:: دوره 15، شماره 6 - ( بهمن، اسفند 1392 ) ::
دوره 15 شماره 6 صفحات 87-99 برگشت به فهرست نسخه ها
سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یائسه: یک کارآزمایی بالینی
دکتر رحمن سوری* ، دکتر نیکو خسروی، خانم حمیده منتظری طالقانی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، Suri@ut.ac.ir
چکیده:   (7204 مشاهده)
زمینه و هدف: لپتین و آدیپونکتین از جمله آدیپوسایتوکاین های مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارند. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان چاق یائسه غیر فعال مورد مطالعه قرار داده است. روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی بود. بدین منظور 24 زن چاق (شاخص توده بدنی ≥ 53/30 کیلوگرم بر مجذور متر) یائسه غیر فعال (میانگین سنی3 ± 25/52 سال) به صورت تصادفی در سه گروه استقامتی، مقاومتی و شاهد در 10 هفته تمرینات مقاومتی (60-40% یک تکرار بیشینه) و استقامتی شنا (60-40% ضربان قلب بیشینه)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. شاخص های آنتروپومتریک، سطوح لپتین و آدیپونکتین و HOMA-IR قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0>P انجام گرفت. یافته ها: اجرای تمرینات استقامتی ضمن کاهش معنی دار لپتین پلاسما (44/10%، 012/0=P)، HOMA-IR (44/25%، 002/0=P) و بهبود کلیه شاخص های جسمانی مورد بررسی، با افزایش معنی دار سطوح آدیپونکتین (61/45%، 015/0=P) پلاسما همراه بود. ولی در گروه تمرینات مقاومتی تغییر معنی داری در هیچ یک از فاکتورهای خونی و آنتروپومتریک مشاهده نگردید (05/0
واژه‌های کلیدی: آدیپونکتین، تمرین مقاومتی، چاقی، لپتین، یائسگی.
متن کامل [PDF 272 kb]   (4945 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۱/۴/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۲/۳/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۸/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 6 - ( بهمن، اسفند 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها