:: دوره 16، شماره 1 - ( فروردین، اردیبهشت 1393 ) ::
دوره 16 شماره 1 صفحات 121-128 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات رهبری اخلاقی براسترس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مظاهر گنجی* ، محمدرضا دلوی
، ganji242@yahoo.com
چکیده:   (7700 مشاهده)
زمینه و هدف: رهبری اخلاقی، زمینه تعهد و وفاداری کارکنان را فراهم می سازد و زمانی که کارکنان به رهبرانشان اعتماد داشته باشند، استرس کاری در میان آنان کاهش یافته و تصمیم جدی مبنی بر ترک خدمت نخواهند داشت. این پژوهش با هدف درک آثار رهبری اخلاقی بر قصد ترک خدمت پرستاران و بررسی میزان استرس کاری به عنوان یک متغیر میانجی در میان رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، تعداد 180 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی، استرس کاری و قصد ترک خدمت بود. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت رابطه منفی و معنی دار و بین استرس کاری و قصد ترک خدمت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (به ترتیب 0/58- =β= 0/66 ،β و 0/05>P)؛ همچنین بین رهبری اخلاقی و استرس کاری رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد (0/05> P و 29/0- =β). نتیجه گیری: رهبری اخلاقی می تواند باعث کاهش استرس کاری پرستاران و در نتیجه کاهش قصد ترک خدمت آن ها شود؛ لذا مدیران می توانند با گسترش فرهنگ ارزش های اخلاقی و کاهش عوامل استرس زای شغلی باعث افزایش اعتماد، وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران و در نتیجه کاهش ترک خدمت آن ها گردند.
واژه‌های کلیدی: رهبری اخلاقی، استرس کاری، ترک خدمت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
متن کامل [PDF 251 kb]   (3740 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 1 - ( فروردین، اردیبهشت 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها