر اساس عوارض دیابت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع)، شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parenting and family functioning among irresponsible families, families with behavioral disorder children and normal families
مقایسه شیوههای فرزند پروری و کارکرد خانواده‏ در خانواده‏های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficay of consoling guidelines on decreasing of psychological problems of newly arrived students of Shahrekord university of medical sciences
بررسی تأثیر راهبردهای مشاوره ای بر کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intravenous low dose ketamine on postoperative pain
اثر دوز کم کتامین وریدی بر درد پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between socio–demographic characteristics and contraceptive methods
‌‌بررسی ارتباط ویژگیهای فردی – اجتماعی و نوع روش پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clozapine and haloperidol effects on positive and negative symptoms of chronic schizophrenia
مقایسه اثر کلوزاپین و هالوپریدول بر علائم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرن مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه کیفیت زندگی بیماران با شکستگی تنه استخوان ران عمل شده و افراد سالم در بیمارستان های کاشانی و الزهرا(س) اصفهان
مقایسه کیفیت زندگی بیماران با شکستگی تنه استخوان ران عمل شده و افراد سالم در بیمارستان های کاشانی و الزهرا(س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Satureja khuzestanica on triglyceride, glucose, creatinine and alkaline phosphatase activity in rat
اثر گیاه مرزه روی فاکتورهای تری گلیسرید، گلوکز، کراتینین و آنزیم آلکالن فسفاتاز ALP)) کبدی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2005-6)


An epidemiological study on burned patients admitted to Imam Mousa Kazem hospital, Isfahan, 2003-2004
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سوختگی بستری در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary functional tests and respiratory symptoms among women hairdressers of Shahrekord
بررسی آزمایشات عملکرد ریه و علائم تنفسی در خانم های آرایشگر شهرکرد، در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lidocaine spray early after tonsillectomy on pain and vomiting
بررسی اثر اسپری لیدوکائین در کاهش درد و استفراغ بعد از تانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Height, weight and limb bones length of the embryos of pregnant mice injected by sodium valproate
اثرات مصرف داروی ‌سدیم والپروآت بر قد، وزن و طول استخوانهای اندام جنین‌های متعلق به‌ موشهای حامله تحت تزریق این دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of dietary content of fiber and macronutrients with impaired glucose tolerance and diabetes in first-degree relatives of type II diabetic patients
بررسی ارتباط میزان مصرف درشت مغذی ها و فیبر با اختلال تحمل گلوکز و دیابت در افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydrocortisone on nitric oxide release by macrophages of cyclophosphamide treated mice
اثر هیدروکورتیزون بر ترشح نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای موش دریافت کننده سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitagnus and Passi-pay on hot flash of menopausal women
بررسی تأثیر ویتاگنوس و پاسی پی بر گرگرفتگی دوران یائسگی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of treatment results of carpal tunnel syndrome by open surgical technique and arthroscopic release
بررسی مقایسه نتایج درمان سندرم تونل کارپال با روش جراحی باز و آرتروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of anti-inflammatory drug (Piroxicam) on the development of fatty streak and biochemical factors in cholesterol-fed rabbits
تأثیر داروی ضد التهاب شیمیایی پیروکسیکام در تشکیل و توسعه رگه‌های چربی و فاکتورهای بیوشیمیائی در حیوانات آزمایشگاهی تحت رژیم پرکلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Difference of blood’s oxygen between smokers and non-smokers patients with acute myocardial infarction and finding its cause in animal model
تفاوت اکسیژن خون در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و بررسی علت آن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and survival of Wilms Tumor in children of Isfahan city
بررسی اپیدمیولوژیک و میزان بقاء تومور ویلمز در کودکان شهر اصفهان در سال 80-1365
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of organophosphorous pesticides on acetyl cholinesterase activity in agricultural workers
بررسی تأثیر سموم ارگانوفسفره بر فعالیت کولین استراز اریتروسیت در کارگران مزارع برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2005-3)


Ten yaers trend of hypertension in over 18 years old persons in Isfahan
روند ده ساله پر فشاری خون در افراد بالای 18 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of applying proposed infection control standards in ICU
مطالعه ای بر رعایت استانداردهای پیشنهادی کنترل عفونت در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intramuscular ephedrine on hypotension during spinal anesthesia in Cesarean
بررسی تأثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون, ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between cancer characteristics and quality of life in the cancer patients under chemotherapy referred to selected clinic of Tehran university of medical sciences
بررسی ارتباط بین ویژگی های سرطان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه منتخب انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of prostate specific antigen(PSA) more than 4ng/ml in men over 50 years old referred to urology clinic and cardiology ward of Kashani and Hajar hospitals in 2000-2001
تعیین آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) بیشتر از ng/ml 4 مراجعه کننده به کلینیک ارولوژی، در مقایسه با بیماران بستری در بخش قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of glucose metabolism disorder among over 10 years old thalassemic patients, Hajar hospital of Shahrekord, 2003
بررسی میزان فراوانی اختلالات متابولیسم گلوکز در بیماران بتا تالاسمی ماژور بالای 10 سال بیمارستان هاجر (س) شهرکرد سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of post cesarean section pain with general and spinal anesthesia.
مقایسه شدت درد پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و اسپینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study of Psychological Disorders in Chaharmohal & Bakhtiari Province, 2001
بررسی همه‏گیری‌شناسی اختلالات روانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of advanced oxidation and hydroxyl technology in methyl terciary – butyl ether (MTBE)
کارآئی فن آوری اکسیداسیون پیشرفته ازن و هیدروکسیل در تجزیه متیل – ترشیاری - بوتیل اتر (MTBE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of weakened mutagens of chemical Mitomycin C and physical UV on the genomes of lymphocytes
مقایسه دو موتاژن تضعیف شده شیمیایی میتومایسین C و فیزیکی UV (اشعه فرابنفش) از نظرمیزان تأثیر بر ژنوم درسلول های لنفوسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Brucella melitensis biotypes in human and sheep
تعیین بیوتیپ‌های‌ بروســلا ملـی‌تنسیس‌ در ایزوله‌های‌ انسانی‌ و گوسفنــدی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphology and motility changes of sperm due to exposure to cadmium
تغییرات پارامترهای حرکتی و ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز کادمیم بر اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2004-12)


Difference of diagnostic criteria of diarrhea with standard criteria
تفاوت معیارهای تشخیصی در بیماران اسهالی با تعریف استاندارد (بیماران ایرانی با رژیم غذائی ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of the etiology and mortality in the ICU of Kashani General Hospital of Shahrekord between 1998 until 2001
بررسی علل بستری و مرگ و میر در بخش ICU بیمارستان آیت ا… کاشانی شهرکرد (از مهر ماه 1376 لغایت مهرماه 1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The immunity status of the rural pregnant women in Chaharmahal and Bakhtyari province against Toxoplasma infection, 2001-2002
وضعیت ایمنی زنان باردار روستایی استان چهارمحال و بختیاری در مقابل عفونت توکسوپلاسمایی در سال 1381-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The causes of unwanted pregnancy in oral contraceptive pills users
بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی- درمانی هاجر، 82-81
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cyproheptadine on prevention of Vomiting and Nausea induced by contrast agent during coronary angiography and ventriculography of left ventricle
بررسی اثر قرص سیپروهپتادین بر پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از ماده حاجب حین آنژیوگرافی کرونر و ونتریکولوگرافی بطن چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of electrical stimulation of ventral tegmental area on morphine addiction in rat
بررسی اثر تحریک الکتریکی ناحیه تگمنتوم شکمی (VTA) بر اعتیاد به مورفین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Measurement of AChE activity in the brain of sea, well- and river-fed white fish (Rutilus frisi) as a health index
اندازه گیری فعالیت آنزیم کولین استراز در مغز ماهی سفید در انواع دریائی و پرورشی به عنوان شاخصی از میزان سلامتی این ماهی ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relationship between nurses’ knowledge about ergonomy and their job injuries
بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The pattern of pregnancy weight gain in prenatal care centers in Borujen 1999-2002
بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of uni- and bi-lateral gonadectomy and administration of estradiol, progesterone and testosterone with pancreatic -cell KATP channels blocker or opener on insulin sensitivity in rats
بررسی تغییرات حساسیت به انسولین در پی گنادکتومی یک طرفه، دو طرفه، تجویز استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به همراه باز کننده یا مسدود کننده کانال های پتاسیم حساس به ATP در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2004-9)


Assessment of high risk pregnancy in Bam Mahdieh maternity hospital, 2001
بررسی حاملگی های پر خطر در زایشگاه مهدیه شهر بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of host cell protein synthesis shut-off inhibition by a Herpes simplex virus type-1 gene, ICP34.5, in a neuronal cell line, SK-N-SH
بررسی جلوگیری از توقف سنتز پروتئین و مرگ سلول میزبان بوسیله یک ژن هرپس سیمپلکس ویروس نوع یک بنام ICP34.5 در یک کشت سلولی با منشاء عصبی بنام SK-N-SH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of different methods of extraction of oil from shark liver and from fish and the amounts of A and D vitamins in them
مقایسه روشهای مختلف استخراج روغن از کبد کوسه ماهی و ماهی کیلکا و مقدار ویتامینهای A و D در آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Umbilical cord entanglement and intrapartum complications
تحت فشار قرار گرفتن بند ناف ناشی از پیچ خوردگی و ارتباط آن با عوارض حین زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Bacteriologic study of 50 patients with deep neck infections, Shahrekord, 2001
بررسی باکتریولوژیک 50 مورد آبسه عمقی گردن، شهرکرد، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hearing loss in patients with Beta thalassemia major, Hajar hospital of Shahrekord, 2002.
بررسی اختلالات شنوایی در بیماران بتاتالاسمی ماژور بخش تالاسمی بیمارستان هاجر شهرکرد، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti epileptic effect of conjugated form of valproic acid and phenytoin in mice
بررسی اثر ضد صرع کونژوگه حاصل از اتصال کووالانسی فنی توئین و والپروئیک اسید در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression among students of Zabol Medical School, 2002
بررسی میزان شیوع افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 81-80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lidocaine jelly on the post tonsillectomy complications
بررسی اثر لوله گذاری داخل تراشه با لوله آغشته به ژل لیدوکائین در بروز عوارض فوری پس از عمل برداشتن لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relationship between substance abuse and mental disorders of family (2001)
بررسی رابطه بین سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر با اختلال های روانی اعضاء خانواده، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2004-7)


بررسی‌ فراوانی ‌نسبی‌ سزارین‌ و علل‌ انجام‌ آن‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختیاری‌، سال‌ 1381
بررسی‌ فراوانی ‌نسبی‌ سزارین‌ و علل‌ انجام‌ آن‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختیاری‌، سال‌ 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Respiratory symptoms and gastroesophageal reflux in adult population of more than 20 years old in Shahrekord
بررسی ارتباط بین علائم تنفسی و ریفلاکس معده به مری در جمعیت بالای بیست سال شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Sympathetic skin response in chronic renal failure patients
پاسخ پوستی سمپاتیکی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Epidemiology of burn patients in Emam Reza Hospital, Birjand, 1998–2002
اپیدمیولوژی سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند (1381ـ1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A case report of Asyptomatic rupture of a rudimentary uterine horn in a patient with nephrotic syndrome
گزارشی از یک مورد پارگی بدون علامت در شاخ فرعی رحم در بیمار مبتلا به سندرم نفروتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Reduction of colonization of Enterotoxigenic Escherichia Coli (ETEC) in mice by Probiotic (Lactobacillus casei
بررسی کاهش کلونیزاسیون اشرشیا کلی انتروتوکسیژنیک توسط پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس کازئی) در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of psychical stress on cause and exacerbation of diabetes mellitus, serum glucose and cortisol levels, and body weight in rats
نقش استرس روانی در بروز یا تشدید دیابت شیرین، تغییرات سطح گلوکز، کورتیزول و اختلاف وزن در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of cancers incidence relevant to radiation in Chaharmahal and Bakhtiari province during five years (1998-2002
بررسی شیوع سرطان های مرتبط با اشعه در استان چهارمحال و بختیاری در مدت 5 سال (81–1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Antibiotic susceptibility among antibiotic resistant salmonellae isolated from children (0-2 years) affected by diarrhea in Shahrekord and resistance factor transmissibility to E.Coli k12
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از موارد اسهال کودکان (2-0 ساله) در شهرستان شهرکرد و بررسی پدیده انتقال مقاومت به باکتری E.Coli k12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2004-3)


Effects of cold and exercise on Grip strength
مطالعه اثر سرما و تمرین بر قدرت Grip
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of cammon migraine in girls high school and related fall in education in Shahrekord region
بررسی شیوع میگرن شایع و افت عملکرد ناشی از آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شهرکرد، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fasting on prenatal care in Shahrekord
بررسی تأثیر روزه داری بر مراقبت های دوران بارداری در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

90th percentile of body mass index (BMI) and some obesity risk factors among 7-12 years old school children, Chaharmahal & Bakhtiary, 2002
تعیین صدک نودم (BMI) و برخی فاکتورهای خطر آفرین چاقی در کودکان دبستانی 12-7 سال استان چهارمحال و بختیاری، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Error of surveillance system for tuberculosis (TB) patients’ closed contacts, in early detection of new cases, Shahrekord & Broojen
خطای سیستم پیگیری اطرافیان بیماران سلی، در کشف موارد جدید سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of naloxone on seizure duration after electroshock therapy (ECT
بررسی اثر نالوکسان بر طول مدت تشنج ناشی از الکتروشوک درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality control of the radiological equipment in Chaharmahal & Bakhtiari Hospitals
کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی تشخیصی بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of therapeutic response of Keloid and Hypertrophic scars to bleomycin tatto and to cryotherapy followed by intralesional triamcinolone injection
بررسی مقایسه ای پاسخ درمانی کلوئید و اسکارهایپرتروفیک به تاتوی بلئومایسین وکرایوتراپی و تزریق تریامسینولون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pedigree patterns of families having at least one member with sensorineural deafness in Hamadan.
الگوی شجره نامه خانواده های دارای حداقل یک عضو مبتلا به ناشنوایی حسی عصبی در همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2003-12)


Comparing sufficiency of cervical smear using spatula sampling with combined spatula-cytobrush sampling in Kerman Kashani Hospital, 2002.
بررسی مقایسه‌ای‌ کفایت‌ تهیه‌ اسمیر دهانه‌ رحم‌ با روش‌ اسپاچولا و روش‌ ترکیبی‌ سیتوبرس‌ و اسپاچولا در زنان‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ زنان‌ بیمارستان‌ آیت‌ ا... کاشانی‌ کرمان‌، سال‌ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Menopausal age and its influencing factors, Birjand, 2001
متوسط سن شروع یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر بیرجند ، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ulnar lengthening and radial shortening in Kienbock’s disease
مقایسه نتایج درمان جراحی بیماری کین باخ با طویل کردن اولنا و یا کوتاه کردن رادیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of pethidine and diclofenac on post appendectomy pain
بررسی مقایسه ای اثر پتیدین با دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از آپاندکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of blood sugar and total calcium in hyperbilirubinemic neonates after exchange transfusion
بررسی تغییرات قند و کلسیم به دنبال تعویض خون در نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cognitive behavioral therapy on the coping strategies of non-medical students of Shahrekord university of medical sciences
بررسی تاثیر رفتار درمانی شناختی بر روش های مقابله ای دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of birth growth indices between newborns of depressed and non-depressed women
مقایسه شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regional administration of bupivacaine to decrease pain after herniorrhaphy
تاثیر تزریق بلوک موضعی بوپیواکائین در کاهش درد پس از عمل ترمیم فتق اینگوئینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Echocardiographic versus fick method for determination of cardiac output in children with various congenital heart disease
محاسبه برون ده قلبی با اکو ـ داپلر و مقایسه نتایج آن با نتایج روش فیک در کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting enteropathogenic Campylobacters in chicken feces by PCR and comparing with culture method
شناسایی کامپیلوباکترهای بیماریزای روده ای در مدفوع مرغ ها با روش PCR و مقایسه آن با روش کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2003-10)


Evaluation of breast cancer risk factors for using in hormone replacement therapy of corticosteroid- treated post-menopausal women
بررسی‌ عوامل‌ خطر سرطان‌ پستان‌ به‌ منظور انجام‌ درمان‌ جایگزینی‌ با هورمون‌ در زنان‌ یائسه‌ دریافت‌ کننده‌ کورتیکوستروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of astigmatism after cataract surgery with separate & running sutures
مقایسه میزان آستیگماتیسم حاصله بعد از عمل آب مروارید با دو روش بخیه زدن ممتد و جدا از هم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of domestic accidents in urban and rural area of Shahrekord in 1999
بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ حوادث‌ و سوانح‌ خانگی‌ در جمعیت‌ تحت‌ پوشش‌ مراکز بهداشتی‌ درمانی‌ شهری‌ و روستایی‌ شهرستان‌ شهرکرد،‌ 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of pre-eclampsia and its correlated maternal and fetal complications, Emam Sajjad Hospital, Yasuj, 2001
شیوع‌ پره‌ اکلامپسی‌ و عوارض‌ مادری‌ و جنینی‌ آن‌ در زنان‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ زایشگاه‌ بیمارستان‌ امام‌ سجاد (ع)‌ یاسوج‌، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and formulation of diethyltoluamide as an insect repellent
سنتز و فرمولاسیون دی اتیل تولوآمید به عنوان دافع حشرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of manganese on plasma and liver lipoprotein levels and lipoprotein lipase activity in rat
بررسی اثر منگنز بر غلظت لیپوپروتئین های پلاسما و کبد و فعالیت لیپوپروتئین لیپاز در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skin traction: A new idea for pain of Brucellosis sacroileitis
تراکشن پوستی: ایده ای نو برای درد ناشی از ساکروایلئیت بروسلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of two academic advisors’ educational methods on the level of students’ satisfaction in Hamadan University of Medical Sciences
مقایسه تأثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and analgesic effects of Coriandrum sativum L. in animal models
بررسی‌ آثار ضد التهابی‌ و ضد دردی‌ گیاه‌ گشنیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Systemic to Pulmonary Shunt on the pulmonary Artery Indices in Children with Pulmonary Atresia and Ventricular Septal Defect
اثرات شنت سیستمیک به شریان ریوی بر شاخص های شریان ریوی کودکان مبتلا به آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره بین بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2003-6)


Evaluation of symptoms of irritable bowel syndrome and its relation to some risk factors in above 20 years old females, Shahrekord, 2002
بررسی علائم سندرم روده تحریک پذیر و رابطه آن با برخی عوامل خطر ساز احتمالی در زنان بالای بیست سال شهرکرد، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aspirin on teratogenic characteristic of alcohol in limb morphoyenesis of mouse embryo
اثرآسپرین بر ناهنجاری زائی الکل در اندام های جنین موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of complete hepatitis B-vaccination in health care workers
بررسی ایمنی واکسن هپاتیت B در شاغلین حرف پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of anethum on blood triglyceride, cholesterol and lipoproteins in comparison to gemfibrozil
بررسی اثرات داروی آنتوم بر روی کاهش تری گلیسیرید و کلسترول و لیپوپروتئین های خون و مقایسه آن با داروی ژمفیبروزیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of barbiturate coma on prognosis of head injury patient by Glassco coma scale< 8
بررسی تأثیر کمای باربیتوراتی بر پیش آگهی بیماران ضربه مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levamisole augments the natural cytotoxicity in mice
تقویت سیتوتوکسیسیته طبیعی توسط لوامیزول در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Betomethason effects on pain relief and nausea after hemorrhoidectomy
بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئید کتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of position during labor on the length of labor and apgar score of infants
بررسی‌ ثیر وضعیت‌ قرارگیری زن باردار در جریان‌ زایمان‌ بر روی‌ طول‌ مدت‌ مراحل‌ زایمانی‌ و آپگار نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of trichomonas vaginalis by PCR method
تشخیص عفونت تریکوموناس واژینالیس با استفاده از روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ویروس‌ NIPAH درسی‌ که‌ ما می توانیم از این‌ عفونت‌ نو پدید یاد بگیریم‌
ویروس‌ NIPAH درسی‌ که‌ ما می توانیم از این‌ عفونت‌ نو پدید یاد بگیریم‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویروس‌ NIPAH درسی‌ که‌ ما می توانیم از این‌ عفونت‌ نو پدید یاد بگیریم‌
ویروس‌ NIPAH درسی‌ که‌ ما می توانیم از این‌ عفونت‌ نو پدید یاد بگیریم‌
| [XML] |

Volume 4, Number 4 (2003-1)


The effect of Halothane on liver enzymes of operation room staff, Shahrekord, 2001
تعیین میزان تاثیر هالوتان بر مقدار سرمی آنزیم های کبدی کارکنان اتاق های عمل بیمارستان های شهرکرد، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of biomass fuel combustion on increasing the risk of chronic Bronchitis in women, Shahrekord, 2001
تاثیر سوخت های آلی در مصارف خانگی در افزایش شانس ابتلا به برونشیت مزمن در زنان شهرکرد در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goiter prevalence in Bandar-Abbas school children, 2000
میزان شیوع و عوامل موثر بر گواتر در دانش آموزان مدارس بندرعباس، سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of mental disorders among over 15 years old population in rural and urban area of Borujen, 1994
بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال شهری و روستایی شهرستان بروجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of distraction and relaxation on pain-intensity during the postoperative 24 hours in children
بررسی تاثیر آرام سازی و انحراف فکر بر شدت درد و میزان داروی ضد درد دریافتی طی 24 ساعت اول بعد از عمل گوش و حلق کودکان، بیمارستان تخصصی رسالت، سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sensitivity and specificity of cardiac size in chest radiography with 2D echocardiography
تعیین حساسیت و ویژگی روش های تخمین اندازه قلب در گرافی ساده قفسه صدری با اکوکاردیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cognitive behavioral therapy on depression of non-medical students of Shahrekord University of Medical Sciences
تاثیر رفتار درمانی شناختی بر میزان افسردگی دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the comprehensive nursing final exam in Shahroud Faculty of Medical Sciences
تحلیل سوالات جامع آزمون نهایی پرستاری در دانشکده علوم پزشکی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2002-10)


Evaluation of effectiveness Benson’s relaxation method on anxiety level of patients undergoing heart surgery
بررسی تاثیر آرامسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular complications of solar eclipse
بررسی اثرات و عوارض چشمی ناشی از نگاه به خورشید گرفتگی در شهرکرد بعد از کسوف مرداد ماه 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Atropine and Promethazine on the labor process and Apgar score of infants
بررسی تاثیر تزریق مخلوط آتروپین-پرومتازین بر طول مدت مراحل زایمانی و ‌آپگار نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of treatment of post traumatic epilepsy (PTE) among persons injured in Iran-Iraq war with idiopathic epilepsies in Chaharmahal & Bakhtiari, 2001
مقایسه درمان تشنج ناشی از تروما به جمجمه مجروحین جنگ ایران و عراق با بزرگسالان مبتلا به صرع ایدئوپاتیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fecal Alpha 1-Antitrypsin as marker for differentiation of microbial and non-microbial diarrhea
بررسی مقایسه ای میزان آلفا یک آنتی تریپسین مدفوع در کودکان به عنوان یک شاخص در تشخیص افتراقی اسهال های عفونی باکتریال و اسهال های غیر عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic exposure to low-level Lead on learning and memory during two different development phases of rat
تاثیر تماس مزمن با سطوح پایین سرب در دو مرحله تکاملی مختلف بر فرآیند یادگیری و حافظه در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of natural background radiation in Chaharmahal and Bakhtiari province
اندازه گیری تشعشعات زمینه طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ocimum Basilicum extract on treatment of functional dyspepsia
تاثیر عصاره خوراکی گیاه شاهسپرم در بیماران مبتلا به سو هاضمه عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low-power infrared Laser irradiation on peripheral motor nerve latency
تاثیر لیزر مادون قرمز کم توان بر روی زمان تاخیر اعصاب حرکتی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of clean (Class I) surgical wound infections in Shahrekord and Borujen hospitals, 2000
بررسی عفونت زخم های جراحی کلاس I (تمیز) در بیمارستان های شهرکرد و بروجن، 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2002-9)


Prevalence of osteoarthritis with respect to demography, radiologic signs and involved joint, in Al-Zahra and Kashani hospitals of Isfahan, 1999
توزیع فراوانی استئوآرتریت بر حسب خصوصیات دموگرافیک، علایم رادیولوژیک و نوع مفصل گرفتار در بیمارستان های الزهرا و کاشانی اصفهان، 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice (KAP) rate of women employees of education organization about breast self-examination, Shahrekord, 1998
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شهرکرد در مورد خودآزمایی پستان، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of eye trauma among patients referred to Khalili Hospital emergency Department, Shiraz, 1998
بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی در مصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز، 1376
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cimetidine and Glucantime on cutaneous Leishmaniasis in Balb/c mice
بررسی مقایسه ای تاثیر داروهای سایمتیدین و گلوکانتیم بر لیشمانیوز پوستی در موش بالب سی (Balb/c)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational consultation on family planning among 15-49 years old women, Hajar Hospital, Shahrekord
بررسی تاثیر آموزش های مشاوره ای بر روند تنظیم خانواده در خانم های 49-15 ساله بستری در بخش زنان بیمارستان هاجر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood pressure of children of rural areas regarding height percentile, Shahrekord, 2000
فشار خون کودکان 12-7 ساله مناطق روستایی شهرکرد بر اساس پرسنتایل قد، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and the causes of not employing thrombolytic agents in patients with acute myocardial infarction referred to Hajar Hospital, Shahrekord, 1999
بررسی فراوانی و علل عدم تجویز درمان های ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a case of multiple cartilaginous Exostoses
گزارش یک مورد اگزوستوز غضروفی متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Garlic extract on cutaneous Leishmaniasis and the role of Nitric Oxide
اثر عصاره سیر بر لیشمانیوز جلدی از طریق افزایش نیتریک اکساید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2002-6)


Effect of hyperthermia after neutron irradiation on chromosomal aberration frequency in human peripheral blood lymphocytes
بررسی اثر هیپرترمی بعد از تابش نوترون بر فراوانی آسیب های کروموزومی در لنفوسیت های خون محیطی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case of Anthracis bacteremia and Meningoencephalitis
معرفی یک مورد باکتریمی و مننگوانسفالیت آنتراکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common bacterial causes and antibiogram of urinary tract infection among children in Chaharmahal & Bakhtiari province, 1992-97
بررسی علل میکروبی و آنتی بیوگرام عفونت های ادراری کودکان در استان چهارمحال و بختیاری در سال 76-1371
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of electrodiagnosis (EMG, EEMG) and taste sense in diagnosis and prognosis of Bell's palsy
نقش الکترودیاگنوزیس و حس چشایی در تشخیص و تعیین پیش آگهی فلج محیطی عصب هفتم (بل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural cytotoxicity (NC) of IL-3 induced mast cell line is not mediated by tumor necrosis factor-alpha (TNF-α)
فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF-α) تاثیری بر سلول کشی ماستوسیت های پرورش یافته در مجاورت اینترلوکین-3 ندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Calmodulin inhibition in intrathecal Trifluoperazine-induced analgesia
نقش مهار کالمودولین در بی دردی حاصل از تزریق داخل نخاعی تری فلوپرازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Higher dialysis adequacy with 3 mEq/lit versus 1 mEq/lit Potassium hemodialysis solution
استفاده از محلول همودیالیز با پتاسیم 3 در مقابل 1 میلی اکی والان در لیتر باعث افزایش کفایت دیالیز می شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of prescribed and absorbed doses in solid phantom treatment fields of body in patients with Hodgkin and uterine adenocarcinoma
مقایسه دوز تجویزی و دز جذبی در میدان های درمانی فانتوم جامد تنه در بیماری های هوچکین و آدنوکارسینومای رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epilepsy caused by head trauma among persons wounded in the war, Chaharmahal & Bakhtiari, 2001
بررسی تشنج ناشی از تروما به جمجمه در مجروحین جنگی استان چهارمحال و بختیاری، سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2002-1)


Prevalence of Streptococcal pharyngitis, healthy carrier rate and determination of MIC and MBC of Penicillin on Streptococcus βHA, Chaharmahal and Bakhtiari province
تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک، MBC ،MIC پنی سیلین و بررسی شیوع گلودرد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Streptolysin O (ASO) titer in children and adolescents (7-14 years old) of Shahrekord, 1998
بررسی تیتر آنتی استرپتولیزین ASO) O) در کودکان و نوجوانان 14-7 ساله شهرستان شهرکرد، 1376
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Streptococcal pharyngitis, healthy carrier rate and determination of MIC and MBC of Penicillin on Streptococcus βHA, Chaharmahal and Bakhtiari province
ارزش الکتروانسفالوگرافی (EEG) در تشخیص میگرن کودکان بین 5 تا 15 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Streptolysin O (ASO) titer in children and adolescents (7-14 years old) of Shahrekord, 1998
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Gardenella associated vaginosis in Borujen women's outpatient Clinic, 2000
تشخیص واژینوز باکتریال در ارتباط با گاردنرلا در مراجعین به کلینیک تخصصی زنان در بروجن، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the diagnostic value of a new sign (Behdad sign) in acute Appendicitis
بررسی ارزش تشخیصی یک علامت جدید (Behdad sign) در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The sensitivity pattern of bacteria extracted from medical instruments of different wards of Kashani hospital to routine antibacterial agents, Shahrekord, 1996
لگوی حساسیت باکتری های مجزا شده از لوازم و تجهیزات بخش های مختلف بیمارستانی نسبت به عوامل ضد باکتریال، بیمارستان کاشانی شهرکرد، 1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on labor pain
تاثیرات تحریکات الکتریکی (TENS) بر دردهای زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interleukine-3 induced mast cells mediate natural cytotoxicity against cancer
ماستوسیت های برآمده از محیط کشت حاوی اینترلوکین-3 موجب سلول کشی طبیعی سلول های سرطانی می شوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of daily living situation after retirement, Isfahan, 2000
وضعیت زندگی روزمره به دنبال بازنشستگی در اصفهان، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2001-10)


Seroepidemiology of Hydatid cyst in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran, 2000
سرواپیدمیولوژی کیست هیداتیک در بین 2500 نفر از مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی و سازمان انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and paraclinical characteristics of operated brain tumors in Kashani Hospital, Shahrekord, 1997-2000
بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیک تومورهای مغزی جراحی شده در بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد از مهرماه 1376 تا اردیبهشت 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sensitivity and specificity of percutaneous needle biopsy with open biopsy for diagnosis of thoracic tumors
بررسی حساسیت و اختصاصی بودن بیوپسی سوزنی از راه پوست در تشخیص تومورهای قفسه صدری و مقایسه آن با نتایج بیوپسی باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of cellular immunity in prevention of Candidiasis in leukemic and lymphomatic patients using flowcytometry method
مطالعه نقش سیستم ایمنی سلولی در جلوگیری از عفونت کاندیدیازیس در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم با روش فلوسایتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trichomoniasis prevalence among women admitted to public health centers of Chaharmahal and Bakhtiari province for annual Pap smear test, 1995-96
بررسی میزان شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری جهت آزمایش پاپ اسمیر، 75-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis C among families of Thalassemic patients suffering from Hepatitis C in Shahrekord, 1999
بررسی شیوع هپاتیت C در افراد خانواده بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C بیمارستان هاجر شهرکرد، سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of Ketotifen in comparison with Terbutaline, Diazoxide and Diclofenac on spontaneous contractions of uterus in conscious rat
اثرات مهاری کتوتیفن در مقایسه با تربوتالین، دیازاکسید و دیکلوفناک بر روی انقباضات خودبخودی رحم در رات هوشیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low vision in professional drivers, Chaharmahal and Bakhtiari province, 1999
ضعف بینایی در بین رانندگان برون شهری استان چهارمحال و بختیاری، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of antioxidants on some of the side effects of models
بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها بر بعضی عوارض ناشی از مصرف مزمن فنی توئین در مدل های حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Targeted Alpha therapy using radiolabeling of monoclonal antibody
کاربرد آنتی بادی های نشاندار با مواد رادیوایزوتوپ برای آلفا تراپی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2001-7)


Effect of Self-care on Quality of Life of Multiple Sclerosis Patients.
تأثیر خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal agents of the prevalent cutaneous fungal diseases in Yazd province, 1998.
بررسی اتیولوژیک بیماریهای قارچی جلدی شایع در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social factors associated with infants’ mortality
بررسی برخی عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ و میر شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Behavioral Patterns of Parents with Depression and Suicidal Thoughts among Adolescents.
ارتباط الگوی رفتاری والدین با افسردگی و افکار خودکشی در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Com parative investigation of adolescent’s communicational problems wtthparents from the points of view of these two groups.
بررسی مقایسه ای مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدین از دیدگاه نوجوانان و والدین در دبیرستان های منتخب دولتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Physical Activity of Adolescents in Isfahan
بررسی الگوی فعالیت جسمی نوجوانان در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the rate of re-stenosis in patients with ballon angioplasty with and without stent in Isfahan Shahid Chamran Hospital.
مقایسه میزان تنگی مجدد در بیماران بالون آنژیوپلاستی با و بدون استنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] |